Logotyp Curie - samtal om forskningens villkor

Finansiering

Utan pengar ingen forskning. Men bör statens medel fördelas som basanslag eller i konkurrens via externa forskningsfinansiärer? Vilken roll spelar näringslivet som finansiär? Och hur kan svenska forskare bli mer framgångsrika när de söker EU-medel, till exempel från ERC?

Senaste artiklarna

Nyhet 12 juni 2024

Charlie Olofsson

Det har gått ett år sedan regeringen drog in det riktade anslaget till utvecklingsforskningen. Många forskare upplever att det har blivit svårare att få finansiering på grund av de...

Debatt 10 juni 2024

Sveriges unga akademi

EU minskar budgeten för ramprogrammet för forskning och innovation med över två miljarder euro. I förhandlingarna inför nästa ramprogram måste våra nyvalda EU-parlamentariker verka...

Debatt 22 maj 2024

Emil Görnerup, Svenskt Näringsliv

Ökade krav på akademin innebär inte en demokratisk nedmontering. Det behövs nya tekniska lösningar inom AI, energi och klimatomställning – liksom satsningar på spetsforskning inom ...

Debatt 29 april 2024

Gunilla Källenius, Karolinska institutet

Universitetens krav på att externa finansiärer ska stå för alla indirekta kostnader gör att svensk forskning går miste om många miljoner. Eftersom internationella finansiärer som E...

Debatt 6 mars 2024

Katarina Bjelke, Vetenskapsrådet

Vi vill att regeringen låter utreda om, och i så fall hur, fördelning av basanslaget kan öka forskningens kvalitet. Det skriver Vetenskapsrådets generaldirektör Katarina Bjelke i e...

Nyhet 5 mars 2024

Anders Nilsson

Hur lyckas man med sin Marie Curie-ansökan? Det vet Gabriele Greco och Konstantin Nestmann som båda fick 100 av 100 poäng och nu är anställda som postdoktorer i Sverige.

Nyhet 28 februari 2024

Keiko Snarberg

Att söka medel för forskning tar tid och kräver planering. Curie har bett tre erfarna forskare om tips på hur man skriver sin första ansökan för att öka chanserna att få den bevilj...

Debatt 21 februari 2024

Jonas Fransson, Uppsala universitet

Det går inte att styra forskningen så att den blir excellent och banbrytande. Om vi verkligen vill satsa på långsiktighet och nytänkande måste akademin och forskarna få tillbaka fö...

Debatt 7 februari 2024

Vetenskapsrådet

Vår betygsskala är en av flera viktiga delar i processen för bedömning av ansökningar. Men minst lika viktig är diskussionen och bedömningen på beredningsgruppsmötet. Det skriver h...

Nyhet 1 februari 2024

Siv Engelmark

Förslaget till ny struktur för forskningsfinansieringen möter kritik från flera av de finansiärer som Curie pratat med. Avsaknad av helhetsperspektiv, för skarp skillnad mellan gru...

Debatt 31 januari 2024

Sveriges unga akademi

Svag forskarrepresentation och en olycklig åtskillnad mellan forskning av hög kvalitet och forskning som tar sig an samhällets behov. Sveriges unga akademi är kritisk till huvudför...

Debatt 24 januari 2024

Daniel Waldenström, Institutet för näringslivsforskning

När forskare söker pengar hos Vetenskapsrådet betygssätts deras ansökningar enligt ett betygssystem som skapar osäkerhet och godtycke. Det finns dock några enkla förbättringar som ...

Debatt 11 januari 2024

Joakim Amorim, Stiftelsen för strategisk forskning, SSF

Dagens forskningsfinansiärer är inte utformade för att ge råd till sökande om hur deras ansökningar borde ha sett ut. Finansiärerna kan bara bedöma inskickat material och ställa de...

Debatt 13 december 2023

Andreas Dahlin, Chalmers

Forskare får sällan motiveringar till varför deras ansökningar avslås. Det värsta är att värdefull information går förlorad, information som skulle gynna både forskaren och forskni...

Debatt 27 november 2023

Henrik Kylin

De indragna medlen till utvecklingsforskning drabbar inte främst svenska forskare, utan utvecklingen i mottagarländerna. Henrik Kylin, professor i miljökemi/miljöförändring vid Lin...

Nyhet 22 november 2023

Sara Nilsson

Riktade satsningar är inget ovanligt inslag i den statliga forskningsfinansieringen. Men åsikterna om dem går isär. Hotar de den akademiska friheten eller är de ett rimligt komplem...

Nyhet 23 oktober 2023

Johan Frisk

Vad händer när ett forskningsfält kommer in från kylan och pengarna strömmar till igen? Inom kärnkraftsforskningen råder det nu brist på både forskare och kompetens.

Debatt 23 oktober 2023

Datainstitutet Ymner

En omorganisation från fem till tre myndigheter för forskningsfinansiering förbättrar inte kvaliteten på svensk forskning och innovation. Det oberoende datainstitutet Ymner vill he...

Nyhet 11 oktober 2023

Charlie Olofsson

Mer än 20 statliga forskningsfinansiärer kokas ner till tre. Det är förslaget i betänkandet från Forskningsfinansieringsutredningen (Fofin), som nu lämnats till regeringen.

Nyhet 10 oktober 2023

Charlie Olofsson

Regeringens beslut att dra in de öronmärkta medlen till utvecklingsforskningen har väckt starka reaktioner. En av kritikerna är Mats Benner, professor i forskningspolitik och rekto...

Debatt 20 september 2023

Arne Flåøyen, NordForsk

När forskare i Norden samarbetar skapas mervärden. Därför borde de nationella forskningsfinansiärerna samarbeta mer om gemensamma utlysningar, skriver Arne Flåøyen, direktör för No...

Nyhet 30 maj 2023

Siv Engelmark

Sveriges forskande myndigheter lägger årligen miljardbelopp på forskning och utveckling. Riksrevisionens rapport från 2021 avslöjade dock brister i hur de säkrar kvaliteten i sina ...

Debatt 10 maj 2023

Arne Flåøyen, NordForsk

Idag finns ingen samordnad nordisk finansiering av forskning som rör samer och Sápmi. De nordiska forskningsfinansiärerna saknar också strategier och etiska riktlinjer för sådan fo...

Debatt 9 maj 2023

Sveriges unga akademi

Vi har intervjuat framgångsrika forskare i flera länder om hur man lyckas få medel från ERC. Utifrån svaren riktar vi fyra rekommendationer till regeringen, forskningsfinansiärer o...

Nyhet 3 maj 2023

Lisa Kirsebom

Medan 15 procent av männen fick sin ansökan beviljad gällde det bara 10 procent av kvinnorna – så såg det ut när Vetenskapsrådet delade ut projektbidrag inom utbildningsvetenskap 2...

Nyhet 28 mars 2023

Anders Nilsson

Fattigdomsbekämpning och utveckling i låginkomstländer är ämnen som engagerar, inte minst unga människor. Curie har samtalat med tre utvecklingsforskare om fältets dragningskraft o...

Nyhet 13 mars 2023

Anja Castensson

Hur gör forskningsfinansiärernas pengar mest nytta? Ett sätt att hitta rätt strategi för hur medlen ska fördelas kan vara att intervjua forskare och analysera databaser. Så gjorde ...

Krönika 27 februari 2023

Toppar och dalar avlöser ofta varandra i livet som forskare. Bengt Johansson skriver om värdet av att sprida riskerna för att hantera yrkeslivets motgångar.

Nyhet 22 februari 2023

Siv Engelmark

Mellan 2013 och 2019 växte forskningens andel av industrins FoU från 14 till 25 procent. Allra mest ökar satsningarna på grundforskning. Det visar en ny rapport från Vetenskapsrådet.

Nyhet 23 januari 2023

Siv Engelmark

Dataspel är en svensk paradgren – men forskningen inom området är splittrad. Ett nybildat spelforskarråd ska nu samla den svenska spelforskningen. Ett mål är att få mer finansierin...

Debatt 11 januari 2023

Arne Flåøyen, NordForsk

De nordiska länderna bör etablera en gemensam forskningsfond för forskning inom säkerhet och beredskap. När kriser uppstår skulle en sådan fond göra det enklare att snabbt få fram ...

Nyhet 13 december 2022

Sara Nilsson

Att reformera bedömningen av forskning. Det är målet för en internationell överenskommelse som Vetenskapsrådet och 360 andra organisationer skrivit under. Målet är att maximera for...

Debatt 7 december 2022

Jeanssons Stiftelser

Idag tappar svensk medicinsk forskning i internationell konkurrenskraft. För att vända den negativa utvecklingen kan privata stiftelser spela en viktig roll genom att finansiera un...

Krönika 6 december 2022

Tänk om en ansökan bara vore fem sidor. Kortare ansökningar skulle spara tid, skynda på processen och göra det lättare att hitta sakkunniga, skriver Lisa Hellman.

Nyhet 15 november 2022

Charlie Olofsson

Nu är arbetet igång med den statliga utredningen av hur forskningsmedel ska fördelas i framtiden. − Det nuvarande systemet har inga uppenbara brister, men det kanske kan leverera...

Nyhet 11 oktober 2022

Lisa Kirsebom

Nydanande samarbeten inom alltifrån konstnärlig till medicinsk forskning. Det är syftet med Vetenskapsrådets utlysning av nya medel till excellenscentra. Vidare ämnesramar och att ...

Krönika 4 oktober 2022

Peer review är som demokrati. Systemet är inte felfritt, men när det fungerar som det ska är det oöverträffat. Marie Cronqvist skriver om arbetet med att bedöma projektansökningar.

Debatt 30 augusti 2022

SUHF

Förväntningarna på att universitet och högskolor ska bidra till den stora omställning värden står inför är stora – med rätta! Men för att lärosätena ska kunna leva upp till dem krä...

Debatt 17 augusti 2022

Göran Arrius, Saco

Hungriga vargar jagar inte bäst. Forskare behöver goda arbetsvillkor för att producera forskning av hög kvalitet. Höjda basanslag, bättre anställningsvillkor och ändringar i utlänn...

Nyhet 15 juni 2022

Siv Engelmark

Forskares mätbara prestationer spelar allt större roll när pengar delas ut till forskning i Sverige. Systemet skapar stress och minskar kreativiteten, enligt en studie från Örebro ...

Debatt 14 juni 2022

Naturvetarna

Viktiga forskningspolitiska frågor som påverkar framtiden är märkligt osynliga i valupptakten. Det är oroväckande. Politiken får inte bli en bromskloss för en hållbar samhällsutvec...

Krönika 4 maj 2022

Forskning inom utbildningsvetenskap ger många exempel på hur covid-19-pandemin påverkat samhället. Inte minst genom den snabba omställningen till distansundervisning, och vad den b...

Nyhet 22 februari 2022

Charlie Olofsson

Det finns en lång tradition av samarbete mellan forskare i Norden, men nu blickar många istället ut mot Europa. Har det nordiska samarbetet spelat ut sin roll? Curie har frågat någ...

Nyhet 25 januari 2022

Sara Nilsson

Excellenssatsningar ska stödja framstående forskning inom olika fält. För att lyckas med satsningen måste man dock ta hänsyn till att vetenskapsområden har olika förutsättningar. ...

Nyhet 14 december 2021

Siv Engelmark

Klimatförändringar, cancer och förorenade hav. Det är några av de stora samhällsutmaningar som EU-kommissionen med hjälp av civilsamhälle och medborgare vill lösa till 2030. Satsni...

Nyhet 30 november 2021

Siv Engelmark

Från och med i år finns ett nytt europeiskt ramprogram för forskning och innovation – Horisont Europa. En färsk nationell strategi ska få svenska forskare och företag att söka fler...

Debatt 9 november 2021

Sveriges unga akademi

Hur mycket overheadkostnader som lärosäten, institutioner och ämnesområden tar ut varierar stort, det visar den kartläggning som Sveriges unga akademi har gjort. Vilket stöd den en...

Krönika 27 oktober 2021

Krönika av Jon Lundberg, professor i farmakologi vid Karolinska institutet, om poängen med mindre forskargrupper och varför det behövs ett bidragstak för enskilda forskare.

Nyhet 19 oktober 2021

Helena Östlund

Teater har alltid varit Meike Wagners passion. Nu leder hon ett projekt om hur 1800-talets amatörteater bidrog till att sprida idéer om demokratiskt medborgarskap. Forskningen blev...

Nyhet 22 september 2021

Charlie Olofsson

Sverige har satsat nästan lika mycket pengar på forskning om covid-19 som de övriga nordiska länderna tillsammans. Enligt kartläggningen finns också stora skillnader i hur länderna...

Nyhet 1 september 2021

Charlie Olofsson

I Sverige finns många privata stiftelser som finansierar forskning, men vilka är egentligen personerna bakom pengarna? Och hur går det till när stiftelserna fördelar sina priser oc...

Debatt 18 augusti 2021

Vetenskapsrådets ämnesråd för naturvetenskap och teknikvetenskap

Kvinnor har signifikant lägre beviljandegrad än män inom astrofysik. Det visar en undersökning av hur forskningsmedlen fördelats mellan könen. Nu vidtar Vetenskapsrådet en rad åtgä...

Debatt 17 juni 2021

Karin Åmossa och Mats Ericsson

På papperet har svenska lärosäten, forskare och universitetslärare ett gott skydd för både lärosätesautonomi och akademisk frihet. Men i praktiken hotas oberoendet av dagens system...

Nyhet 12 april 2021

Anders Nilsson

På andra försöket lyckades Mikael Lundqvist få ett ERC Starting Grant. Även om det är mycket jobb med ansökan vill han gärna rekommendera andra att söka. Hans forskning om arbetsmi...

Nyhet 16 februari 2021

Charlie Olofsson

Konkurrensen är stor mellan forskare som är i början av karriären och drömmen om att bli självständig och få leda sina egna projekt kan kännas avlägsen. Uthållighet är en av de vik...

Debatt 19 januari 2021

Representanter för stiftelsesamarbetsprojektet Swedish Foundations’ Starting Grant

Fler finansiärer borde hitta sätt att finansiera forskare som sökt bidrag från ERC men som trots högsta betyg inte fått medel. ERC-bedömningarna är en garantistämpel på hög vetensk...

Nyhet 17 december 2020

Natalie von der Lehr

Pandemin har satt sin prägel på forskningspropositionen som också innehåller flera andra satsningar på samhällsutmaningar. Regeringen höjer även basanslagen till lärosätena och öka...

Nyhet 2 december 2020

Natalie von der Lehr

Svenska humsamforskare borde oftare söka medel ifrån Europeiska forskningsrådet. Det menar Stefan Svallfors. – Jag är helt övertygad om att det finns ett antal forskare inom human...

Debatt 26 november 2020

Female Astrophysicists Network Sweden

Genomför en oberoende granskning för att undersöka om kvinnliga astrofysiker systematiskt undervärderas, uppmanar nätverket Female Astrophysicists Network Sweden . I år bevil...

Nyhet 21 september 2020

Helena Östlund

Under flera år har det varit ont om pengar till forskningens infrastrukturer. Det var till och med osäkert om nästa planerade utlysning skulle kunna genomföras. Men i dagarna blev ...

Nyhet 26 augusti 2020

Lisa Kirsebom

Privata stiftelser finansierar en stor del av Sveriges akademiska forskning. Nu får en del av dem mindre ekonomiskt svängrum på grund av uteblivna aktieutdelningar under pandemin. ...

Nyhet 10 juni 2020

Charlie Olofsson

När coronapandemin drog in över Europa flyttade forskningsrådens möten ut på nätet. Att bedöma forskarnas ansökningar vid digitala möten sågs som en nödlösning, men det har gått bä...

Nyhet 27 maj 2020

Eva Annell

För infektionsläkaren Fredrik Kahn innebär coronapandemin långa dagar med kliniskt arbete. Hans forskning får delvis stå tillbaka och Fredrik Kahn funderar på vad det innebär på sikt.

Debatt 27 maj 2020

Ole Petter Ottersen, KI

Vi måste slå tillbaka alla försök till förödande styrning, omprioritering och förändring av det europeiska forskningsrådet, ERC. I dessa tider är ERC:s uppdrag och självständiga ro...

Nyhet 5 maj 2020

Siv Engelmark

Forskarvärlden kraftsamlar för att möta hotet från coronaviruset. Forskare styr om sina projekt. Privata och offentliga finansiärer gör särskilda satsningar på forskning om covid-19.

Nyhet 25 mars 2020

Anders Nilsson

Svensk forskning om forskningsetik får dela på 25 miljoner kronor. Vetenskapsrådet, Riksbankens Jubileumsfond och Vitterhetsakademien gör en gemensam utlysning som öppnar i april.

Nyhet 15 januari 2020

Eva Annell

De nordiska länderna hävdar sig bra när det gäller grundforskning och har stora likheter i attityder och villkor. Bäst klarar sig Danmark vid en internationell jämförelse. − Jag t...

Nyhet 19 november 2019

Siv Engelmark

Nederländerna ligger i topp när det gäller flera mått för att mäta forskningsframgångar. Den främsta framgångsfaktorn är öppenhet, enligt Ingrid van Engelshoven som är minister för...

Nyhet 13 november 2019

Anders Nilsson

Vetenskapsrådet tvingas till hårda besparingar inom nationell forskningsinfrastruktur. Den viktigaste anledningen är den låga kronkursen, som innebär ökade kostnader för internatio...

Krönika 22 oktober 2019

Kvaliteten på vetenskaplig forskning bedöms vid tjänstetillsättningar, vid befordringar och vid ansökningar om docentur eller forskningsmedel, skriver Christian Munthe.

Nyhet 2 oktober 2019

Natalie von der Lehr

Forskning är alltid närvarande för en politiker, det menar Matilda Ernkrans som är minister för högre utbildning och forskning. Nu ska hon formulera de viktigaste forskningsfrågorn...

Krönika 20 augusti 2019

Hur skiljer sig attityden till forskning åt mellan Finland och Sverige? I denna krönika jämför Marcus Rosenlund, vetenskapsredaktör vid Svenska Yle i Helsingfors, de båda länderna.

Debatt 12 juni 2019

Stephen Hwang

Stephen Hwang, rektor Högskolan i Halmstad, svarar på kritiken från Sveriges Unga Akademi om brister i hans rapport. Genom att studera olika korrelationer ser man ett indirekt orsa...

Debatt 12 juni 2019

Sebastian Westenhoff, Mia Phillipson, Magnus Jonsson och Sanna Koskiniemi

Stephen Hwangs rapport om att staten bör minska andelen extern forskningsfinansiering, har stora metodmässiga brister. De slutsatser som presenteras stöds inte av data, skriver Sve...

Debatt 4 juni 2019

Ulf Sandström

Bo Malmberg kritiserar användandet av osäker statistik i debattartikeln ”Lägg ner forskningsrådet för universitetens bästa” i DN. Ulf Sandström, en av dem som skrev debattartikeln,...

Nyhet 21 maj 2019

Natalie von der Lehr

Den fria forskningens betydelse för samhällets utveckling och behovet av att satsa mer på nationella infrastrukturer. Det är några av frågorna som uppmärksammas i Vetenskapsrådets ...

Krönika 15 maj 2019

Krönika av Joacim Rocklöv om forskarens ansvar att nå ut med kunskap om omställningen mot ett hållbart samhälle – och om ett brev från Prins Albert II av Monaco.

Debatt 15 maj 2019

Bo Malmberg

Bo Malmberg reagerar på bristande dataunderlag i en debattartikel i DN. Om man som forskare skriver en debattartikel som får rubriken ”Lägg ner forskningsråden för universitetens b...

Debatt 23 april 2019

Filip Bergqvist

I dag finns det 36 statliga universitet och högskolor i Sverige. Av dem har hela 25 rätt att utfärda examina inom forskarutbildning. Det är på tok för många och det urholkar kvalit...

Nyhet 29 januari 2019

Teresia Borgman

När forskningsmedlen var slut och Jan Fahleson tvingades lämna akademin var den fortsatta karriärvägen inte självklar. Vägen gick via lärarutbildningen till en tjänst som forskning...

Krönika 9 januari 2019

Hur gör man för att offentligt finansierad forskning ska komma alla till gagn? EU-kommissionen kliar sig i huvudet. Demokratiskt uppsatta forskningsmål måste tas på allvar, men kra...

Debatt 31 oktober 2018

Sven Stafström, Vetenskaprådet

Istället för att ge exempel på forskning som stödjer en viss fördelning mellan basanslag och externa medel borde diskussionen handla om hur vi kan få en tydligare rollfördelning me...

Debatt 16 oktober 2018

Björn Hammarfelt

Det vore önskvärt om Vetenskapsrådet öppet kunde redovisa de oberoende studier som visar att mer externa medel är vägen till högre forskningskvalitet. Det skriver Björn Hammarfelt ...

Nyhet 10 oktober 2018

Siv Engelmark

Det finns mycket pengar kvar inom Horisont 2020 att söka för forskare inom humaniora och samhällsvetenskap. För en del utlysningar gäller att de projekt som finansieras bör ha med ...

Nyhet 26 september 2018

Siv Engelmark

Ungefär 3,5 procent av EU:s forskningsmedel hamnar i Sverige. Men med bättre kunskaper om granskningsprocessen och vassare formulerade ansökningar går det att dra hem mer. Det mena...

Krönika 10 september 2018

I mitt förra inlägg skrev jag om behovet av nya anställningsformer för nydisputerade. Jag har ett konkret förslag, skriver Karolina Enquist Källgren.

Debatt 5 september 2018

Sveriges unga akademi

Vetenskapsradions direktsända debatt om forskningspolitik tog bland annat upp frågan om rekrytering av internationella forskare. Det är också något som Sveriges unga akademi vill h...

Nyhet 28 augusti 2018

Redaktionen

Hon skriver om internationalisering, anställningsformer och villkoren för nydisputerade. Karolina Enquist Källgren är idéhistoriker och postdoktor vid Lunds universitet och forskar...

Nyhet 25 juni 2018

Natalie von der Lehr

Långsiktig finansiering, stimulerande forskningsmiljöer och ökad jämställdhet i akademin. Det är några av förutsättningarna för att regeringen ska uppnå målet om att Sverige ska va...

Debatt 18 juni 2018

Göran Arrius, Saco, och Mats Ericson, Sulf

Den framtida politiken måste präglas av två saker. Långsiktighet och ökade basanslag, skriver Saco och Sulf i en gemensam debattartikel inför valet. Det finns en övertro på att det...

Debatt 29 maj 2018

Hans Ellegren och Göran K. Hansson, Kungl. Vetenskapsakademien

Det är genom grundforskningen vi får de stora genombrotten som leder till förbättrade livsvillkor. Huvuduppgiften för universitet och högskolor måste även i framtiden vara att bedr...

Krönika 16 maj 2018

Jag brukar tycka att det är bra med öppen och transparent konkurrens vid finansiering av extern forskning. Tävlingsmomentet och de noggranna sakkunniggranskningarna kan driva kvali...

Nyhet 8 maj 2018

Eva Barkeman

Vad vill våra politiska partier med svensk forskning? Curie har ställt fem frågor till de åtta riksdagspartierna. Först ut är vilken som är den allra viktigaste forskningspolitiska...

Debatt 21 februari 2018

Sigbritt Karlsson, Karin Larsén, Paul Pettersson, Cecilia Rydinger Alin och Johan Schnürer

Ungefär 12 procent av forskningsfinansieringen kommer via privata donationer. Men regelverket är snårigt. Nu föreslår fem rektorer olika sätt att tydliggöra när det är tillåtet för...

Nyhet 14 februari 2018

Siv Engelmark

Ett samlat basanslag till forskning och utbildning. Separata överenskommelser mellan stat och lärosäte. Och en mindre andel extern finansiering. Det är några av huvudförslagen i St...

Nyhet 6 september 2017

Siv Engelmark

I år är det tio år sedan Europeiska forskningsrådet, ERC, grundades. Ett mål var att stärka den globala konkurrenskraften hos europeisk forskning. Och det ser ut att ha lyckats. Ga...

Nyhet 6 september 2017

Siv Engelmark

Forskare i Sverige som söker forskningspengar från Europeiska forskningsrådet beviljas medel i lägre grad än genomsnittet bland sökande. Det framgår av en rapport från Vetenskapsrå...

Krönika 20 juni 2017

Krönika av Malin Rönnblom, statsvetare vid Karlstads och Umeå universitet, om hur det kan kännas att få avslag på en forskningsansökan.

Krönika 19 juni 2017

I mitt förra blogginlägg skrev jag att det kan ta fyra år från idé till publicering och att de två första åren går åt till att säkra finansieringen. Kanske var jag då lite väl pess...

Nyhet 5 april 2017

Anja Castensson

Forskning på svenska lärosäten finansieras till största delen av offentliga medel, men privata donationer spelar en viktig roll. –Trenden mot mer privatdonationer har varit stark ...

Nyhet 4 april 2017

Anja Castensson

Gräsrotsfinansiering, crowdfunding , handlar om att med hjälp av internet samla in pengar. Fenomenet omsätter mer för varje år och har även blivit ett sätt för forskare att skaff...

Krönika 3 april 2017

Krönika av Christian Munthe, professor i praktisk filosofi, om hur kollegial granskning av ansökningar och vid tillsättning av tjänster skulle kunna bli bättre genom så kallad blin...

Nyhet 8 mars 2017

Joakim Rådström

USA är extremt polariserat för närvarande, och inte bara ifråga om traditionella politiska frågor som skatter, familjepolitik eller sociala frågor. Även forskning har börjat ifråga...

Nyhet 7 mars 2017

Siv Engelmark

Nästa år får Sverige sitt femtonde universitet när högskolan i Malmö får universitetsstatus. Det ger lärosätet rätt att utbilda forskare inom alla områden – och mer pengar till for...

Nyhet 20 februari 2017

Siv Engelmark

Det finns långt fler finansieringskällor för forskning idag än för 100 år sedan. När Knut och Alice Wallenbergs stiftelse bildades 1917 var den ett viktigt tillskott. Idag är stift...

Nyhet 26 januari 2017

Helena Östlund

Vägen från lovande forskningsresultat till praktisk nytta kan se väldigt olika ut. Curie har pratat med en forskare och en innovatör med helt skilda erfarenheter av den här processen.

Nyhet 1 december 2016

Siv Engelmark

Forskningen ska hjälpa samhället att möta utmaningar inom digitalisering, klimat- och hälsoområdena. Lärosätenas samverkan med det omgivande samhället ska öka – och premieras. Det ...

Debatt 27 oktober 2016

Stiftelsen för strategisk forskning, SSF

SUHF-modellen har brister. Vi borde skapa ett system som flyttar fokus från storleken på indirekta kostnader till effektivitet och output. Det viktiga är att nå högsta kvalitet i k...

Debatt 19 oktober 2016

Lars Anell

Lars Anell, före detta styrelseordförande för Vetenskapsrådet, föreslår en ny modell för finansieringen av indirekta kostnader vid universitet och högskolor. Vi behöver ett system ...

Nyhet 13 oktober 2016

Natalie von der Lehr

Konkurrensen fungerar inte när en aktör nästan har monopol på marknaden. Och vinsten borde föras tillbaka till forskningen. Det är två av de vanligaste åsikterna när forskare disku...

Nyhet 11 oktober 2016

Natalie von der Lehr

Akademiska hus äger och förvaltar universitetslokaler i hela landet och ska bedriva verksamheten på affärsmässiga grunder. Det betyder en garanterad vinst för staten samtidigt som ...

Nyhet 6 oktober 2016

Yvonne Busk

Forskning kräver lokaler, IT-system och andra stödfunktioner. Men hur ska kostnaderna för detta räknas in i externa finansiärers forskningsbidrag? Full kostnadstäckning är den prin...

Debatt 8 juni 2016

Per Aspenberg, Linköpings universitet

Forskningspolitiken har skapat en kultur där vetenskapliga artiklar hetsas fram i jakten på bibliometriska mätetal. Det har lett till ett minskande utrymme för sådant som gransknin...

Nyhet 12 maj 2016

Helena Östlund

Kurt Stenudd har ägnat större delen av sitt yrkesliv åt att framgångsrikt hjälpa Chalmers forskare att söka EU-pengar. Det han inte vet om regler och rutiner är inte värt att veta....

Nyhet 18 april 2016

Anders Nilsson

Fyra svenska stiftelser har slagit sig ihop för att finansiera unga forskare som inte får Starting Grant från Europeiska forskningsrådet, ERC, trots att de fått högsta betyg i gran...

Nyhet 7 april 2016

Ragnhild Romanus

År 2017 bör alla doktorander som har tre år kvar till examen vara anställda vid sitt lärosäte. Fler forskare bör ha en meriteringsanställning och efter den ska de ha rätt att bli t...

Nyhet 5 april 2016

Natalie von der Lehr

Satsa på en bra idé och lägg mycket tid på den första skriftliga ansökan. De råden kommer ifrån Anna Rosling, Uppsala universitet, som förra året var en av tio svenska forskare som...

Krönika 10 mars 2016

Låt oss anta att nyfikenheten är fridlyst och den vetenskapliga integriteten är på topp – räcker det för att bedriva framgångsrik forskning? Ger det optimala förutsättningar med ti...

Nyhet 25 februari 2016

Siv Engelmark

Dagen före internationella kvinnodagen delas L’Oréal-Unescos pris For Women in Science ut för första gången i Sverige. Priset ska öka jämställdheten inom forskarvärlden genom att b...

Nyhet 23 februari 2016

Eva Barkeman

Dagen före internationella kvinnodagen delas L’Oréal-Unescos pris For Women in Science ut för första gången i Sverige. Priset ska öka jämställdheten inom forskarvärlden genom att b...

Krönika 28 januari 2016

Hur svårt kan det vara att skriva en forskningsansökan? Ett kontrollerat och statiskt förlopp där forskningsprojektet paketeras i önskat format, skriver Helena Åkerberg.

Nyhet 27 januari 2016

Siv Engelmark

Var den akademiska forskningen finns har betydelse när företag väljer var de ska göra nyinvesteringar. Närheten underlättar samarbeten och rekrytering. Det menar företagsrepresenta...

Nyhet 26 januari 2016

Siv Engelmark

Sverige satsar allt mindre på forskning och utveckling och det är företagen som drar ned. Deras andel av investeringarna minskade från 75 till 67 procent mellan 2003 och 2014. Men ...

Nyhet 13 januari 2016

Redaktionen

Hon skriver om sina iaktagelser från gränslandet mellan forskare och finansiär. Helena Åkerberg arbetar som forskningsrådgivare vid Örebro universitet och forskade tidigare om hur ...

Nyhet 9 november 2015

Anders Nilsson

Många myndigheter bedriver forskning och utveckling i anslutning till sitt uppdrag. Trots att de har begränsade resurser bör de leva upp till samma kvalitetskrav som universitet, h...

Nyhet 27 oktober 2015

Eva Barkeman

Nästa höst är det dags för en ny forskningsproposition, men redan i veckan gör forskarvärldens aktörer sina inspel till regeringen. Den nya propositionen väntas få en nära koppling...

Nyhet 29 september 2015

Siv Engelmark

I Sverige jobbar drygt 40 experter och kontaktpersoner med Horisont 2020, några av dem inom området Hälsa, demografi och välbefinnande. De ska hjälpa forskare, företag och andra so...

Nyhet 24 september 2015

Siv Engelmark

Experter som vill vara med och granska ansökningar om medel från EU:s forskningsprogram Horisont 2020 kan anmäla sig till en databas. Närmare 300 från Sverige hade i fjol anmält si...

Nyhet 22 september 2015

Siv Engelmark

Fram till juli 2015 har omkring 70 miljarder kronor fördelats från Horisont 2020. Närmare 3,6 procent av pengarna har gått till Sverige – en något mindre del än i förra ramprogramm...

Nyhet 23 juni 2015

Siv Engelmark

Vetenskapsrådet inför en ny modell för finansiering av forskningsinfrastruktur. I höst görs en inventering som ska visa var de nya behoven är störst. Bara de områden som identifier...

Nyhet 28 maj 2015

Eva Annell

Forskningsmiljön Nanovetenskap och nanoteknik vid Chalmers Tekniska högskola får högt betyg av expertpanelen som utvärderat satsningen på strategiska forskningsområden. Bakom framg...

Nyhet 28 maj 2015

Eva Annell

Ledningens styrning har varit viktig, men inte avgörande, för forskningsmiljöernas framgångar. Det visar utvärderingen av satsningen på strategiska forskningsområden.

Krönika 7 maj 2015

Pierre Joliot-Curie föreläste häromsistens på konferensen Umeå Renewable Energy Meeting . Hans föräldrar Irène och Frédéric Joliot-Curie var bägge Nobelpristagare, så även morf...

Krönika 28 april 2015

En ofta diskuterad fråga bland universitetens och högskolornas forskare och lärare gäller den växande administrationen. Många blir upprörda så fort ämnet kommer på tal, skriver Tho...

Nyhet 19 februari 2015

Anders Nilsson

Lunddeklarationen 2009 blev startskottet för EU:s satsning på integrerad forskning. Men begreppets historia sträcker sig längre tillbaka. Dess ställning idag hänger bland annat iho...

Nyhet 13 januari 2015

Anne Brynolf

Utled på omfattande byråkrati, långa ledtider och ständiga avslag i jakten på forskningsanslag? Du är inte ensam. Fler söker alternativa källor till finansiering. Curie tittar närm...

Nyhet 16 december 2014

Annika Lund

Vad krävs för att åstadkomma bra forskning? Och hur gör man för att ge spridning åt nya rön? Det är några av många frågeställningar inom området forskning om forskning.

Krönika 7 november 2014

Krönika av Stefan Svallfors om hur forskningspolitiken ignorerar det som är nyckeln till att en forskningsmjljö fungerar bra.

Debatt 24 juni 2014

Björn Hammarfelt

Den första globala universitetsrankingen gjordes för bara tio år sedan. Ändå läggs det oroväckande stor vikt vid dem, menar Björn Hammarfelt som i en replik här ger några hårdkokta...

Nyhet 13 mars 2014

Eva Annell

Forskare som ska söka forskningsmedel kan få kvalificerade råd på nära håll. Enheter för forskningsservice hjälper till med allt från att ställa upp en budget till att finna nya fi...

Nyhet 1 oktober 2013

Eva Annell

Ett av litteraturforskaren Sara Danius många uppdrag är att bedöma forskningsansökningar för Vetenskapsrådet. Hon vill ge samhällsvetenskap och humaniora en större del av kakan och...

Krönika 1 maj 2013

Det sägs att maj månad är skön, att den är våra lekars vän vars ljusning väcker känslans gudaflamma och får morgonrodnad att stiga ur bekymrens moln. Det hela är mycket vackert men...

Krönika 21 april 2013

De stora ansökningsperioderna är över. Riksbankens Jubileumsfond, Vetenskapsrådet och ett antal stiftelser har fått ta emot mängder av ansökningar från forskare som längtar efter a...

Krönika 5 april 2013

Krönika av Sverker Sörlin, professor i miljöhistoria och författare, om hur humanister tar sig an de stora samhällsutmaningarna.

Krönika 25 mars 2013

När jag var doktorand så fanns det äldre kolleger som hävdade att doktorandperioden egentligen var sötebrödsdagar, skriver Anna-Karin Edstedt Bonamy.

Krönika 28 februari 2013

Häromdagen hade jag nöjet att hålla föredrag på Stockholms läns landstings forskarskola för kliniker, skriver Anna-Karin Edstedt Bonamy.

Nyhet 1 februari 2013

Redaktionen

Hon skriver om forskningsfinansiering och vad som händer efter disputationen. Anna-Karin Edstedt Bonamy arbetar som barnläkare och forskar bland annat om för tidigt födda. På sin f...

Krönika 14 november 2012

En grupp av Nobelpristagare och forskare som nominerats till Nobelpriset uppmanar de europeiska statscheferna att värna EU-finansierade forskningsstöd från tunga nedskärningar när ...

Nyhet 17 september 2012

Siv Engelmark

Efter satsningarna på stora forskningsmiljöer kommer nya trender. Idag är det elitforskning och forskning för att lösa stora samhällsproblem som gäller. Det finns dock risker med t...

Nyhet 14 september 2012

Siv Engelmark

Linnémiljöerna bedriver nyskapande spetsforskning och mång- och tvärvetenskapliga samarbeten, enligt den utvärdering av miljöerna som publicerades i juni. De ger också utrymme för ...

Nyhet 11 september 2012

Peter Tillhammar

Regeringen satsar totalt 11,5 nya miljarder kronor på forskning och innovation under åren 2013-2016. Satsningen rör bland annat life science-området, forskning som ska leda till pr...

Nyhet 31 augusti 2012

Ragnhild Romanus

Tre miljarder under 10 år vill regeringen satsa på elitforskning, enligt utbildnings- och forskningsminister Jan Björklund. Curie har frågat SUHF:s ordförande Pam Fredman, tillika ...

Krönika 18 juni 2012

Alla forskare lägger ner otroligt mycket tid på att skriva projektansökningar. Vi vet att det är ett risktagande. Ofta är det mindre än var tionde som får några pengar, skriver Pet...

Nyhet 14 juni 2012

Ragnhild Romanus

Nyskapande spetsforskning, fruktbart samarbete över disciplingränser och en bra grogrund för en ny generation framstående forskare. De experter som utvärderat de forskningsmiljöer ...

Nyhet 22 maj 2012

Anders Nilsson

Unga forskare står i centrum för flera riktade satsningar från forskningsfinansiärer. – Det är en enorm satsning för oss, men en droppe i havet sett till universitetens rekryterin...