Logotyp Curie - samtal om forskningens villkor

Akademisk frihet

Vilka hot och påtryckningar utsätts forskare för? Akademisk frihet handlar inte bara om forskarens rätt att fritt välja forskningsämne och publicera sina resultat. Det handlar också om lärosätenas autonomi, eller oberoende, gentemot staten. Läs om akademisk frihet i Curie.

Senaste artiklarna

Debatt 22 maj 2024

Emil Görnerup, Svenskt Näringsliv

Ökade krav på akademin innebär inte en demokratisk nedmontering. Det behövs nya tekniska lösningar inom AI, energi och klimatomställning – liksom satsningar på spetsforskning inom ...

Debatt 21 februari 2024

Jonas Fransson, Uppsala universitet

Det går inte att styra forskningen så att den blir excellent och banbrytande. Om vi verkligen vill satsa på långsiktighet och nytänkande måste akademin och forskarna få tillbaka fö...

Nyhet 20 februari 2024

David Isaksson

Rädsla för att försätta ryska forskare i fara, en återkomst för kremlologin och ett ökat intresse för andra länder som ingick i det forna Sovjetunionen. Så har forskningen om Ryssl...

Debatt 31 januari 2024

Sveriges unga akademi

Svag forskarrepresentation och en olycklig åtskillnad mellan forskning av hög kvalitet och forskning som tar sig an samhällets behov. Sveriges unga akademi är kritisk till huvudför...

Nyhet 22 november 2023

Sara Nilsson

Riktade satsningar är inget ovanligt inslag i den statliga forskningsfinansieringen. Men åsikterna om dem går isär. Hotar de den akademiska friheten eller är de ett rimligt komplem...

Nyhet 12 juni 2023

Carina Järvenhag

Krig föder fler spioner och dagens geopolitiska läge är inget undantag. Sedan Ryssland inledde sitt anfall på Ukraina har rekordmånga misstänkta spioner utvisats från Västeuropa. S...

Debatt 24 maj 2023

Hans Ellegren och Astrid Söderbergh Widding

Fofin-utredningen har beställt en ny OECD-rapport där kärnan är att svensk forskning borde styras mer mot samhällsutmaningar. Men vetenskapens bidrag till samhället är inte beställ...

Debatt 26 april 2023

Tora Holmberg och Yvonne Svanström

Alla politiker oavsett partifärg verkar måna om akademisk frihet och att forskning ska komma till nytta, skriver två vicerektorer vid Uppsala och Stockholms universitet. Men vad so...

Debatt 18 april 2023

Henrik Thorén m.fl.

Det finns inget enkelt samband mellan allmänhetens förtroende för vetenskapen och forskares aktivism. Att dra en gräns för forskarens roll är svårt när det finns konflikter i samhä...

Debatt 29 mars 2023

Jeannette Eggers m.fl.

Fönstret för att säkra en hållbar framtid för alla är på väg att stängas. Även vi forskare måste fråga oss vilka vi vill vara i denna avgörande tid för mänskligheten. Det skriver n...

Debatt 21 mars 2023

Björn Hassler

När det handlar om vad vi faktiskt ska göra åt klimatförändringarna, lämnar vi vetenskapen och träder in i politiken. I IPCC:s sammanfattning finns inga recept på vad politiker mås...

Debatt 15 mars 2023

Johan Gärdebo och Fanny Forsberg Lundell

Johan Gärdebo och Fanny Forsberg Lundell menar att deras förslag om en anspråkslös akademi möter två motsatta positioner. Mia Liinason vill se mindre aktivism. Eggers med flera vil...

Debatt 7 mars 2023

Jeannette Eggers m.fl.

Forskaruppropet i Aftonbladet uppmanade politikerna att ta klimatkrisen på allvar. Uppropet har kritiserats i Curie för att innehålla alltför konkreta förslag och vara ett exempel ...

Debatt 1 mars 2023

Mia Liinason

När en fråga politiserats – såsom frågan om akademisk frihet – uppfattas varje inlägg i debatten som ett politiskt ställningstagande som kan användas för eller emot en viss tes. De...

Debatt 21 februari 2023

Johan Gärdebo och Fanny Forsberg Lundell

Visst måste forskare få ta ställning ideologiskt – bara de samtidigt tolererar meningsmotståndare och tydliggör vad som har vetenskapligt belägg och inte. Det skriver humaniorafors...

Nyhet 14 februari 2023

Charlie Olofsson

Att utmana cancelkulturen och ändra migrationsreglerna. Det står högst på den politiska agendan för utbildningsminister Mats Persson (L). Han har själv disputerat och tycker det är...

Nyhet 14 november 2022

Siv Engelmark

Galileo Galilei hittade bevis för att jorden kretsade kring solen och hamnade för det i husarrest under resten av sitt liv. Nu spelas pjäsen Galileis liv på Dramatens lilla scen.

Nyhet 20 september 2022

Helena Östlund

Demokratin urholkas eller är obefintlig i många av världens länder. Det gör kunskapen om hur den fungerar och vad som hotar den allt viktigare. Två svenska initiativ fokuserar på j...

Nyhet 31 augusti 2022

Eva Barkeman

Tryggare anställningar, fler universitetslärare, förändringar av migrationslagen och minskat politiskt inflytande över lärosätena. Det är några av riksdagspartiernas förslag på hur...

Debatt 23 augusti 2022

Sveriges unga akademi

Inför valet 2022 beskriver Sveriges unga akademi sina visioner för svensk forskning och högre utbildning. Centrala beståndsdelar är fria projektmedel fördelade i öppen konkurrens, ...

Debatt 17 augusti 2022

Göran Arrius, Saco

Hungriga vargar jagar inte bäst. Forskare behöver goda arbetsvillkor för att producera forskning av hög kvalitet. Höjda basanslag, bättre anställningsvillkor och ändringar i utlänn...

Debatt 8 juni 2022

Sanna Wolk och Karin Åmossa, Sulf

Den högre utbildningens frihet måste få samma grundlagsskydd som forskningens frihet har. Annars är den akademiska friheten bara halv, skriver representanter för SULF i Curies deba...

Debatt 31 maj 2022

Hans Ellegren, KVA

Hur ska högskolesektorn styras och organiseras? För Vetenskapsakademiens är detta en av de viktigaste framtidsfrågorna för vetenskapen och forskningen i Sverige i höstens val, skri...

Nyhet 18 maj 2022

Charlie Olofsson

Den svenska universitetsvärlden har god beredskap för att ta emot ukrainska forskare. Det menar experter som Curie har pratat med.

Nyhet 18 maj 2022

Charlie Olofsson

Flera stora forskningsprojekt inom klimatområdet läggs på is som en följd av sanktionerna mot Ryssland. Det får konsekvenser för forskarnas möjligheter att bidra med ny kunskap om ...

Debatt 26 april 2022

Ole Petter Ottersen, KI

Vi måste prata om hur vi ska förhålla oss till universitet och forskare i auktoritärt styrda länder. Det menar Ole Petter Ottersen, rektor för Karolinska institutet som inrättat en...

Nyhet 26 april 2022

Charlie Olofsson

Det har blivit vanligare att andra länders stater blandar sig i verksamheten vid svenska lärosäten. När de politiska spänningarna i världen ökar behöver säkerhetsarbetet vid lärosä...

Nyhet 21 mars 2022

Helena Östlund

Ukraina och Sverige har band långt tillbaka i historien. Men någon svensk-ukrainsk ordbok har aldrig funnits. I vår skulle arbetet med att skapa en sådan starta. Den ryska invasion...

Nyhet 17 mars 2022

Charlie Olofsson

Det finns en stark vilja inom akademin att stötta det ukrainska forskarsamhället. Enskilda svenska forskningsledare agerade snabbt när flyktingströmmen växte och har gjort plats i ...

Nyhet 16 mars 2022

Charlie Olofsson

Beslutet att stoppa alla forskningssamarbeten med ryska och belarusiska institutioner innebär att flera utbyten har avbrutits. Internationella samarbeten inom rymd- och polarforskn...

Krönika 10 mars 2022

Dagen efter den ryska invasionen fick han på en brusig telefonlinje kontakt med direktören för Nationalmuseet för Ukrainas historia. Sen dess har de hörts nästan dagligen. Läs riks...

Nyhet 2 mars 2022

Siv Engelmark

Sverige får allt fler universitet – senast i raden är Mälardalens. Men vad som avgör om ett lärosäte ska få universitetsstatus är oklart. Nu har Universitetskanslersämbetet tagit f...

Debatt 20 oktober 2021

Pontus Braunerhjelm, Entreprenörskapsforum

Det måste bli lättare för svenska lärosäten att ta emot donationer och bilda och förvalta stiftelser. Det skulle göra dem mer ekonomiskt självständiga och stärka deras förutsättnin...

Debatt 17 juni 2021

Karin Åmossa och Mats Ericsson

På papperet har svenska lärosäten, forskare och universitetslärare ett gott skydd för både lärosätesautonomi och akademisk frihet. Men i praktiken hotas oberoendet av dagens system...

Nyhet 17 juni 2021

Charlie Olofsson

I tidiga tonåren skrev Louise Bringselius en insändare om att personalen inom offentlig sektor måste få mer att säga till om. Intresset för organisation och ledning väcktes tidigt ...

Nyhet 26 maj 2021

Helena Östlund

I år är det val till forskningsrådens styrelser och ämnesråd. Viktiga val som påverkar forskningens inriktning och fördelning av anslag, men engagemanget inom forskarsamhället kund...

Debatt 6 april 2021

Ingemund Hägg

Trots talet om att om att akademisk frihet ska gälla allt i lärosätenas verksamhet verkar regeringen anse att den högre utbildningen ska styras och hanteras på andra sätt än forskn...

Debatt 17 mars 2021

Ingegerd Wirehed och Heiko Herwald

Proaktiv cybersäkerhet bör vara en självklar punkt på varje universitetslednings agenda. Att skydda sig mot cyberattacker och samtidigt bibehålla sin öppenhet är svårt, men med ett...

Debatt 9 november 2020

Fackförbundet ST

Den akademiska friheten ska främjas och värnas, menar regeringen, och vill lägga in en skrivning om det i högskolelagen. Det är ett steg i rätt riktning för att skydda en viktig pr...

Krönika 4 november 2020

Något av det kraftfullaste man kan göra som akademisk skribent är att sätta upp så kallade ”smart goals”. Det vill säga skrivmål som är specifika, mätbara, accepterade, realistiska...

Debatt 15 september 2020

Stint

Efter att ha följt internationella forskningssamarbeten ser vi stora utmaningar kring akademisk frihet och etik. Samtidigt ser vi behovet av att fortsätta samarbeta med forskare fr...

Krönika 25 mars 2020

Krönika av Karolina Enquist Källgren, forskare i idéhistoria, om spänningen mellan vetenskapens politiska oberoende och humanioras kritiska uppgift.

Krönika 12 februari 2020

Krönika av Carin Eriksson Lindvall, docent vid Uppsala universitet, om vikten av att förena akademisk frihet med ansvar.

Debatt 16 december 2019

Mats Ericson och Karin Åmossa, Sulf

För att kunna skapa ny kunskap och bidra till att lösa samhällsutmaningar måste forskare och universitetslärare ha stor individuell frihet, både när det gäller att välja forsknings...

Nyhet 26 november 2019

Helena Östlund

Många forskare har svårt att hitta tillbaka till sin yrkesidentitet efter att ha flytt från sitt hemland. Göteborgs universitet deltar i två EU-projekt som ska stödja enskilda fors...

Nyhet 10 september 2019

Teresia Borgman

Runt om i landet utsätts forskare för hot i sin vardag. Hoten kan leda till att forskare känner sig otrygga på arbetsplatsen, inte vågar forska inom vissa områden eller blir försik...

Nyhet 21 maj 2019

Natalie von der Lehr

Den fria forskningens betydelse för samhällets utveckling och behovet av att satsa mer på nationella infrastrukturer. Det är några av frågorna som uppmärksammas i Vetenskapsrådets ...

Nyhet 10 april 2019

David Isaksson

Efter revolutionen 2014 fanns stora förhoppningar bland ukrainska forskare på att nyorienteringen mot Europa skulle leda till bättre villkor. Fem år senare finns en besvikelse över...

Nyhet 9 april 2019

Helena Östlund

Helena Lindholm blev intresserad av människors olika villkor när hon som tonåring hemma i Mölndal såg sina romska skolkamrater diskrimineras. Och intresset för palestinsk identitet...

Krönika 18 mars 2019

De allra flesta inom akademin tycks vara överens om vikten av ett fritt universitet, där motstridiga åsikter och forskningsresultat kan produceras. Däremot är det inte givet vad ak...

Debatt 31 januari 2019

Göran Arrius, Saco

Regeringen har gett STRUT-utredningen ett omöjligt uppdrag. Man har inte fått direktiv att komma fram till en styrmodell som bygger på samsyn om hur kvaliteten ska stärkas vid högs...

Debatt 22 januari 2019

Fanny Forsberg Lundell

Det är inte alltid så lätt att skilja på vetenskapliga resultat och värderingar när forskare gör inlägg i debatten. Ibland kan inte ens forskarna det själva, menar Fanny Forsberg L...

Nyhet 16 januari 2019

Inna Sevelius

Nya forskningsinstitutioner anställer regeringslojala medarbetare utan akademiska meriter i Ungern. Och regeringen utser ekonomiansvariga vid universiteten. Syftet är att bli av me...

Krönika 5 december 2018

Krönika av Torbjörn Tännsjö, professor emeritus i praktisk filosofi, som nyss utkommit med del två i sin intellektuella självbiografi, Etikprofessorn. Här beskriver han hur resonem...

Debatt 18 september 2018

Forskare vid Mittuniversitetet och Södertörns högskola

I Turkiet har tusentals akademiker tystats av regimen. För att kunna bemöta det globala hotet mot fri forskning, måste regeringens agenda för internationalisering kompletteras. Vi ...

Debatt 11 september 2018

Klas Borell, Vezir Aktas och Marco Nilsson

Över 8 000 universitetsanställda har avskedats i Turkiet sedan januari 2016. I praktiken innebär det närmast ett yrkesförbud. Samtidigt växer så kallade gatuakademier fram. Det skr...

Debatt 4 september 2018

Tuula Teeri och Martin Wikström, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien

Lärosätenas förmåga att utveckla strategier och profiler behöver öka samtidigt som akademiska forskares rätt att själva formulera sin forskning är central. Kungliga Ingenjörsvetens...

Debatt 13 juni 2018

Per Gyberg

När instrumentalism och individualism tar för stor plats i akademin motverkas syftet. Per Gyberg, prefekt vid Linköpings universitet, beskriver styrning som leder till kunskapandet...

Nyhet 7 juni 2018

Helena Östlund

Vem ska styra över forskningens inriktning? Över vilka forskare som får medel – och för vilken forskning? En grannlaga uppgift där de valda har stort inflytande. Nu har valprocesse...

Nyhet 14 februari 2018

Siv Engelmark

Ett samlat basanslag till forskning och utbildning. Separata överenskommelser mellan stat och lärosäte. Och en mindre andel extern finansiering. Det är några av huvudförslagen i St...

Krönika 31 januari 2018

Krönika av Thomas Söderqvist, professor emeritus i medicinhistoria vid Köpenhamns universitet, om hur pensionerade forskare bäst bidrar till forskningen och vetenskapens autonomi.

Nyhet 10 januari 2018

David Isaksson

Den ryska forskningsvärlden är motsägelsefull. En minister får sin undermåliga avhandling godkänd och ett oberoende universitet trakasseras. Samtidigt satsar staten på att få med f...

Nyhet 27 september 2017

Sara Nilsson

Kritik mot regimen kan leda till avsked, konstaterar den ryske statsvetaren Gleb Jarovoj vid universitetet i Petrozavodsk. Han talar av egen erfarenhet som forskare, journalist och...

Nyhet 26 september 2017

Siv Engelmark

Den akademiska friheten minskar i flera av Europas länder. Det visar årliga mätningar i det internationella forskningssamarbetet V-dem. Sverige ligger bra till i deras mätningar. M...

Krönika 13 september 2017

På senare år har det blivit allt vanligare att hitta nya personalkategorier på högskolan, skriver Anna Victoria Hallberg.

Nyhet 22 augusti 2017

Hon skriver om humanvetenskaperna och universitetsvärlden i stort. Anna Victoria Hallberg arbetar som utredare på ledningskansliet vid Södertörns högskola. På sin fritid vistas hon...

Nyhet 15 maj 2017

Joakim Rådström

Den ryska ockupationen av östra Ukraina och Krimhalvön har inte bara drabbat många privatpersoner. Företag, organisationer, myndigheter och, inte minst, stora lärosäten, måste ocks...

Nyhet 22 augusti 2016

Teresia Borgman

Hot, angrepp och en krypande känsla av att vara övervakad. Det är något som medie- och kommunikationsforskaren Michael Krona fått vänja sig vid det senaste halvåret till följd av s...

Krönika 30 maj 2016

”Förhållandet mellan humanistisk forskning och politisk aktivism har blivit en vattendelare i högskoledebatten”, skrev Anna Sofia Rossholm i ett läsvärt inlägg på Humtanks blogg fö...

Nyhet 2 mars 2016

Eva Barkeman

Nästan all läkemedelsforskning är sponsrad av läkemedelsföretag. Samverkan mellan akademi och näringsliv ligger i tiden, men när enskilda forskare tar emot ersättning riskerar trov...

Nyhet 25 februari 2016

Siv Engelmark

Dagen före internationella kvinnodagen delas L’Oréal-Unescos pris For Women in Science ut för första gången i Sverige. Priset ska öka jämställdheten inom forskarvärlden genom att b...

Nyhet 23 februari 2016

Eva Barkeman

Dagen före internationella kvinnodagen delas L’Oréal-Unescos pris For Women in Science ut för första gången i Sverige. Priset ska öka jämställdheten inom forskarvärlden genom att b...

Nyhet 18 februari 2016

Eva Barkeman

Ikea sponsrar forskning vid Linnéuniversitetet, bland annat genom en egen professur. – Du kan finansiera akademisk forskning, men inte köpa resultat, säger innehavaren Saara Taala...

Nyhet 16 februari 2016

Eva Barkeman

Samverkan mellan akademi och näringsliv förknippas ofta med samhällsnytta. Men kan samarbetet bli för nära? Hur fristående är egentligen forskare som finansieras av företag? Läs de...

Nyhet 16 december 2015

Helena Östlund

Forskare som är hotade i sina hemländer kan få skydd genom det internationella nätverket Scholars at Risk . Två utsatta forskare är just nu verksamma vid Göteborgs universitet ta...

Nyhet 9 december 2015

Siv Engelmark

Igår utsågs nya ledamöter till Formas och Fortes styrelser samt till Vetenskapsrådets styrelse och ämnesråd – majoriteten valda av forskarsamhället. I våra grannländer är det minis...

Debatt 4 november 2015

Michele Micheletti

Närmare 180 000 flyktingar väntas söka asyl i Sverige i år, inte minst på grund av det pågående kriget i Syrien. Många av dem som flyr är akademiker. Forskarvärlden har ett ansvar ...

Nyhet 11 maj 2015

Anne Brynolf

I USA har offentlighetslagstiftning tvingat allt fler forskare att på begäran lämna ut mejl och annan korrespondens. Om det är ett problem eller inte och vad det betyder för forskn...

Nyhet 5 februari 2015

Eva Barkeman

Många forskare vittnar om att det blivit tuffare att säga sin mening sedan autonomireformen gett högskoleledningarna ökad makt. Men det finns de som vågar. – Jag har aldrig dragit...

Nyhet 3 februari 2015

Eva Barkeman

Rädslan att förlora finansiering eller meriteringsanställningar när man kritiserar den egna organisationen, gör att många tystnar. Men yngre forskare, som är oftare använder social...

Nyhet 29 januari 2015

Eva Barkeman

Reaktionen från forskarkolleger har varit överväldigande, säger Erik J Olsson. Han är en av grundarna till Academic Rights Watch som bevakar den akademiska friheten i Sverige genom...

Nyhet 27 januari 2015

Eva Barkeman

Alla tecken tyder på att det blivit mycket lägre i tak när det gäller att kritisera den egna organisationen. Det säger statsvetaren Shirin Ahlbäck Öberg som menar att det är en eff...

Krönika 18 december 2014

Det blåser väldigt kallt i Sverige just nu, skriver Annika Olsson.

Nyhet 2 oktober 2014

Redaktionen

Hon skriver om forskningens demokratiska uppdrag och sin vardag som prefekt, lärare och forskare. Annika Olsson är filosofie doktor i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet...

Krönika 25 september 2014

Sverige har en lång tradition som ledande forskningsnation. Men vi kan inte ta vår position för given, skriver Gustav Nilsonne.

Krönika 4 mars 2014

År 529 räknas traditionellt som den definitiva slutpunkten för Platons akademi. Akademin grundades 387 fvt och fortlevde enligt denna tradition alltså i drygt 900 år, skriver Patri...

Krönika 18 februari 2014

Kännetecknande för akademiker borde vara att förankra sina föreställningar, sina rekommendationer och sitt arbete på vetenskaplig grund, dvs. på rationella överväganden och empiris...

Nyhet 15 januari 2014

Patrik Lindenfors

Han skriver om tvärvetenskap, strömlinjeformad forskning och vikten av oberoende universitet. Patrik Lindenfors är docent vid Stockholms universitet och forskar om kulturell evolut...

Krönika 19 mars 2013

Den akademiska friheten är ett slitstarkt slagord och en av de heligaste korna i den akademiska lagården. Den är så omhuldad eftersom den både känns tilltalande som ideal och har v...