Logotyp Curie - samtal om forskningens villkor

Öppen vetenskap

Forskning som finansieras med statliga medel ska vara tillgänglig för alla. Men vad innebär begrepp som open access, open data och open science i praktiken? Vem ska betala för publiceringarna? Och hur bör avtalen mellan svenska lärosäten och vetenskapliga förlag se ut? Läs om öppen vetenskap i Curie.

Senaste artiklarna

Debatt 10 april 2024

Ulf Zander, Kriterium

Redan idag kan forskare inom humaniora och samhällsvetenskap få hjälp att publicera monografier med open access på plattformen Kriterium. Det skriver Ulf Zander, huvudredaktör för ...

Debatt 12 mars 2024

John Hennessey, Lunds universitet

Alltfler forskningsfinansiärer kräver att också monografier publiceras med open access. Det skapar problem, även när det är tillåtet att ta upp kostnader för detta i projektets bud...

Krönika 30 januari 2024

Nu är de nationella riktlinjerna för öppen vetenskap klara. Erik Stattin skriver om arbetet med regeringsuppdraget och hur riktlinjerna tagits emot.

Nyhet 28 november 2023

Siv Engelmark

Nu ska de avtal som reglerar svenska forskares publiceringar i vetenskapliga tidskrifter omförhandlas. En färsk rapport från SUHF ska ge underlag för arbetet. Målet är att publicer...

Debatt 22 november 2023

Ramon Wyss, professor emeritus KTH

Vem får ta del av resultaten när forskningen görs av privatägd AI? Ramon Wyss, professor emeritus på KTH, menar att det är hög tid att skapa riktlinjer för AI-driven forskning.

Krönika 9 oktober 2023

I januari ska Kungliga biblioteket redovisa sitt regeringsuppdrag om riktlinjer för öppen vetenskap. Men redan nu bjuder vi in hela forskarsamhället att ha synpunkter på förslaget,...

Krönika 21 augusti 2023

Hur ska vi egentligen se på öppen vetenskap? Erik Stattin tar hjälp av en filosof för att reda ut begreppen.

Debatt 14 juni 2023

Johan Jönsson

Öppen tillg å ng till vetenskapliga artiklar betyder mycket för många yrkesgrupper som försö ker hå lla sig ajour med vad som händer inom deras fält. För oss som försö ker v å ...

Krönika 16 maj 2023

Öppen vetenskap är också en fråga för studenter och utbildningsinstitutioner. Kunskapen om öppna lärresurser är dock fortfarande låg, skriver Erik Stattin.

Krönika 8 mars 2023

En stor del av all öppen vetenskap publiceras i Afrika, Asien och Latinamerika. Erik Stattin skriver om behovet av mångfald i den akademiska publiceringen.

Nyhet 30 januari 2023

Redaktionen

Han skriver om öppen vetenskap och andra frågor som gränsar till digital tillgång till information. Erik Stattin arbetar som handläggare på Kungliga biblioteket med frågor om öppen...

Krönika 30 januari 2023

Hur tar man fram nationella riktlinjer för öppen vetenskap? Erik Stattin skriver om regeringsuppdraget som Kungliga biblioteket ska redovisa till hösten.

Debatt 30 augusti 2022

SUHF

Förväntningarna på att universitet och högskolor ska bidra till den stora omställning värden står inför är stora – med rätta! Men för att lärosätena ska kunna leva upp till dem krä...

Debatt 23 augusti 2022

Sveriges unga akademi

Inför valet 2022 beskriver Sveriges unga akademi sina visioner för svensk forskning och högre utbildning. Centrala beståndsdelar är fria projektmedel fördelade i öppen konkurrens, ...

Debatt 20 juni 2022

Sex svenska akademier

När bibliotekens samlingar digitaliseras blir de värdefulla bidrag till både forskning och en demokratisk samhällsutveckling. Regeringens nya biblioteksstrategi innehåller dock ing...

Krönika 21 mars 2022

Ibland kan det vara svårt att dra en gräns mellan vetenskap och teknik. Vetenskap behöver teknik och teknikutvecklingen behöver vetenskapernas kunskaper. Men det finns ett sätt som...

Debatt 8 mars 2022

Representanter för EOSC

European Open Science Cloud, EOSC, kommer att få stor betydelse för forskningen i Europa. Därför är det viktigt att Sverige är med och bygger framtidens digitala forskningssystem –...

Nyhet 3 maj 2021

Siv Engelmark

Hundra procent öppen publicering, lägre kostnader och en transparent prismodell. Det är SUHF:s mål för de avtal mellan svenska lärosäten och vetenskapliga förlag som ska ersätta de...

Nyhet 13 januari 2021

Siv Engelmark

Svenska forskare är dåliga på att rapportera in resultat från kliniska studier. Många resultat går inte att hitta varken i databaser eller artiklar, visar en rapport från organisat...

Nyhet 19 augusti 2020

Carina Järvenhag

Hack for Sweden vill skapa samhällsnyttiga lösningar i dialog med medborgarna. En väg är årliga hackatons där deltagarna tävlar i innovation. Men det behövs både medel och människo...

Nyhet 11 december 2019

Siv Engelmark

Det nya avtalet mellan svenska lärosäten och förlaget Elsevier är på plats. Svenska forskningsartiklar kommer därmed att kunna publiceras med omedelbar öppen tillgång till över 2 0...

Nyhet 19 november 2019

Siv Engelmark

Nederländerna ligger i topp när det gäller flera mått för att mäta forskningsframgångar. Den främsta framgångsfaktorn är öppenhet, enligt Ingrid van Engelshoven som är minister för...

Nyhet 23 oktober 2019

Anders Nilsson

För att knyta ihop data om forskningsprojekt, finansiärer, individer och lärosäten behövs ett system för forskningsinformation – ett CRIS. Det gör forskningen mer synlig, samtidigt...

Debatt 23 oktober 2018

Pernilla Wittung-Stafshede och Lynn Kamerlin

Forskning ska vara öppen och fritt tillgänglig. Men den plan för open access som i dagsläget elva europeiska länder står bakom går för långt och kan få allvarliga konsekvenser för ...

Nyhet 17 oktober 2018

Siv Engelmark

Plan S är ett europeiskt initiativ för att skynda på utvecklingen mot att forskningsresultat ska bli öppet tillgängliga för alla. Enligt planen ska alla vetenskapliga resultat som ...

Nyhet 11 september 2018

Inna Sevelius

Digitaliseringen av vetenskapliga tidskrifter har ökat utbudet på universiteten. Men förlagens paketförsäljning av elektroniska tidskrifter innebär också nackdelar för forskarna, e...

Nyhet 11 september 2018

Inna Sevelius

Förlagsjätten Elsevier tar betalt för både läsrättigheter och öppen publicering på nätet. För de svenska lärosätena medför detta skenande kostnader. Förhandlingarna bröt samman i m...

Nyhet 23 april 2018

Natalie von der Lehr

Arkiven är mänsklighetens minnen över vad vi gjort. Lyssna på arkeologen Åsa Larsson, Riksantikvarieämbetet, som berättar om digitaliseringens betydelse för arkeologin för att beva...

Debatt 20 mars 2018

Dan Larhammar

Frågan är hur vi kan stävja missbruket av publicering, och hur vi kan förbättra kommunikationen av forskningsresultat. En väg kan vara publicering utan vinst på själva processen, s...

Debatt 20 mars 2018

Gustaf Nelhans

Vad som behövs är ett starkare etos i forskarsamhället där vi i stället för att räkna pinnar erkänner att sakkunniggranskning handlar om att bedöma kvalitet. Det skriver Gustaf Nel...

Debatt 28 februari 2018

Dan Larhammar

Syftet med open access är gott, men är det försvarbart att tvinga forskare att betala höga avgifter för att få sina forskningsresultat fritt tillgängliga? Det undrar Dan Larhamm...

Debatt 7 mars 2017

Laurent Fournier

Vilken typ av licens som används för open access-publikationer styr i praktiken hur öppen tillgången egentligen blir. Laurent Fournier, licenshandläggare på Kungliga biblioteket, a...

Nyhet 19 januari 2017

Anja Castensson

Curie har pratat med forskare som delar språkdata, vattenmodeller och DNA-sekvenser över hela världen. De praktiska utmaningarna ser olika ut beroende på forskningsfält, men gemens...

Nyhet 17 januari 2017

Anja Castensson

Forskningsdata görs allt oftare tillgängliga på nätet. Trenden stöds av såväl EU-kommissionen och regeringen som av olika forskningsfinansiärer. Men utvecklingen kräver också att m...

Nyhet 22 november 2016

Siv Engelmark

Spel är en växande trend inom det som kallas medborgarforskning. Svenska forskare har tagit hjälp av dataspelare för att göra en cellatlas. I december presenterar de kartan som vis...

Nyhet 13 juni 2016

Helena Östlund

Forskare producerar årligen stora mängder intressanta data. Data som skulle kunna återanvändas – om det var känt att de existerade. Svensk nationell datatjänst, SND, driver nu ett ...

Nyhet 27 april 2016

Natalie von der Lehr

Vetenskapliga publikationer och konstnärliga verk som finansieras med offentliga medel ska från 2025 publiceras så att de är fritt tillgängliga. Det är regeringens mål. Läs den sis...

Nyhet 26 april 2016

Helena Östlund

Totalt 70 000 visningar på Wikipedia under en månad – om ett smalt men banbrytande forskningsresultat. Det blev effekten när forskarna arbetade medvetet med pressmeddelanden och up...

Nyhet 25 april 2016

Helena Östlund

Pilotprojektet Kriterium ska ge nytt liv åt genren vetenskapliga böcker på svenska. Genom en enhetlig granskningsprocess och publicering med open access byggs nu en ny nationell in...

Nyhet 21 april 2016

Eva Annell

Utvecklingen för open access går snabbt. På biblioteket vid Linköpings universitet arbetar fem personer med att hjälpa forskare att publicera sig så att forskningen blir fritt till...

Nyhet 20 april 2016

Natalie von der Lehr

Det globala vetenskapssamhället ska även bli ett kommunikationssamhälle utan betalväggar och tekniska hinder. Den visionen har Brian Hole, forskare och grundare av open access-förl...

Nyhet 11 maj 2015

Anne Brynolf

I USA har offentlighetslagstiftning tvingat allt fler forskare att på begäran lämna ut mejl och annan korrespondens. Om det är ett problem eller inte och vad det betyder för forskn...

Krönika 16 december 2014

Almedalsveckan i Visby med öppna seminarier och event beskrivs ofta som något unikt i både svensk och internationell press, skriver Annika Olsson.

Krönika 16 oktober 2014

Öppen tillgång ska vara standard för både forskningsdata och vetenskapliga publikationer, skriver Gustav Nilsonne.

Krönika 14 oktober 2014

Tiden är inne för oss forskare att öppet publicera de data som ligger till grund för våra vetenskapliga publikationer. Låt mig förklara varför, skriver Gustav Nilsonne.

Krönika 2 juni 2014

I teorin kan jag lätt komma åt alla modeller, data och analysskript från mina år som doktorand, skriver Malin Sandström.

Nyhet 13 maj 2014

Redaktionen

Hon skriver om beräkningsbiologi, dataexplosionen och att göra övergången från forskare till akademins yttre kretsar. Till vardags arbetar Malin Sandström med neuroinformatik för d...

Krönika 13 maj 2014

Jag jobbar inom ett fält som håller på att drunkna i data, men ändå är svältfött på information. Det är en erfarenhet som jag och mina kolleger knappast är ensamma om, men kanske s...

Nyhet 26 februari 2013

Anders Nilsson

Å ena sidan förhoppningen att forskningen ska leda till många värdefulla patent. Å andra sidan kommande krav på open access för forskningsdata. Går de att kombinera? Ja, men det kr...

Nyhet 20 augusti 2012

Carin Mannberg-Zackari

Fler citeringar, större genomslag, bättre nätverk. Forskningssekreterare Magnus Friberg på Vetenskapsrådet ser stora vinster för forskare som gör sina data tillgängliga för alla.

Krönika 29 maj 2012

Det började – som så ofta ­– med ett affekterat blogginlägg, skriver Anne Brynolf.

Krönika 22 maj 2012

En sak som är trist med att blogga, twittra eller i annat forum tipsa om forskning är att så mycket ligger gömt bakom lås och bom, skriver Anne Brynolf.

Nyhet 22 maj 2012

Carin Mannberg-Zackari

Ökad kvalitetskontroll och open access-publicering av vetenskaplig litteratur. Det är målet med ett projekt som startade vid årsskiftet.

Nyhet 22 maj 2012

Carin Mannberg-Zackari

Antalet artiklar som publiceras i open access har ökat med 30 procent om året sedan 2000. Allt fler statliga och privata forskningsfinansiärer i Sverige kräver att resultaten ska v...