Logotyp Curie - samtal om forskningens villkor

Välkommen till Curies debattforum

Här kan du debattera frågor om forskningens villkor och forskningspolitik.
Skicka din replik eller ett eget debattinlägg: debatt@tidningencurie.se.
Eller kommentera artiklarna på LinkedIn Länk till annan webbplats. och Facebook Länk till annan webbplats.!

Senaste debattartiklarna

Debatt 17 juni 2024

Göran Arnqvist, Uppsala universitet

Forskare måste kunna välja fritt var de vill publicera sig. Men det innebär inte att offentliga medel ska användas för att bekosta alla former av vetenskapliga publikationer. Det s...

Debatt 12 juni 2024

Frontiers förlag

Vi uppskattar diskussionen om forskningspublicering och öppen vetenskap, men den måste bygga på fakta och inte på åsikter, skriver Frederick Fenter på Frontiers i en replik på Göra...

Debatt 10 juni 2024

Sveriges unga akademi

EU minskar budgeten för ramprogrammet för forskning och innovation med över två miljarder euro. I förhandlingarna inför nästa ramprogram måste våra nyvalda EU-parlamentariker verka...

Debatt 4 juni 2024

Naturvetarna, Junior Faculty på KI och Future Faculty på SLU

Vägen till en fast tjänst som forskare i Sverige är lång – särskilt för doktorander som kommer från andra länder. Följden är att många lämnar landet några år efter disputationen. O...

Debatt 31 maj 2024

Formas, Forte, Vetenskapsrådet

Forskning som är bekostad av offentliga medel måste publiceras omedelbart öppet tillgänglig. Däremot har forskare rätt att själva välja var de vill publicera sig. Och det är inte p...

Debatt 29 maj 2024

Christian Berggren, Bengt Gerdin, Solmaz Filiz Karabag, Jolanta Pielaszkiewicz

Obligatoriska etikkurser och övergripande policies spelar en marginell roll när det gäller att förhindra tvivelaktig forskning. Det som däremot har betydelse är när öppna diskussio...

Debatt 27 maj 2024

Pär Ågerfalk, Uppsala universitet

Rovtidskrifterna lurar i skuggorna, legitimerade av forskningsråd och stärkta av etablerade forskare som publicerar i dem. Denna mörka sida av vetenskapen hotar inte bara forskarna...

Debatt 22 maj 2024

Emil Görnerup, Svenskt Näringsliv

Ökade krav på akademin innebär inte en demokratisk nedmontering. Det behövs nya tekniska lösningar inom AI, energi och klimatomställning – liksom satsningar på spetsforskning inom ...

Debatt 20 maj 2024

Senior Faculty vid Karolinska institutet

Ta bort åldersgränsen för när forskare måste gå i pension. Äldre forskare har ofta byggt upp omfattande kompetens och kontaktnät som kan vara av stor betydelse för universiteten. D...

Debatt 14 maj 2024

Göran Arnqvist, Uppsala universitet

Ett rejält klavertramp. Så beskriver Göran Arnqvist vid Uppsala universitet, de statliga forskningsfinansiärernas finansiering av Bibsams avtal med förlaget Frontier. Stora delar a...

Debatt 29 april 2024

Gunilla Källenius, Karolinska institutet

Universitetens krav på att externa finansiärer ska stå för alla indirekta kostnader gör att svensk forskning går miste om många miljoner. Eftersom internationella finansiärer som E...

Debatt 24 april 2024

Pär Ågerfalk, Uppsala universitet

Debatten om kompetensbrist och relevant utbildning för framtiden väcker en central fråga: Hur kan vi effektivt integrera STEM och samhällsvetenskap för att möta framtidens utmaning...

Debatt 16 april 2024

Pernilla Wittung-Stafshede

Sexuella trakasserier och mobbning är vanligt på universitet och högskolor i Sverige. Mest utsatta är kvinnliga studenter och doktorander. Webbaserade anmälningssystem ser bra ut p...

Debatt 10 april 2024

Ulf Zander, Kriterium

Redan idag kan forskare inom humaniora och samhällsvetenskap få hjälp att publicera monografier med open access på plattformen Kriterium. Det skriver Ulf Zander, huvudredaktör för ...

Debatt 8 april 2024

Magnus Karlsson och Jonas Stier

Att forskning inom akademin ska komma samhället till del är en självklarhet. Men när kraven på samhällsnytta definieras för snävt riskerar de att strypa nya tankar, skriver Magnus ...

Debatt 3 april 2024

Lovisa Brännstedt, Linus Salö, Humtank

Forskningen inom humaniora går som på räls. Fortfarande är den dock en outnyttjad resurs. Det menar tankesmedjan Humtank som efterlyser en forskningspolitik som tar tillvara humani...

Debatt 2 april 2024

Mia Bernhardsen, Svenskt Näringsliv

Dålig matchning mellan utbildning och arbetsmarknad hindrar idag tillväxt, konkurrenskraft och välstånd. För att komma till rätta med den kompetensbrist som råder krävs inte bara i...

Debatt 19 mars 2024

Frida Lundmark, Lif

Forskningspolitiken måste stärka branschens konkurrenskraft och utveckla sjukvården. Det kräver samverkan på internationell, nationell och regional nivå inom sektorns alla fält, sk...

Debatt 12 mars 2024

John Hennessey, Lunds universitet

Alltfler forskningsfinansiärer kräver att också monografier publiceras med open access. Det skapar problem, även när det är tillåtet att ta upp kostnader för detta i projektets bud...

Debatt 6 mars 2024

Katarina Bjelke, Vetenskapsrådet

Vi vill att regeringen låter utreda om, och i så fall hur, fördelning av basanslaget kan öka forskningens kvalitet. Det skriver Vetenskapsrådets generaldirektör Katarina Bjelke i e...

Debatt 4 mars 2024

Johan Kuylenstierna, Formas

Omställningen till ett fossilfritt samhälle är i full gång. Samtidigt behöver den civila beredskapen stärkas, till exempel genom säkrad livsmedelsförsörjning och robust infrastrukt...

Debatt 26 februari 2024

Johan Elf, Uppsala universitet

När det administrativa stödet centraliseras får forskare och universitetslärare mindre tid till forskning och utbildning. Universitetsverksamhet som inte utgår från kärnverksamhete...

Debatt 21 februari 2024

Jonas Fransson, Uppsala universitet

Det går inte att styra forskningen så att den blir excellent och banbrytande. Om vi verkligen vill satsa på långsiktighet och nytänkande måste akademin och forskarna få tillbaka fö...

Debatt 19 februari 2024

Lars Hultman, Stiftelsen för strategisk forskning (SSF)

Inrätta fyra myndigheter för forskningsfinansiering varav en med ansvar för forskningsinfrastruktur. Satsa också på forskningsstiftelser, prestationsbaserade basanslag och öronmärk...

Debatt 13 februari 2024

Pär Ågerfalk, Uppsala universitet

När människan blir alltmer beroende av digital teknik behövs samhällsvetenskaplig kompetens mer än någonsin. Då räcker det inte med att satsa på utbildning inom teknik, matematik o...

Debatt 7 februari 2024

Vetenskapsrådet

Vår betygsskala är en av flera viktiga delar i processen för bedömning av ansökningar. Men minst lika viktig är diskussionen och bedömningen på beredningsgruppsmötet. Det skriver h...

Debatt 5 februari 2024

Universitetskanslersämbetet, UKÄ

Ett välfungerande utbildningssystem är en förutsättning för forskning av hög kvalitet. De senaste decennierna har andelen i den svenska befolkningen som påbörjar en forskarutbildni...

Debatt 31 januari 2024

Sveriges unga akademi

Svag forskarrepresentation och en olycklig åtskillnad mellan forskning av hög kvalitet och forskning som tar sig an samhällets behov. Sveriges unga akademi är kritisk till huvudför...

Debatt 24 januari 2024

Daniel Waldenström, Institutet för näringslivsforskning

När forskare söker pengar hos Vetenskapsrådet betygssätts deras ansökningar enligt ett betygssystem som skapar osäkerhet och godtycke. Det finns dock några enkla förbättringar som ...

Debatt 22 januari 2024

Göran Arrius och Laila Abdallah, Saco

Trygga anställningar, god arbetsmiljö fri från hot, hat och trakasserier samt en etikprövning som inte hämmar den fria forskningen – så bör fokus för forskningspolitiken se ut. Att...

Debatt 15 januari 2024

Jonas Björck, Forte

Ökande ojämlikhet, sociala spänningar, digitalisering och demografiska förändringar. Forskning inom hälsa, arbetsliv och välfärd är avgörande för att möta dessa utmaningar och bygg...

Debatt 11 januari 2024

Joakim Amorim, Stiftelsen för strategisk forskning, SSF

Dagens forskningsfinansiärer är inte utformade för att ge råd till sökande om hur deras ansökningar borde ha sett ut. Finansiärerna kan bara bedöma inskickat material och ställa de...

Debatt 10 januari 2024

SUHF

De beslut vi tar och de satsningar vi gör idag spelar stor roll i morgon. Vi är beredda att ta vårt ansvar – men för att vara en världsledande kunskapsnation är det avgörande att v...

Debatt 13 december 2023

Andreas Dahlin, Chalmers

Forskare får sällan motiveringar till varför deras ansökningar avslås. Det värsta är att värdefull information går förlorad, information som skulle gynna både forskaren och forskni...

Debatt 11 december 2023

Naturvetarna

Regeringen investerar stort i tekniska utbildningar. Vi vill se en motsvarande satsning på naturvetenskapen. Biologi, fysik, kemi och matematik är grunden för naturvetenskaplig for...

Debatt 6 december 2023

Katarina Bjelke, Vetenskapsrådet

Bättre villkor för forskarna, långsiktig finansiering, mer internationellt samarbete och satsningar på excellens. Detta är grundpelare som måste vara på plats om Sverige ska fortsä...

Debatt 4 december 2023

Mats Bergman

Under de närmaste tio åren beräknas antalet unga vuxna öka med 15–20 procent. Det är nu hög tid styra om så att arbetsmarknadens behov och studenternas intresse spelar en större ro...

Debatt 29 november 2023

Eva Schelin, KK-stiftelsen

För att möta nya krav och utmaningar behövs mer forskningsmedel till högskolorna och de nyare universiteten. Att stärka forskningsanknytningen vid högre utbildning och öka fokus på...

Debatt 27 november 2023

Henrik Kylin

De indragna medlen till utvecklingsforskning drabbar inte främst svenska forskare, utan utvecklingen i mottagarländerna. Henrik Kylin, professor i miljökemi/miljöförändring vid Lin...

Debatt 22 november 2023

Ramon Wyss, professor emeritus KTH

Vem får ta del av resultaten när forskningen görs av privatägd AI? Ramon Wyss, professor emeritus på KTH, menar att det är hög tid att skapa riktlinjer för AI-driven forskning.

Debatt 20 november 2023

Hans Ellegren och Ylva Engström, Kungl. Vetenskapsakademien

För att stärka svensk forskning och öka dess internationella konkurrenskraft krävs prioriteringar. Fokusera på fri och excellent forskning, akademisk frihet, starka rekryteringar o...

Debatt 15 november 2023

Britten Ekstrand

Om forskare ska ha en chans att leverera ny kunskap krävs ett nytt regelverk – ett som stärker forskningens integritet och legitimitet. Britten Ekstrand har fem önskemål inför näst...

Debatt 13 november 2023

Oskar MacGregor

Sverige behöver utveckla en etikprövning som hanterar olika discipliner på olika sätt. Och som inte bygger på en svartvit legalistisk syn på etik. Det skriver Oskar MacGregor, etik...

Debatt 7 november 2023

Sanna Wolk och Karin Åmossa, Sulf

Utan forskare blir det ingen forskning, konstaterar Sulf. Regeringen måste omgående genomföra omfattande åtgärder för att öka forskaryrkets attraktivitet, skriver Sanna Wolk och Ka...

Debatt 2 november 2023

Sveriges unga akademi

Stärk den fria forskningen, gör Sverige mer attraktivt för internationella talanger och ge forskare goda förutsättningar för att samverka med det omgivande samhället. Det skriver S...

Debatt 23 oktober 2023

Datainstitutet Ymner

En omorganisation från fem till tre myndigheter för forskningsfinansiering förbättrar inte kvaliteten på svensk forskning och innovation. Det oberoende datainstitutet Ymner vill he...

Debatt 18 oktober 2023

Emil Görnerup, Svenskt Näringsliv

Kraftsamla på forskningsområden som är långsiktigt viktiga för Sverige. Och sätt in åtgärder mot kompetensbristen som hotar den svenska konkurrenskraften och innovationsförmågen. D...

Debatt 3 oktober 2023

Lena Svendsen, IKEM

Innovations- och kemiindustrin står inför en av vår tids största utmaningar: klimathotet. Samtidigt drar regeringen undan mattan för svensk innovation och forskning genom kraftiga ...

Debatt 20 september 2023

Arne Flåøyen, NordForsk

När forskare i Norden samarbetar skapas mervärden. Därför borde de nationella forskningsfinansiärerna samarbeta mer om gemensamma utlysningar, skriver Arne Flåøyen, direktör för No...

Debatt 23 augusti 2023

Pernilla Wittung-Stafshede

Chalmers jämställdhetssatsning Genie skulle förändra universitetet. Förväntan var hög. Och visst hände bra saker. Men problemen hopade sig. Professor Pernilla Wittung-Stafshede ber...

Debatt 14 juni 2023

Johan Jönsson

Öppen tillg å ng till vetenskapliga artiklar betyder mycket för många yrkesgrupper som försö ker hå lla sig ajour med vad som händer inom deras fält. För oss som försö ker v å ...

Debatt 13 juni 2023

Nils Hannerz, Ikem

Ikem – Innovations- och kemiindustrierna i Sverige – kräver att regeringen återställer anslagen till naturvetenskapliga och tekniska högskoleutbildningar. Industrins gröna omställn...

Debatt 8 juni 2023

Bri Gauger, Heba Allah Khalil, Liane Thuvander

Gästforskarprogrammet Genie är ett viktig led i Chalmers jämställdhetsarbete. Men avsaknaden av ett centralt stödsystem för mottagande innebar för oss så mycket obetalt merarbete a...

Debatt 29 maj 2023

SUHF:s expertgrupp för etikfrågor

Vi välkomnar den aviserade utredningen av systemet för etikprövning, men för att den ska ge önskat resultat måste den utgå från rätt premisser och ta hänsyn till lärosätenas synpun...

Debatt 24 maj 2023

Hans Ellegren och Astrid Söderbergh Widding

Fofin-utredningen har beställt en ny OECD-rapport där kärnan är att svensk forskning borde styras mer mot samhällsutmaningar. Men vetenskapens bidrag till samhället är inte beställ...

Debatt 24 maj 2023

SFS, Sveriges förenade studentkårer

Hur ska Sverige kunna konkurrera med kunskap när urholkningen av högre utbildning fortsätter? Det frågar sig Sveriges förenade studentkårer, SFS, som gjort en enkätundersökning där...

Debatt 15 maj 2023

Kajsa Weber

När kulturarvet digitaliseras måste forskare vare medskapare och medkonstruktörer. Bara då kan digitaliseringen få de positiva effekter på forskning, utbildning och allmänhet som m...

Debatt 10 maj 2023

Arne Flåøyen, NordForsk

Idag finns ingen samordnad nordisk finansiering av forskning som rör samer och Sápmi. De nordiska forskningsfinansiärerna saknar också strategier och etiska riktlinjer för sådan fo...

Debatt 9 maj 2023

Sveriges unga akademi

Vi har intervjuat framgångsrika forskare i flera länder om hur man lyckas få medel från ERC. Utifrån svaren riktar vi fyra rekommendationer till regeringen, forskningsfinansiärer o...

Debatt 26 april 2023

Tora Holmberg och Yvonne Svanström

Alla politiker oavsett partifärg verkar måna om akademisk frihet och att forskning ska komma till nytta, skriver två vicerektorer vid Uppsala och Stockholms universitet. Men vad so...

Debatt 18 april 2023

Henrik Thorén m.fl.

Det finns inget enkelt samband mellan allmänhetens förtroende för vetenskapen och forskares aktivism. Att dra en gräns för forskarens roll är svårt när det finns konflikter i samhä...

Debatt 12 april 2023

Björn Orring

Att digitalisera vårt kulturarv har stort värde för både forskning och demokrati. Men medan andra länder gör kraftfulla satsningar står Sverige och stampar. Nu är det dags för rege...

Debatt 29 mars 2023

Jeannette Eggers m.fl.

Fönstret för att säkra en hållbar framtid för alla är på väg att stängas. Även vi forskare måste fråga oss vilka vi vill vara i denna avgörande tid för mänskligheten. Det skriver n...

Debatt 21 mars 2023

Björn Hassler

När det handlar om vad vi faktiskt ska göra åt klimatförändringarna, lämnar vi vetenskapen och träder in i politiken. I IPCC:s sammanfattning finns inga recept på vad politiker mås...

Debatt 15 mars 2023

Johan Gärdebo och Fanny Forsberg Lundell

Johan Gärdebo och Fanny Forsberg Lundell menar att deras förslag om en anspråkslös akademi möter två motsatta positioner. Mia Liinason vill se mindre aktivism. Eggers med flera vil...

Debatt 7 mars 2023

Jeannette Eggers m.fl.

Forskaruppropet i Aftonbladet uppmanade politikerna att ta klimatkrisen på allvar. Uppropet har kritiserats i Curie för att innehålla alltför konkreta förslag och vara ett exempel ...

Debatt 1 mars 2023

Mia Liinason

När en fråga politiserats – såsom frågan om akademisk frihet – uppfattas varje inlägg i debatten som ett politiskt ställningstagande som kan användas för eller emot en viss tes. De...

Debatt 21 februari 2023

Johan Gärdebo och Fanny Forsberg Lundell

Visst måste forskare få ta ställning ideologiskt – bara de samtidigt tolererar meningsmotståndare och tydliggör vad som har vetenskapligt belägg och inte. Det skriver humaniorafors...

Debatt 17 januari 2023

Louise Bringselius

Stimulera forskares medverkan i det offentliga samtalet. Öka samhällsanknytningen i forskning och utbildning. Ge yrkeserfarenhet från världen utanför akademin ett högre meritvärde....

Debatt 11 januari 2023

Arne Flåøyen, NordForsk

De nordiska länderna bör etablera en gemensam forskningsfond för forskning inom säkerhet och beredskap. När kriser uppstår skulle en sådan fond göra det enklare att snabbt få fram ...

Debatt 14 december 2022

Unga Forskare

Det minskade intresset för naturvetenskap och teknik bland unga i Sverige är oroväckade. För att stimulera intresset för dessa ämnen behöver det finnas möjlighet att ägna sig åt de...

Debatt 7 december 2022

Jeanssons Stiftelser

Idag tappar svensk medicinsk forskning i internationell konkurrenskraft. För att vända den negativa utvecklingen kan privata stiftelser spela en viktig roll genom att finansiera un...

Debatt 5 december 2022

SUHF:s expertgrupp för etikfrågor

Det är problematiskt att Önep:s tillsynsbeslut inte kan överklagas. Dessutom försvåras viss forskning på ett sätt som inte står i proportion till behovet av att skydda forskningspe...

Debatt 28 november 2022

August Danielson

Jörgen Svidén vid Överklagandenämnden för etikprövning, Önep, efterlyser i sitt inlägg en ändring av etikprövningslagen. Men Etikprövningsmyndigheten, EPM, kan utfärda ett undantag...

Debatt 22 november 2022

Chalmers, ESS, SSF, Teknikföretagen

Bredda användningen av forskningsanläggningarna ESS och MAX IV till nya forskningsområden och till forskare och grupperingar utanför akademin. Det skulle öka företagens konkurrensk...

Debatt 15 november 2022

Jörgen Svidén, Överklagandenämnden för etikprövning

Överklagandenämnden för etikprövning, Önep, har fått kritik för att den anmält forskare till åklagare vid mindre allvarliga förseelser. Men detta är det enda alternativ nämnden har...

Debatt 8 november 2022

Vetenskap & Allmänhet

Det är viktigt att utbilda forskare i forskningskommunikation. Men om de inte vet var, när eller varför de ska tillämpa sina färdigheter är frågan vad kunskapen är värd, skriver Ve...

Debatt 26 oktober 2022

Anna Maria Fleetwood och Lena Hed, Vetenskapsrådet

Vad är syftet med forskningskommunikation? Det är en av de frågeställningar som diskuteras i en ny rapport från Vetenskapsrådet. Den kan bli ett verktyg för att komma till rätta me...

Debatt 19 oktober 2022

Gustav Nilsonne, Jan-Ingvar Jönsson, Astrid Söderbergh Widding

En europeisk koalition för att utveckla och modernisera bedömning av forskning har nyligen bildats. Det är dags för svenska lärosäten och forskningsfinansiärer att gå med, skriver ...

Debatt 11 oktober 2022

Ulrika Hedman

Forskningskommunikation som är förtäckt marknadsföring kan ta formen av en förfrågan att delta för att fylla en plats på en scen där såväl målgrupp som innehåll och syfte är oklart...

Debatt 28 september 2022

Håkan Sandberg

För att motverka förvirring behöver vi förtydliga skillnaderna mellan forskningskommunikation som är ren populärvetenskap och sådan som utgör marknadsföring. Det behövs också mer d...

Debatt 20 september 2022

Lisa Källström

Samverkan mellan akademi och omgivande samhälle kan inte vara något mål i sig. Menar vi allvar med att samverkan ska bli till ömsesidig vinning behöver fokus flyttas från att vi...

Debatt 5 september 2022

Vetenskap & Allmänhet

Det pågår en global utveckling mot öppen vetenskap. Arbetet är ett pussel som läggs av många aktörer. För att bilden ska bli komplett och inga bitar tappas bort behöver Sverige en ...

Debatt 30 augusti 2022

SUHF

Förväntningarna på att universitet och högskolor ska bidra till den stora omställning värden står inför är stora – med rätta! Men för att lärosätena ska kunna leva upp till dem krä...

Debatt 23 augusti 2022

Sveriges unga akademi

Inför valet 2022 beskriver Sveriges unga akademi sina visioner för svensk forskning och högre utbildning. Centrala beståndsdelar är fria projektmedel fördelade i öppen konkurrens, ...

Debatt 17 augusti 2022

Göran Arrius, Saco

Hungriga vargar jagar inte bäst. Forskare behöver goda arbetsvillkor för att producera forskning av hög kvalitet. Höjda basanslag, bättre anställningsvillkor och ändringar i utlänn...

Debatt 20 juni 2022

Sex svenska akademier

När bibliotekens samlingar digitaliseras blir de värdefulla bidrag till både forskning och en demokratisk samhällsutveckling. Regeringens nya biblioteksstrategi innehåller dock ing...

Debatt 20 juni 2022

Tuula Teeri, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA

Sverige behöver bli ännu bättre på att ta tillvara den forskning som bedrivs på universitet och högskolor. Det finns ett stort behov av en nationell strategi för att nyttiggöra for...

Debatt 15 juni 2022

Ulrika Wallén, Svenskt Näringsliv

För att Sverige inte ska förlora mark måste högre utbildning utgå mer ifrån näringslivets kompetensbehov. Utred därför en reformering av högskolans resurstilldelningssystem och ska...

Debatt 14 juni 2022

Naturvetarna

Viktiga forskningspolitiska frågor som påverkar framtiden är märkligt osynliga i valupptakten. Det är oroväckande. Politiken får inte bli en bromskloss för en hållbar samhällsutvec...

Debatt 8 juni 2022

Sanna Wolk och Karin Åmossa, Sulf

Den högre utbildningens frihet måste få samma grundlagsskydd som forskningens frihet har. Annars är den akademiska friheten bara halv, skriver representanter för SULF i Curies deba...

Debatt 31 maj 2022

Hans Ellegren, KVA

Hur ska högskolesektorn styras och organiseras? För Vetenskapsakademiens är detta en av de viktigaste framtidsfrågorna för vetenskapen och forskningen i Sverige i höstens val, skri...

Debatt 17 maj 2022

Sanna Wolk och Magnus Nordström, SULF och SRAT

Arbetet för en jämställd akademi och ett jämställt arbetsliv går oacceptabelt trögt. Kvinnor har både sämre arbetsmiljö och sämre anställningsvillkor än män på svenska universitet ...

Debatt 11 maj 2022

Eva Schelin, KK-stiftelsen

IKEM vill få bukt med forskarbristen i kemiindustrin genom ett nytt perspektiv i högskolepolitiken. Deras förslag är bra, men för att industrins behov ska inkluderas bättre i forsk...

Debatt 26 april 2022

Ole Petter Ottersen, KI

Vi måste prata om hur vi ska förhålla oss till universitet och forskare i auktoritärt styrda länder. Det menar Ole Petter Ottersen, rektor för Karolinska institutet som inrättat en...

Debatt 20 april 2022

Vetenskap & Allmänhet

Forskningskommunikation handlar inte bara om att förmedla fakta på ett lättbegripligt sätt. Det blev särskilt tydligt under coronapandemin. Om vi vill nå fler än dem som redan är ö...

Debatt 6 april 2022

Jonas Hagelqvist och Nils Hannerz, Ikem

Vi har en akut brist på forskarutbildade och specialister inom industrin. Det behövs upp till 8 000 forskarexaminerade i näringslivet till 2030, enligt en ny rapport om kemiindustr...

Debatt 8 mars 2022

Representanter för EOSC

European Open Science Cloud, EOSC, kommer att få stor betydelse för forskningen i Europa. Därför är det viktigt att Sverige är med och bygger framtidens digitala forskningssystem –...

Debatt 22 februari 2022

Ulrika Wallén, Svenskt Näringsliv

Sverige behöver en nationell strategi för att svenskt näringsliv ska kunna hävda sig i den internationella konkurrensen. Det krävs både en utbildning i toppklass och att vi kan beh...

Debatt 20 december 2021

Mathias Osvath och Tomas Persson

Sverige tycks som enda EU-land vilja fasa ut djurbaserad forskning som inte orsakar djuren onödigt lidande. Det blir konsekvensen av en juridiskt egendomlig definition av djurförsö...

Debatt 7 december 2021

Kjell Asplund och Kerstin Hulter Åsberg

Varför rapporteras inte etiskt godkännande i alla vetenskapliga artiklar med känsliga personuppgifter? Det frågar sig Kjell Asplund och Kerstin Hulter Åsberg vid Umeå respektive Up...

Debatt 17 november 2021

Jordbruksverket

I Sverige har riksdagen bestämt att det är syftet med användningen av djur som avgör om det är djurförsök eller inte, inte huruvida djuret lider eller inte. Osvath, Persson och Fal...

Debatt 9 november 2021

Sveriges unga akademi

Hur mycket overheadkostnader som lärosäten, institutioner och ämnesområden tar ut varierar stort, det visar den kartläggning som Sveriges unga akademi har gjort. Vilket stöd den en...

Debatt 26 oktober 2021

Ulrika Wallén, Svenskt Näringsliv

Akademin spelar en nyckelroll för att tillgodose näringslivets behov av kompetensutveckling. Gör därför livslångt lärande till ett eget verksamhetsområde vid lärosätena med öronmär...

Debatt 20 oktober 2021

Pontus Braunerhjelm, Entreprenörskapsforum

Det måste bli lättare för svenska lärosäten att ta emot donationer och bilda och förvalta stiftelser. Det skulle göra dem mer ekonomiskt självständiga och stärka deras förutsättnin...

Debatt 19 oktober 2021

Mathias Osvath, Tomas Persson och Tove Fall

Enligt EU betyder djurförsök forskning som kan framkalla lidande. Jordbruksverket menar däremot att Sverige definierar djurförsök som all forskning på levande djur – även sådan som...

Debatt 6 oktober 2021

Urban Fagerholm, Sven Hellberg, Lise-Lott Alsenius, Louise Cederlöf

Att tillämpa djurskyddslagen och EU-direktiv är det snabbaste sättet att ställa om från djurförsök till säkrare kliniska studier. Det skriver fyra företrädare för alternativa metod...

Debatt 20 september 2021

Läkemedelsverket

Läkemedelsverket arbetar aktivt för att reducera, ersätta, och förfina djurförsök inom läkemedelsområdet, framförallt internationellt. Läkemedelsutveckling sker mot en global markn...

Debatt 8 september 2021

Jordbruksverket

Sverige driver på både nationellt och inom EU för att djurförsök ska fasas ut på sikt. Vi delar inte bilden att brist på riktlinjer hindrar alternativa metoder att slå igenom och a...

Debatt 31 augusti 2021

Urban Fagerholm, Sven Hellberg, Lise-Lott Alsenius, Louise Cederlöf

Nya datormodeller överträffar djurförsök i träffsäkerhet. Nu är det hög tid att ansvariga myndigheter sätter upp tydliga kvalitetskriterier och tillämpar djurskyddslagen – för förs...

Debatt 18 augusti 2021

Vetenskapsrådets ämnesråd för naturvetenskap och teknikvetenskap

Kvinnor har signifikant lägre beviljandegrad än män inom astrofysik. Det visar en undersökning av hur forskningsmedlen fördelats mellan könen. Nu vidtar Vetenskapsrådet en rad åtgä...

Debatt 17 juni 2021

Karin Åmossa och Mats Ericsson

På papperet har svenska lärosäten, forskare och universitetslärare ett gott skydd för både lärosätesautonomi och akademisk frihet. Men i praktiken hotas oberoendet av dagens system...

Debatt 14 juni 2021

Expertgruppen för forskningskommunikation

Vi välkomnar debattinlägget från lärarna och forskarna vid Chalmers om att forskningen om forskningskommunikation inte får glömmas bort i frågan om forskningskommunikation. I själv...

Debatt 10 juni 2021

Johanna Hedlund

Utbrändhet och ohälsa har ökat kraftigt bland forskare under coronapandemin. Men pandemin är snarare en katalysator i sammanhanget, inte en orsak. Om vi inte är tydliga med det ris...

Debatt 2 juni 2021

Raffaella Negretti, Hans Malmström, Maria Persson, Carina Sjöberg-Hawke

Betona forskningskommunikationens mångfald och ta hänsyn till vetenskapliga rön inom skrivforskning. Det skriver forskare och lärare från Chalmers i ett inlägg om Vetenskapsrådets ...

Debatt 24 maj 2021

Jacob Färnert, Emmy Schylander, Gustaf J. Bjurhammer

Om skolan ska vila på vetenskaplig grund måste basanslagen till utbildningsvetenskaplig forskning öka. Dagens låga anslag gör det svårt att bygga upp starka forskningsmiljöer som k...

Debatt 11 maj 2021

Joakim Amorim, Stiftelsen för strategisk forskning, SSF

Viss kunskap behöver inte bli något annat än just kunskap/vetande – den är viktig för samhället ändå. Men sådan kunskap som kan omvandlas till nytta, den bör också göras nyttig. De...

Debatt 4 maj 2021

Sveriges unga akademi

Vi ser stora risker med förslagen i utredningen “Innovation som drivkraft – från forskning till nytta”. Om de genomförs innebär det paradoxalt nog en överhängande risk för att Sver...

Debatt 21 april 2021

Företrädare för fackförbundet ST och Sveriges Förenade Studentkårer

Över hälften av doktoranderna i vår undersökning ”Hur mår doktoranden?” uppger att de inte vet vem som ansvarar för frågor som rör deras anställningsvillkor, arbetsmiljö, lönesättn...

Debatt 12 april 2021

Anna Jonsson, Eugenia Perez Vico och Diamanto Politis

För att akademin inte ständigt ska behöva anpassa sig efter politiska intressen, eller krampaktigt försvara sina ideal, måste våra samtal om samverkan grunda sig på forskning i stä...

Debatt 6 april 2021

Ingemund Hägg

Trots talet om att om att akademisk frihet ska gälla allt i lärosätenas verksamhet verkar regeringen anse att den högre utbildningen ska styras och hanteras på andra sätt än forskn...

Debatt 17 mars 2021

Ingegerd Wirehed och Heiko Herwald

Proaktiv cybersäkerhet bör vara en självklar punkt på varje universitetslednings agenda. Att skydda sig mot cyberattacker och samtidigt bibehålla sin öppenhet är svårt, men med ett...

Debatt 23 februari 2021

Jonas Björck och Olle Lundberg

Om forskning ska vara samhällsrelevant måste den också ägna sig åt hur vi kommer dit vi borde vara. Att skilja mellan vad som är kunskapsbaserade argument för en åtgärds lämplighet...

Debatt 18 februari 2021

Sven Stafström och Bengt Brülde

Att på vetenskaplig grund ifrågasätta resultat ska inte blandas ihop med diskussionen om vilka vägval som bör göras i ljuset av resultaten. För att få ett sunt debattklimat forskar...

Debatt 9 februari 2021

Representanter för Sveriges kognitionsvetenskapliga förening (SweCog)

Regeringens förslag om ökad kvalitet i lärarutbildningen innebär att kognitionsvetenskap integreras i utbildningen i en helt annan omfattning än tidigare. Det här ger stora möjligh...

Debatt 19 januari 2021

Representanter för stiftelsesamarbetsprojektet Swedish Foundations’ Starting Grant

Fler finansiärer borde hitta sätt att finansiera forskare som sökt bidrag från ERC men som trots högsta betyg inte fått medel. ERC-bedömningarna är en garantistämpel på hög vetensk...

Debatt 7 december 2020

Sven Stafström, Vetenskaprådet

Det behövs en permanent nationell struktur som vid kriser och andra oförberedda situationer har till uppgift att rekrytera forskare och experter med rätt kompetens. För att tidigt ...

Debatt 3 december 2020

Vetenskapsrådets ämnesråd för naturvetenskap och teknikvetenskap

Vi strävar efter en beredningsprocess som är så fri som möjligt från partiskhet och ser allvarligt på eventuella snedfördelningar, skriver Vetenskapsrådets ämnesråd för naturvetens...

Debatt 2 december 2020

Jonas Björck, Forte

I tider av kris har expertmyndigheter en viktig roll att bistå politiken med vetenskapligt grundade underlag så att rätt beslut kan fattas. Inom den svenska statsförvaltningen finn...

Debatt 26 november 2020

Female Astrophysicists Network Sweden

Genomför en oberoende granskning för att undersöka om kvinnliga astrofysiker systematiskt undervärderas, uppmanar nätverket Female Astrophysicists Network Sweden . I år bevil...

Debatt 17 november 2020

Sveriges unga akademi

Sverige tappar mark till de ledande forskningsnationerna och den högre utbildningens kvalitet har försämrats under flera decennier. Ett av huvudproblemen är ett bristfälligt och sv...

Debatt 9 november 2020

Fackförbundet ST

Den akademiska friheten ska främjas och värnas, menar regeringen, och vill lägga in en skrivning om det i högskolelagen. Det är ett steg i rätt riktning för att skydda en viktig pr...

Debatt 3 november 2020

Marie Gidlund, Sweden Food Arena

Den kommande forskningspropositionen måste säkerställa att vägen från odling och uppfödning till servering och försäljning får den finansiering och struktur näringen måste ha för a...

Debatt 26 oktober 2020

Viktor Öwall och Johan Tysk

Om regeringen menar allvar med att vilja satsa på det livslånga lärandet räcker det inte att avsätta medel för några extra platser på lärosätena och i all hast omformulera ett par ...

Debatt 14 oktober 2020

Ingrid Petersson, Formas

För att lösa de stora samhällsutmaningarna behöver vi flexibel forskningsfinansiering, större öppenhet, mer samarbete mellan offentliga och privata aktörer och en tätare relation m...

Debatt 6 oktober 2020

SFS, Sveriges förenade studentkårer

Forskning och utbildning hör ihop. Utbildning behöver inkluderas i forskningspropositionen. Då kan vi höja kvaliteten på båda verksamheterna och därmed göra Sverige till en ännu st...

Debatt 29 september 2020

Thomas Rosén

Det behövs en riktad satsning på humanistisk forskning med fokus på länderna i östra och sydöstra Europa. Utan kunskaperna som sådan forskning kan bidra med riskerar viktiga histor...

Debatt 22 september 2020

Jonas Björck, Forte

Forskning som ger förutsättningar för en socialt hållbar utveckling behöver få ökad prioritet i forskningspolitiken. Det krävs för att Sverige ska stå bättre rustat vid nästa kris ...

Debatt 15 september 2020

Stint

Efter att ha följt internationella forskningssamarbeten ser vi stora utmaningar kring akademisk frihet och etik. Samtidigt ser vi behovet av att fortsätta samarbeta med forskare fr...

Debatt 9 september 2020

Marika Hedin, Riksbankens Julileumsfond

Covid-19 pandemin visar tydligt hur viktiga analyser av samhälle och kultur är för att hantera de stora utmaningar världen står inför. Humaniora och samhällsvetenskap måste därför ...

Debatt 24 augusti 2020

Karin Åmossa och Mats Ericsson

Det räcker inte att universitet och högskolor får extra resurser för att ta emot fler studenter så länge resurserna per student fortsätter att minska. Om kvaliteten i högre utbildn...

Debatt 19 augusti 2020

Sveriges unga akademi

Sveriges framtid som kunskapsnation står och faller med vår förmåga att rekrytera de bästa yngre lärarna och forskarna. Sveriges unga akademi visar i en ny rapport att många univer...

Debatt 1 juni 2020

Mikael Dahlgren, ABB

Innovation och forskning är nyckeln till svensk industris framtida konkurrenskraft – men bara om forskningen kan omsättas till industrins behov och kommersialiseras framgångsrikt. ...

Debatt 27 maj 2020

Ole Petter Ottersen, KI

Vi måste slå tillbaka alla försök till förödande styrning, omprioritering och förändring av det europeiska forskningsrådet, ERC. I dessa tider är ERC:s uppdrag och självständiga ro...

Debatt 27 maj 2020

Sveriges unga akademi

Tillit till forskare och lärare har präglat omställningarna som coronapandemin tvingat fram inom akademin. Låt oss även i fortsättningen ta fasta på medarbetarnas kunskap om kärnve...

Debatt 13 maj 2020

Lars Stenqvist, Volvokoncernen

För att möta världens stora utmaningar, till exempel klimatomställningen, krävs ökat samarbete och ökad samfinansiering mellan industri, akademi och samhälle. Det skriver Volvokonc...

Debatt 2 april 2020

Elisabeth Wallenius, Funktionsrätt Sverige

Om forskningspolitiken inkluderar och utgår från hela befolkningen kan Sverige bli en förebild i strävan efter en hållbar framtid. Det skriver Funktionsrätt Sverige i ett inlägg in...

Debatt 17 mars 2020

Anders Blanck, LIF

Sverige har stora möjligheter att bibehålla styrkan inom akademisk forskning, och växa inom Life Science. Men för att det ska ske behöver akademi, hälso- och sjukvård samt företag ...

Debatt 4 mars 2020

Anders Söderholm och Martin Söderhäll, UKÄ

Lärosätenas kvalitetsansvar, forskarkarriären och kunskap om högskolans verksamhet är centralt för att nå de nationella målen för forskningspolitiken. Det skriver Universitetskansl...

Debatt 19 februari 2020

Tuula Teeri och Martin Wikström, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien

Sverige saknar en tydlig strategi för att utveckla lärosäten till den absoluta internationella toppen. För att uppnå detta behövs fokus på kvalitet och mer kunskapsöverföring mella...

Debatt 5 februari 2020

Humtank

De humanistiska forskningsfrågorna blir allt viktigare i en global, digital och på många sätt splittrad värld. Fenomen som polarisering, faktaresistens och kulturella konflikter kr...

Debatt 22 januari 2020

Sveriges unga akademi

Om forskningen i Sverige ska kunna bidra med lösningar på de globala utmaningarna måste de bästa forskningsprojekten finansieras, tydliga karriärvägar implementeras, internationali...

Debatt 16 december 2019

Mats Ericson och Karin Åmossa, Sulf

För att kunna skapa ny kunskap och bidra till att lösa samhällsutmaningar måste forskare och universitetslärare ha stor individuell frihet, både när det gäller att välja forsknings...

Debatt 13 december 2019

Ana Andric och Håkan Regner, Saco

Ett regeringsuppdrag till högskolan om fortbildning, som TCO förordar, riskerar att hämma återgången till högskolan, skriver Saco i en slutreplik.

Debatt 11 december 2019

Gustav Nilsonne

Avtalet med Elsevier är en pyrrhusseger, skriver Gustav Nilsonne, Karolinska institutet. Tidskrifternas roll som förvaltare av ett prestigekapital som snedvrider forskningsprocesse...

Debatt 4 december 2019

Hans Ellegren och Göran K. Hansson, Kungl. Vetenskapsakademien

Sverige behöver satsa mer på den fria grundforskningen. Annars finns risken att vi hamnar efter som kunskapsnation och får sämre möjligheter att klara de stora samhällsutmaningarna...

Debatt 27 november 2019

Sveriges unga akademi

Biträdande lektorat är bra, men får bara sökas upp till fem år efter disputation. Det är för kort tid, och påverkar forskningskvaliteten negativt, skriver Sveriges unga akademi och...

Debatt 19 november 2019

Per Klingbjer och Tobias Lundquist, Naturvetarna

För att möta nationella och globala samhällsutmaningar krävs stora satsningar på naturvetenskaplig utbildning och forskning. Det skriver Per Klingbjer och Tobias Lundquist, förbund...

Debatt 5 november 2019

Daniel Gunnarsson

Avhandlingar skrivna på svenska behövs för att nå en bredare målgrupp. Det menar Daniel Gunnarsson vid Högskolebiblioteket, Jönköping University. Han konstaterar att antalet avhand...

Debatt 29 oktober 2019

Åsa Odin Ekman, TCO

Lärosätena måste utveckla ett relevant kursutbud för yrkesverksamma i takt med att arbetsmarknaden förändras, skriver TCO i en replik på Saco:s inlägg. Och detta behöver visst fört...

Debatt 23 oktober 2019

Göran Arrius, Saco

Fyra av tio akademiker får redan vidareutbildning i högskolan. Det behövs inget nytt uppdrag, skriver Saco, som här ger egna förslag för ett livslångt lärande.

Debatt 14 oktober 2019

Olle Bergman

Många yngre forskare utvecklar sina kommunikationsfärdigheter vid sidan av det vetenskapliga arbetet. Men förändringen behöver skyndas på. Tredje uppgiften måste få ett tydligare k...

Debatt 2 oktober 2019

Maria Ågren

Låt oss knyta an till den långa tradition av omsorg om resurser som Sverige har. Bestämmelser som syftat till att ransonera ändliga resurser har funnits sedan medeltiden. Det skriv...

Debatt 24 september 2019

David van der Spoel

Många forskare har levt i en bubbla av internationella utbyten och konferensbesök. Nu måste det bli en förändring om lärosätena ska leva upp till en hållbar verksamhetsutveckling, ...

Debatt 17 september 2019

Karin Svedberg Helgesson och Ebba Sjögren

Om service ska vara en meriteringsgrund för befordran måste det finnas en måttstock för att bedöma service. Annars undermineras möjligheterna att bli befordrad för dem som satsar p...

Debatt 11 september 2019

Peter van den Besselaar och Ulf Sandström

Även självständighet är viktig för forskningskvaliteten, menar Ulf Sandström, KTH, och Peter van den Besselaar, Vrije Universiteit, Amsterdam. Nu föreslår de en ny indikator som må...

Debatt 28 augusti 2019

Frida Palm, Kajsa Arkelius, Marcus Lockowandt & Selvi Celik

Kontrollera handledarnas kompetens mer noggrant. Ge dem också bättre möjligheter att utveckla sitt handledarskap. Då kan kvaliteten på doktorandutbildningen höjas och bli jämnare. ...

Debatt 17 juni 2019

Ole Petter Ottersen, Sigbritt Karlsson och Astrid Söderbergh Widding

Vi väljer att kroka arm snarare än konkurrera med varandra, skriver rektorerna för de tre Stockholmsuniversiteten Karolinska institutet, Stockholms universitet och KTH. Tillsammans...

Debatt 12 juni 2019

Stephen Hwang

Stephen Hwang, rektor Högskolan i Halmstad, svarar på kritiken från Sveriges Unga Akademi om brister i hans rapport. Genom att studera olika korrelationer ser man ett indirekt orsa...

Debatt 12 juni 2019

Sebastian Westenhoff, Mia Phillipson, Magnus Jonsson och Sanna Koskiniemi

Stephen Hwangs rapport om att staten bör minska andelen extern forskningsfinansiering, har stora metodmässiga brister. De slutsatser som presenteras stöds inte av data, skriver Sve...

Debatt 11 juni 2019

Torbjörn Fagerström

Yngre forskare inom miljö och ekologi får inte låta sig köras över av miljöaktivister. Ni måste ta tillbaka makten över problembeskrivning och kunskapsförmedling, uppmanar Torbjörn...

Debatt 4 juni 2019

Ulf Sandström

Bo Malmberg kritiserar användandet av osäker statistik i debattartikeln ”Lägg ner forskningsrådet för universitetens bästa” i DN. Ulf Sandström, en av dem som skrev debattartikeln,...

Debatt 21 maj 2019

Lärarförbundets vetenskapliga råd

Förutom att tillgodogöra sig forskning måste lärare också själva kunna forska, medverka i forskning och forma forskning. Det kräver tillgång till forskningsresultat. Därför ställer...

Debatt 15 maj 2019

Bo Malmberg

Bo Malmberg reagerar på bristande dataunderlag i en debattartikel i DN. Om man som forskare skriver en debattartikel som får rubriken ”Lägg ner forskningsråden för universitetens b...

Debatt 7 maj 2019

Anna Ilar

Lyft goda exempel och visa att ni menar allvar med att prioritera forskningskommunikation redan under forskarutbildningen. Det skriver doktoranden Anna Ilar, vice ordförande för Su...

Debatt 29 april 2019

Emma Kritzberg

Forskare har ett särskilt ansvar i klimatfrågan, menar Emma Kritzberg vid Lunds universitet. Hon är en av dem som verkat för vegetariskt som standardval vid biologiska institutionen.

Debatt 23 april 2019

Filip Bergqvist

I dag finns det 36 statliga universitet och högskolor i Sverige. Av dem har hela 25 rätt att utfärda examina inom forskarutbildning. Det är på tok för många och det urholkar kvalit...

Debatt 8 april 2019

Vetenskap & Allmänhet

Naturvetenskap är ofta normen när forskning beskrivs i populärkultur. Enligt en studie från Vetenskap & Allmänhet har förtroendet för humaniora som forskningsområde länge varit låg...

Debatt 6 mars 2019

Sven Widmalm och Maria Ågren

Att mäta forskningens genomslag kan uppmuntra opportunism och kortsiktighet och därmed leda till sänkt kvalitet, skriver Sven Widmalm och Maria Ågren. Om Sverige inför ett system f...

Debatt 20 februari 2019

Kenneth Hyltenstam

Kenneth Hyltenstam, Stockholms universitet, håller med Fanny Forsberg Lundell om att skiljelinjen mellan forskarroll och aktivistroll måste vara tydlig. Men hennes ”forskningsargum...

Debatt 11 februari 2019

Ole Petter Ottersen, KI

Ole Petter Ottersen, rektor för Karolinska institutet, är oroad över att så få ser en karriär inom forskning. Här listar han nyckelfaktorer för att stärka forskningens attraktionsk...

Debatt 31 januari 2019

Göran Arrius, Saco

Regeringen har gett STRUT-utredningen ett omöjligt uppdrag. Man har inte fått direktiv att komma fram till en styrmodell som bygger på samsyn om hur kvaliteten ska stärkas vid högs...

Debatt 29 januari 2019

Öppet brev från 133 samhällsvetare och humanister

Öppet tillgänglig forskning främjar kunskapsutbyte och är en viktig byggsten i det demokratiska samhället. Men en för snabb övergång till open access i enlighet med Plan S riskerar...

Debatt 22 januari 2019

Fanny Forsberg Lundell

Det är inte alltid så lätt att skilja på vetenskapliga resultat och värderingar när forskare gör inlägg i debatten. Ibland kan inte ens forskarna det själva, menar Fanny Forsberg L...

Debatt 15 januari 2019

Torbjörn von Schantz

När slutar forskaren att vara just forskare? Är det när resultaten publicerats? Om forskaren ska få samhället att känna till resultaten blir den då lobbyist? Lunds universitets rek...

Debatt 15 november 2018

Ericka Johnson och Jens Hjerling Leffler

Sveriges unga akademi är starkt kritiska till Plan S för att uppnå öppen tillgång till forskningen. De vill hellre se ett nytt publiceringssystem som främjar kvalitet och har stöd ...

Debatt 6 november 2018

Johnny Ludvigson

Karolinska institutet har tappat i universitetsrankningen Times Higher Education . Men att skylla på Macchiarini-skandalen är en grov förenkling, skriver Jonas F Ludvigsson. Orsa...

Debatt 31 oktober 2018

Sven Stafström, Vetenskaprådet

Istället för att ge exempel på forskning som stödjer en viss fördelning mellan basanslag och externa medel borde diskussionen handla om hur vi kan få en tydligare rollfördelning me...

Debatt 23 oktober 2018

Pernilla Wittung-Stafshede och Lynn Kamerlin

Forskning ska vara öppen och fritt tillgänglig. Men den plan för open access som i dagsläget elva europeiska länder står bakom går för långt och kan få allvarliga konsekvenser för ...

Debatt 16 oktober 2018

Björn Hammarfelt

Det vore önskvärt om Vetenskapsrådet öppet kunde redovisa de oberoende studier som visar att mer externa medel är vägen till högre forskningskvalitet. Det skriver Björn Hammarfelt ...

Debatt 9 oktober 2018

Sven Stafström, Vetenskaprådet

Vetenskapsrådet anser att forskarnas frihet och forskningens kvalitet hamnar i skymundan i styr- och resursutredningen. Att öka basanslagen på bekostnad av de fria externa medlen ä...

Debatt 25 september 2018

Margaretha Fahlgren

Ordet ”överenskommelse” i Styr- och resursutredningen skymmer sikten, menar Margaretha Fahlgren, Uppsala universitet. Hon efterlyser större tilltro till lärosätenas förmåga till au...

Debatt 18 september 2018

Forskare vid Mittuniversitetet och Södertörns högskola

I Turkiet har tusentals akademiker tystats av regimen. För att kunna bemöta det globala hotet mot fri forskning, måste regeringens agenda för internationalisering kompletteras. Vi ...

Debatt 11 september 2018

Klas Borell, Vezir Aktas och Marco Nilsson

Över 8 000 universitetsanställda har avskedats i Turkiet sedan januari 2016. I praktiken innebär det närmast ett yrkesförbud. Samtidigt växer så kallade gatuakademier fram. Det skr...

Debatt 5 september 2018

Sveriges unga akademi

Vetenskapsradions direktsända debatt om forskningspolitik tog bland annat upp frågan om rekrytering av internationella forskare. Det är också något som Sveriges unga akademi vill h...

Debatt 4 september 2018

Tuula Teeri och Martin Wikström, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien

Lärosätenas förmåga att utveckla strategier och profiler behöver öka samtidigt som akademiska forskares rätt att själva formulera sin forskning är central. Kungliga Ingenjörsvetens...

Debatt 4 september 2018

Lars M Andersson, Elin Bommenel, Karin Kvist Geverts, Mattias Tydén

När vi möter konspiratoriska tolkningar baserade på lösryckta citat ur vår forskning är det vårt ansvar att protestera. Det skriver några av de historiker som menar att deras resul...

Debatt 29 augusti 2018

Humtank

Alla samhällsfrågor har en humanistisk dimension. Därför uppmanar Tankesmedjan Humtank de politiska partierna att formulera en tydlig och livskraftig humaniorapolitik. Det kommer a...

Debatt 21 augusti 2018

Vetenskap & Allmänhet

Den 9 september går vi till valurnorna – många av oss med en världsbild som inte stämmer med verkligheten. Det måste vi göra någonting åt, skriver Cissi Askwall, Vetenskap & Allmän...

Debatt 25 juni 2018

Sveriges unga akademi

Kreativitet, nytänkande och hög kvalitet. För att nå dit måste fokus ligga på attraktiva miljöer med tydliga karriärvägar, god arbetsmiljö och stor autonomi för forskare och lärare...

Debatt 18 juni 2018

Göran Arrius, Saco, och Mats Ericson, Sulf

Den framtida politiken måste präglas av två saker. Långsiktighet och ökade basanslag, skriver Saco och Sulf i en gemensam debattartikel inför valet. Det finns en övertro på att det...

Debatt 13 juni 2018

Per Gyberg

När instrumentalism och individualism tar för stor plats i akademin motverkas syftet. Per Gyberg, prefekt vid Linköpings universitet, beskriver styrning som leder till kunskapandet...

Debatt 7 juni 2018

Naturvetarna

En trygg anställning är lika viktig för forskare som för alla andra på svensk arbetsmarknad, skriver Per Klingbjer och Tobias Lundquist på Naturvetarna. Avsaknaden av trygghet och ...

Debatt 29 maj 2018

Hans Ellegren och Göran K. Hansson, Kungl. Vetenskapsakademien

Det är genom grundforskningen vi får de stora genombrotten som leder till förbättrade livsvillkor. Huvuduppgiften för universitet och högskolor måste även i framtiden vara att bedr...

Debatt 22 maj 2018

Peter Honeth

Lärosätena bör få större självständighet. Det behövs en tydlig kvalitetsutvärdering, och nytta bör vara en faktor att ta hänsyn till vid fördelning av forskningsmedel. Det menar Pe...

Debatt 8 maj 2018

Git Claesson Pipping, Sulf

Samhällsnyttan av forskning är mycket större än bara snabb kommersialisering. Sulf efterlyser i riksdagsvalet en forskningspolitik som förverkligar forskningens långsiktiga potenti...

Debatt 20 mars 2018

Dan Larhammar

Frågan är hur vi kan stävja missbruket av publicering, och hur vi kan förbättra kommunikationen av forskningsresultat. En väg kan vara publicering utan vinst på själva processen, s...

Debatt 20 mars 2018

Gustaf Nelhans

Vad som behövs är ett starkare etos i forskarsamhället där vi i stället för att räkna pinnar erkänner att sakkunniggranskning handlar om att bedöma kvalitet. Det skriver Gustaf Nel...

Debatt 13 mars 2018

Gustav Nilsonne

Den långsamma och konserverande referentgranskningen kostar mer än den smakar. Med fri publicering på internet kan kollegial granskning i stället ske efter publicering, med ökad kv...

Debatt 7 mars 2018

Anna Fyrberg Yngfalk

Vi som forskar inom tjänstesektorn har ett ansvar för att inte förstärka ojämlika strukturer, skriver Anna Fyrberg Yngfalk, Karlstads universitet. MeToo öppnar för reflektion kring...

Debatt 28 februari 2018

Dan Larhammar

Syftet med open access är gott, men är det försvarbart att tvinga forskare att betala höga avgifter för att få sina forskningsresultat fritt tillgängliga? Det undrar Dan Larhamm...

Debatt 21 februari 2018

Sigbritt Karlsson, Karin Larsén, Paul Pettersson, Cecilia Rydinger Alin och Johan Schnürer

Ungefär 12 procent av forskningsfinansieringen kommer via privata donationer. Men regelverket är snårigt. Nu föreslår fem rektorer olika sätt att tydliggöra när det är tillåtet för...

Debatt 12 december 2017

Julia Uddén

Det är inte konstigt att bara var fjärde professor i Sverige är en kvinna idag, mot bakgrund av de trakasserier och den diskriminering som kvinnor utsätts för i akademin. Framtiden...

Debatt 17 oktober 2017

Mats Alvesson och Roland Paulsen

Det produceras enormt mycket forskning som aldrig blir läst eller ger relevanta kunskapsbidrag. Mats Alvesson och Roland Paulsen vid Lunds universitet, oroas över att frågan om vem...

Debatt 2 oktober 2017

UKÄ:s bedömargrupp för universitetens hållbarhetsarbete

Lärosätenas arbete med att integrera hållbar utveckling i utbildningen behöver bli bättre. Det skriver en rad forskare som ingått i UKÄ:s bedömargrupp som utvärderat hur väl lärosä...

Debatt 16 maj 2017

Pernilla Wittung-Stafshede och Lynn Kamerlin

Lägg på luren när tidskrifter vill att du ska betala för att skriva i dem. Pernilla Wittung Stafshede och Lynn Kamerlin varnar för akademins dammsugarförsäljare.

Debatt 15 mars 2017

Svenska nationalkommittén för biologi vid Kungl. Vetenskapsakademien

Den faktaresistens vi ser idag är bara toppen på ett isberg, varnar Svenska nationalkommittén för biologi vid Kungl. Vetenskapsakademien. Här lyfter de behovet av en samordnad sven...

Debatt 7 mars 2017

Laurent Fournier

Vilken typ av licens som används för open access-publikationer styr i praktiken hur öppen tillgången egentligen blir. Laurent Fournier, licenshandläggare på Kungliga biblioteket, a...

Debatt 8 februari 2017

Katarina Bernhardsson, Jenny Björkman, Jesper Olsson och Johan Östling

Omvandlingen av offentligheten kastar om förutsättningarna för den utåtriktade kunskapsförmedlingen för alla forskare. Denna typ av samverkan är central för både humanister och sam...

Debatt 6 februari 2017

Jonas Olofsson

Den våg av auktoritär populism som sveper genom världen kan mycket väl också skölja över Sverige. Jonas Olofsson, docent i psykologi vid Stockholms universitet, listar fem ståndpun...

Debatt 1 februari 2017

Ann-Katrin Bäcklund

Ann-Katrin Bäcklund, dekan på samhällsvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet, är kritisk till skriften Kunskapens nya rörelser. Den blandar ihop samhällsvetenskap med human...

Debatt 12 december 2016

Maria Grafström, Anna Jonsson och Mikael Klintman

Universiteten är en självklar del av samhället och olika former av samverkan över sektorsgränser behövs för att möta framtida utmaningar. Men för att regeringens samverkanssatsning...

Debatt 6 december 2016

Katarina Bernhardsson, Jenny Björkman, Jesper Olsson och Johan Östling

Att samverka och sätta kunskap i rörelse i samhället är en del av forskningens uppdrag enligt lag. Men hur ska det gå till om etablerade plattformar som tidningar är på väg att för...

Debatt 16 november 2016

Hugo Lagercrantz

Macchiariniaffären har lärt oss faran av ensidiga hajpade strategiska satsningar, som gjort att den akademiska grundstrukturen fått stå tillbaka. Det måste finnas plats för forskar...

Debatt 27 oktober 2016

Stiftelsen för strategisk forskning, SSF

SUHF-modellen har brister. Vi borde skapa ett system som flyttar fokus från storleken på indirekta kostnader till effektivitet och output. Det viktiga är att nå högsta kvalitet i k...

Debatt 19 oktober 2016

Lars Anell

Lars Anell, före detta styrelseordförande för Vetenskapsrådet, föreslår en ny modell för finansieringen av indirekta kostnader vid universitet och högskolor. Vi behöver ett system ...

Debatt 3 oktober 2016

Bo Risberg

Nobelpriset i medicin kungjordes som om inget hänt. Men Macchiarini-skandalen har allvarligt skadat förtroendet för Karolinska institutet – som ligger bakom urvalet av pristagare. ...

Debatt 27 september 2016

Christian Berggren och Solmaz Filiz Karabag, Linköpings universitet

Vetenskapliga tidskrifter har ett stort ansvar för att avslöja oredlighet. Allt fler artiklar dras tillbaka, enligt en ny studie av Christian Berggren och Solmaz Filiz Karabag, vid...

Debatt 8 juni 2016

Per Aspenberg, Linköpings universitet

Forskningspolitiken har skapat en kultur där vetenskapliga artiklar hetsas fram i jakten på bibliometriska mätetal. Det har lett till ett minskande utrymme för sådant som gransknin...

Debatt 16 maj 2016

Pernilla Wittung-Stafshede

Hur många män har blivit misstagna för att vara sekreterare istället för ordförande på kommittémöten? Diskriminering sker ofta omedvetet och utan uppsåt. Därför behövs kunskap och ...

Debatt 10 februari 2016

Fallet med den omstridde kirurgen Paolo Macchiarini visar tydligt på behovet av en oberoende instans för att utreda misstänkt oredlighet i forskning, skriver Göran Collste och Stel...

Debatt 31 januari 2016

Carola Aili

Digitaliseringen är inte bara en teknikfråga, utan bör handla om hur verktygen ska användas. Det menar Carola Aili, lektor i pedagogik vid Lunds universitet, i en kommentar till Da...

Debatt 4 november 2015

Michele Micheletti

Närmare 180 000 flyktingar väntas söka asyl i Sverige i år, inte minst på grund av det pågående kriget i Syrien. Många av dem som flyr är akademiker. Forskarvärlden har ett ansvar ...

Debatt 27 oktober 2015

Johnny Ludvigson

Det kan vara oetiskt att inte forska, men dålig forskning är oetisk forskning. Etikprövningsnämnderna bör inte bara granska etiska aspekter utan även kvaliteten på klinisk forsknin...

Debatt 14 oktober 2015

Hugo Lagercrantz

Det är byråkratin kring etiska tillstånd och hur patientinformationen utformas jag vänder mig mot. Det skriver Hugo Lagercrantz i sitt svar till Nils-Eric Sahlin, som skrev en repl...

Debatt 13 oktober 2015

Harriet Wallberg

Nya tider kräver nya arbetssätt. Om Sverige ska fortsätta att vara en forskningsnation i världsklass krävs en långsiktig satsning på interdisciplinär forskning och integrerad veten...

Debatt 12 oktober 2015

Nils-Eric Sahlin

All forskning kräver att vi funderar igenom våra värderingar. Det handlar inte bara om att historien förskräcker. Också vår samtid visar hur viktigt det är att inte glömma de etisk...

Debatt 7 oktober 2015

Hugo Lagercrantz

Förutom alla de tillstånd som krävs för att utföra klinisk forskning krävs också patienternas samtycke. Idag uppmuntras inte patienter att delta, vilket gör det svårt att rekrytera...

Debatt 10 november 2014

Representanter för Naturvetarna, Sveriges unga Akademi och Vetenskap & Allmänhet

Sveriges nya politiska ledning måste se kunskapsutveckling som ett prioriterat område – kanske genom att tillsätta en forskningsberedning, skriver representanter för Naturvetarna, ...

Debatt 27 oktober 2014

Stefan Eriksson

Mycket talar för att det är en utbredd praxis bland handledare till studenter att använda deras arbeten i sina egna. Ledningarna vid lärosätena behöver klargöra vad som är acceptab...

Debatt 12 september 2014

Jens Sundström och Torbjörn Fagerström

SLU-forskarna Jens Sundström och Torbjörn Fagerström hoppas i sin slutreplik att Miljöpartiet vill rösta för växtförädling i EU och att David van der Spoel öppnar för att använda b...

Debatt 10 september 2014

David van der Spoel

David van der Spoel, professor i biologi, reagerar mot SLU-forskarna Jens Sundströms och Torbjörn Fagerströms sätt att förenkla resonemangen. För att förstå varför författarna välj...

Debatt 8 september 2014

Åsa Romson och Isabella Lövin

Miljöpartiets språkrör Åsa Romson och europaparlamentariker Isabella Lövin replikerar på en debattartikel i Curie av SLU-forskarna Jens Sundström och Torbjörn Fagerström som varnar...

Debatt 2 september 2014

Jens Sundström och Torbjörn Fagerström

Allt fler gröna politiker och lobbyister försöker misskreditera seriösa forskare och anpassa vetenskapen till sin egen ideologi, skriver SLU-forskarna Jens Sundström och Torbjörn F...

Debatt 24 juni 2014

Björn Hammarfelt

Den första globala universitetsrankingen gjordes för bara tio år sedan. Ändå läggs det oroväckande stor vikt vid dem, menar Björn Hammarfelt som i en replik här ger några hårdkokta...

Debatt 18 juni 2014

Kåre Bremer

Svenska universitet kan bli bättre genom att rekrytera internationellt, menar Kåre Bremer, tidigare rektor vid Stockholms universitet. Ett sätt att klättra på rankinglistorna är at...

Debatt 3 december 2013

Johan Schnürer

Under forskarkarriären övar man gradvis upp förmågan att leda andra. Men få vill ta lärosätenas viktigaste ledaruppdrag: prefektens. Man ska verka som vilken vd som helst, men utan...

Debatt 2 december 2013

Jonas Björck

Vi måste fokusera på vår huvuduppgift och beakta hur open access påverkar vetenskaplig publicering. Därför ska vi nu ta fram en avvecklingsplan för vårt tidskriftsstöd, skriver Jon...

Debatt 27 november 2013

Maria Ågren och Elisabet Engdahl

Vetenskapsrådets beslut att avveckla det så kallade tidskriftsstödet har väckt oro.Det finns starka kvalitetsargument för varför det även fortsättningsvis bör finnas såväl svenska ...

Debatt 21 maj 2013

Mikael Hjerm och Rickard Danell

Det är lika svårt för en kvinna att avancera i forskarkarriären och bli professor idag som det var för 20 år sedan. En rad faktorer talar för att kvinnor missgynnas inom akademin, ...

Debatt 21 december 2012

Per Krusell

Jag håller inte med Malmaeus och Sandström om att den neoklassiska ekonomiska teorin kommer till korta i frågor om hushållning av naturresurser. Utifrån centrala resonemang om hur ...

Debatt 20 december 2012

Tillväxtverket

Hållbar tillväxt är visionen som Tillväxtverket arbetar utifrån för att ge sitt bidrag till en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Det här är en omöjlighet skriver Mikael Malma...

Debatt 17 december 2012

Christian Sandström, Ratio

Enligt Mikael Malmaeus kan ekonomisk tillväxt bara ske genom ökad resursanvändning. Forskningen visar annorlunda. Men för att åstadkomma tillväxt utan mer resurser måste samhällsst...

Debatt 13 december 2012

Mikael Malmaeus

Christian Sandström (12/12) bemöter mitt inlägg från den 4/12 där jag hävdar att den ekonomiska vetenskapen är illa rustad för en hållbar utveckling. Även om Sandström inte själv ä...

Debatt 12 december 2012

Christian Sandström, Ratio

Det behöver inte råda någon motsättning mellan miljöhänsyn och ekonomisk tillväxt. Men för att förena dessa två krävs mer insikt i vilka problem de företag möter som idag introduce...

Debatt 4 december 2012

Mikael Malmaeus

Ekonomisk tillväxt hyllas i samma andetag som demokrati, mänskliga rättigheter, jämställdhet och hållbar utveckling. Ofta beskrivs ekonomisk tillväxt som en förutsättning för att l...

Debattera om forskarnas villkor och vardag!

Välkommen att skriva en replik eller ett eget inlägg om forskningens förutsättningar. Mejla din text med kontaktuppgifter till: debatt@tidningencurie.se

Mer om vad som gäller för att skriva i Curie

Du kan också kommentera på LinkedIn Länk till annan webbplats., Facebook Länk till annan webbplats. och X. Länk till annan webbplats.