Logotyp Curie - samtal om forskningens villkor

Finansiering

Utan pengar ingen forskning. Men bör statens medel fördelas som basanslag eller i konkurrens via externa forskningsfinansiärer? Vilken roll spelar näringslivet som finansiär? Och hur kan svenska forskare bli mer framgångsrika när de söker EU-medel, till exempel från ERC?

Artiklar

Debatt 30 augusti 2022

SUHF

Förväntningarna på att universitet och högskolor ska bidra till den stora omställning värden står inför är stora – med rätta! Men för att lärosätena ska kunna leva upp till dem krä...

Debatt 17 augusti 2022

Göran Arrius, Saco

Hungriga vargar jagar inte bäst. Forskare behöver goda arbetsvillkor för att producera forskning av hög kvalitet. Höjda basanslag, bättre anställningsvillkor och ändringar i utlänn...

Nyhet 15 juni 2022

Siv Engelmark

Forskares mätbara prestationer spelar allt större roll när pengar delas ut till forskning i Sverige. Systemet skapar stress och minskar kreativiteten, enligt en studie från Örebro ...

Debatt 14 juni 2022

Naturvetarna

Viktiga forskningspolitiska frågor som påverkar framtiden är märkligt osynliga i valupptakten. Det är oroväckande. Politiken får inte bli en bromskloss för en hållbar samhällsutvec...

Nyhet 22 februari 2022

Charlie Olofsson

Det finns en lång tradition av samarbete mellan forskare i Norden, men nu blickar många istället ut mot Europa. Har det nordiska samarbetet spelat ut sin roll? Curie har frågat någ...

Nyhet 25 januari 2022

Sara Nilsson

Excellenssatsningar ska stödja framstående forskning inom olika fält. För att lyckas med satsningen måste man dock ta hänsyn till att vetenskapsområden har olika förutsättningar. ...

Nyhet 14 december 2021

Siv Engelmark

Klimatförändringar, cancer och förorenade hav. Det är några av de stora samhällsutmaningar som EU-kommissionen med hjälp av civilsamhälle och medborgare vill lösa till 2030. Satsni...

Nyhet 30 november 2021

Siv Engelmark

Från och med i år finns ett nytt europeiskt ramprogram för forskning och innovation – Horisont Europa. En färsk nationell strategi ska få svenska forskare och företag att söka fler...

Debatt 9 november 2021

Sveriges unga akademi

Hur mycket overheadkostnader som lärosäten, institutioner och ämnesområden tar ut varierar stort, det visar den kartläggning som Sveriges unga akademi har gjort. Vilket stöd den en...

Krönika 27 oktober 2021

Krönika av Jon Lundberg, professor i farmakologi vid Karolinska institutet, om poängen med mindre forskargrupper och varför det behövs ett bidragstak för enskilda forskare.

Nyhet 19 oktober 2021

Helena Östlund

Teater har alltid varit Meike Wagners passion. Nu leder hon ett projekt om hur 1800-talets amatörteater bidrog till att sprida idéer om demokratiskt medborgarskap. Forskningen blev...

Nyhet 22 september 2021

Charlie Olofsson

Sverige har satsat nästan lika mycket pengar på forskning om covid-19 som de övriga nordiska länderna tillsammans. Enligt kartläggningen finns också stora skillnader i hur länderna...

Nyhet 1 september 2021

Charlie Olofsson

I Sverige finns många privata stiftelser som finansierar forskning, men vilka är egentligen personerna bakom pengarna? Och hur går det till när stiftelserna fördelar sina priser oc...

Debatt 18 augusti 2021

Vetenskapsrådets ämnesråd för naturvetenskap och teknikvetenskap

Kvinnor har signifikant lägre beviljandegrad än män inom astrofysik. Det visar en undersökning av hur forskningsmedlen fördelats mellan könen. Nu vidtar Vetenskapsrådet en rad åtgä...

Debatt 17 juni 2021

Karin Åmossa och Mats Ericsson

På papperet har svenska lärosäten, forskare och universitetslärare ett gott skydd för både lärosätesautonomi och akademisk frihet. Men i praktiken hotas oberoendet av dagens system...

Nyhet 12 april 2021

Anders Nilsson

På andra försöket lyckades Mikael Lundqvist få ett ERC Starting Grant. Även om det är mycket jobb med ansökan vill han gärna rekommendera andra att söka. Hans forskning om arbetsmi...

Nyhet 16 februari 2021

Charlie Olofsson

Konkurrensen är stor mellan forskare som är i början av karriären och drömmen om att bli självständig och få leda sina egna projekt kan kännas avlägsen. Uthållighet är en av de vik...

Debatt 19 januari 2021

Representanter för stiftelsesamarbetsprojektet Swedish Foundations’ Starting Grant

Fler finansiärer borde hitta sätt att finansiera forskare som sökt bidrag från ERC men som trots högsta betyg inte fått medel. ERC-bedömningarna är en garantistämpel på hög vetensk...

Nyhet 17 december 2020

Natalie von der Lehr

Pandemin har satt sin prägel på forskningspropositionen som också innehåller flera andra satsningar på samhällsutmaningar. Regeringen höjer även basanslagen till lärosätena och öka...

Nyhet 2 december 2020

Natalie von der Lehr

Svenska humsamforskare borde oftare söka medel ifrån Europeiska forskningsrådet. Det menar Stefan Svallfors. – Jag är helt övertygad om att det finns ett antal forskare inom human...

Debatt 26 november 2020

Female Astrophysicists Network Sweden

Genomför en oberoende granskning för att undersöka om kvinnliga astrofysiker systematiskt undervärderas, uppmanar nätverket Female Astrophysicists Network Sweden. I år beviljad...

Nyhet 21 september 2020

Helena Östlund

Under flera år har det varit ont om pengar till forskningens infrastrukturer. Det var till och med osäkert om nästa planerade utlysning skulle kunna genomföras. Men i dagarna blev ...

Nyhet 26 augusti 2020

Lisa Kirsebom

Privata stiftelser finansierar en stor del av Sveriges akademiska forskning. Nu får en del av dem mindre ekonomiskt svängrum på grund av uteblivna aktieutdelningar under pandemin. ...

Nyhet 10 juni 2020

Charlie Olofsson

När coronapandemin drog in över Europa flyttade forskningsrådens möten ut på nätet. Att bedöma forskarnas ansökningar vid digitala möten sågs som en nödlösning, men det har gått bä...

Nyhet 27 maj 2020

Eva Annell

För infektionsläkaren Fredrik Kahn innebär coronapandemin långa dagar med kliniskt arbete. Hans forskning får delvis stå tillbaka och Fredrik Kahn funderar på vad det innebär på sikt.

Debatt 27 maj 2020

Ole Petter Ottersen, KI

Vi måste slå tillbaka alla försök till förödande styrning, omprioritering och förändring av det europeiska forskningsrådet, ERC. I dessa tider är ERC:s uppdrag och självständiga ro...

Nyhet 5 maj 2020

Siv Engelmark

Forskarvärlden kraftsamlar för att möta hotet från coronaviruset. Forskare styr om sina projekt. Privata och offentliga finansiärer gör särskilda satsningar på forskning om covid-19.

Nyhet 25 mars 2020

Anders Nilsson

Svensk forskning om forskningsetik får dela på 25 miljoner kronor. Vetenskapsrådet, Riksbankens Jubileumsfond och Vitterhetsakademien gör en gemensam utlysning som öppnar i april.

Nyhet 15 januari 2020

Eva Annell

De nordiska länderna hävdar sig bra när det gäller grundforskning och har stora likheter i attityder och villkor. Bäst klarar sig Danmark vid en internationell jämförelse. − Jag t...

Nyhet 19 november 2019

Siv Engelmark

Nederländerna ligger i topp när det gäller flera mått för att mäta forskningsframgångar. Den främsta framgångsfaktorn är öppenhet, enligt Ingrid van Engelshoven som är minister för...

Nyhet 13 november 2019

Anders Nilsson

Vetenskapsrådet tvingas till hårda besparingar inom nationell forskningsinfrastruktur. Den viktigaste anledningen är den låga kronkursen, som innebär ökade kostnader för internatio...

Krönika 22 oktober 2019

Kvaliteten på vetenskaplig forskning bedöms vid tjänstetillsättningar, vid befordringar och vid ansökningar om docentur eller forskningsmedel, skriver Christian Munthe.

Nyhet 2 oktober 2019

Natalie von der Lehr

Forskning är alltid närvarande för en politiker, det menar Matilda Ernkrans som är minister för högre utbildning och forskning. Nu ska hon formulera de viktigaste forskningsfrågorn...

Krönika 20 augusti 2019

Hur skiljer sig attityden till forskning åt mellan Finland och Sverige? I denna krönika jämför Marcus Rosenlund, vetenskapsredaktör vid Svenska Yle i Helsingfors, de båda länderna.

Debatt 12 juni 2019

Stephen Hwang

Stephen Hwang, rektor Högskolan i Halmstad, svarar på kritiken från Sveriges Unga Akademi om brister i hans rapport. Genom att studera olika korrelationer ser man ett indirekt orsa...

Debatt 12 juni 2019

Sebastian Westenhoff, Mia Phillipson, Magnus Jonsson och Sanna Koskiniemi

Stephen Hwangs rapport om att staten bör minska andelen extern forskningsfinansiering, har stora metodmässiga brister. De slutsatser som presenteras stöds inte av data, skriver Sve...

Debatt 4 juni 2019

Ulf Sandström

Bo Malmberg kritiserar användandet av osäker statistik i debattartikeln ”Lägg ner forskningsrådet för universitetens bästa” i DN. Ulf Sandström, en av dem som skrev debattartikeln,...

Nyhet 21 maj 2019

Natalie von der Lehr

Den fria forskningens betydelse för samhällets utveckling och behovet av att satsa mer på nationella infrastrukturer. Det är några av frågorna som uppmärksammas i Vetenskapsrådets ...

Krönika 15 maj 2019

Krönika av Joacim Rocklöv om forskarens ansvar att nå ut med kunskap om omställningen mot ett hållbart samhälle – och om ett brev från Prins Albert II av Monaco.

Debatt 15 maj 2019

Bo Malmberg

Bo Malmberg reagerar på bristande dataunderlag i en debattartikel i DN. Om man som forskare skriver en debattartikel som får rubriken ”Lägg ner forskningsråden för universitetens b...

Debatt 23 april 2019

Filip Bergqvist

I dag finns det 36 statliga universitet och högskolor i Sverige. Av dem har hela 25 rätt att utfärda examina inom forskarutbildning. Det är på tok för många och det urholkar kvalit...

Nyhet 29 januari 2019

Teresia Borgman

När forskningsmedlen var slut och Jan Fahleson tvingades lämna akademin var den fortsatta karriärvägen inte självklar. Vägen gick via lärarutbildningen till en tjänst som forskning...

Krönika 9 januari 2019

Hur gör man för att offentligt finansierad forskning ska komma alla till gagn? EU-kommissionen kliar sig i huvudet. Demokratiskt uppsatta forskningsmål måste tas på allvar, men kra...

Debatt 31 oktober 2018

Sven Stafström, Vetenskaprådet

Istället för att ge exempel på forskning som stödjer en viss fördelning mellan basanslag och externa medel borde diskussionen handla om hur vi kan få en tydligare rollfördelning me...

Debatt 16 oktober 2018

Björn Hammarfelt

Det vore önskvärt om Vetenskapsrådet öppet kunde redovisa de oberoende studier som visar att mer externa medel är vägen till högre forskningskvalitet. Det skriver Björn Hammarfelt ...

Krönika 10 september 2018

I mitt förra inlägg skrev jag om behovet av nya anställningsformer för nydisputerade. Jag har ett konkret förslag, skriver Karolina Enquist Källgren.

Debatt 5 september 2018

Sveriges unga akademi

Vetenskapsradions direktsända debatt om forskningspolitik tog bland annat upp frågan om rekrytering av internationella forskare. Det är också något som Sveriges unga akademi vill h...

Nyhet 28 augusti 2018

Redaktionen

Hon skriver om internationalisering, anställningsformer och villkoren för nydisputerade. Karolina Enquist Källgren är idéhistoriker och postdoktor vid Lunds universitet och forskar...

Nyhet 25 juni 2018

Natalie von der Lehr

Långsiktig finansiering, stimulerande forskningsmiljöer och ökad jämställdhet i akademin. Det är några av förutsättningarna för att regeringen ska uppnå målet om att Sverige ska va...

Debatt 18 juni 2018

Göran Arrius, Saco, och Mats Ericson, Sulf

Den framtida politiken måste präglas av två saker. Långsiktighet och ökade basanslag, skriver Saco och Sulf i en gemensam debattartikel inför valet. Det finns en övertro på att det...