Logotyp Curie - samtal om forskningens villkor

Forskningsproppen

Forskningspropositionen är regeringens förslag till forskningspolitik för de fyra kommande åren. Självklart bevakar Curie innehållet i proppen och belyser forskarvärldens förväntningar och reaktioner på den.

Senaste artiklarna

Debatt 3 april 2024

Lovisa Brännstedt, Linus Salö, Humtank

Forskningen inom humaniora går som på räls. Fortfarande är den dock en outnyttjad resurs. Det menar tankesmedjan Humtank som efterlyser en forskningspolitik som tar tillvara humani...

Debatt 19 mars 2024

Frida Lundmark, Lif

Forskningspolitiken måste stärka branschens konkurrenskraft och utveckla sjukvården. Det kräver samverkan på internationell, nationell och regional nivå inom sektorns alla fält, sk...

Debatt 4 mars 2024

Johan Kuylenstierna, Formas

Omställningen till ett fossilfritt samhälle är i full gång. Samtidigt behöver den civila beredskapen stärkas, till exempel genom säkrad livsmedelsförsörjning och robust infrastrukt...

Debatt 19 februari 2024

Lars Hultman, Stiftelsen för strategisk forskning (SSF)

Inrätta fyra myndigheter för forskningsfinansiering varav en med ansvar för forskningsinfrastruktur. Satsa också på forskningsstiftelser, prestationsbaserade basanslag och öronmärk...

Debatt 5 februari 2024

Universitetskanslersämbetet, UKÄ

Ett välfungerande utbildningssystem är en förutsättning för forskning av hög kvalitet. De senaste decennierna har andelen i den svenska befolkningen som påbörjar en forskarutbildni...

Debatt 22 januari 2024

Göran Arrius och Laila Abdallah, Saco

Trygga anställningar, god arbetsmiljö fri från hot, hat och trakasserier samt en etikprövning som inte hämmar den fria forskningen – så bör fokus för forskningspolitiken se ut. Att...

Debatt 15 januari 2024

Jonas Björck, Forte

Ökande ojämlikhet, sociala spänningar, digitalisering och demografiska förändringar. Forskning inom hälsa, arbetsliv och välfärd är avgörande för att möta dessa utmaningar och bygg...

Debatt 10 januari 2024

SUHF

De beslut vi tar och de satsningar vi gör idag spelar stor roll i morgon. Vi är beredda att ta vårt ansvar – men för att vara en världsledande kunskapsnation är det avgörande att v...

Nyhet 18 december 2023

Lisa Kirsebom

I slutet av 2024 presenteras propositionen som lägger grunden för svensk forskningspolitik 2025-2028. Men redan nu pågår arbetet för fullt. Hur går det till? När börjar man, och vi...

Debatt 11 december 2023

Naturvetarna

Regeringen investerar stort i tekniska utbildningar. Vi vill se en motsvarande satsning på naturvetenskapen. Biologi, fysik, kemi och matematik är grunden för naturvetenskaplig for...

Debatt 6 december 2023

Katarina Bjelke, Vetenskapsrådet

Bättre villkor för forskarna, långsiktig finansiering, mer internationellt samarbete och satsningar på excellens. Detta är grundpelare som måste vara på plats om Sverige ska fortsä...

Debatt 29 november 2023

Eva Schelin, KK-stiftelsen

För att möta nya krav och utmaningar behövs mer forskningsmedel till högskolorna och de nyare universiteten. Att stärka forskningsanknytningen vid högre utbildning och öka fokus på...

Debatt 20 november 2023

Hans Ellegren och Ylva Engström, Kungl. Vetenskapsakademien

För att stärka svensk forskning och öka dess internationella konkurrenskraft krävs prioriteringar. Fokusera på fri och excellent forskning, akademisk frihet, starka rekryteringar o...

Debatt 15 november 2023

Britten Ekstrand

Om forskare ska ha en chans att leverera ny kunskap krävs ett nytt regelverk – ett som stärker forskningens integritet och legitimitet. Britten Ekstrand har fem önskemål inför näst...

Debatt 7 november 2023

Sanna Wolk och Karin Åmossa, Sulf

Utan forskare blir det ingen forskning, konstaterar Sulf. Regeringen måste omgående genomföra omfattande åtgärder för att öka forskaryrkets attraktivitet, skriver Sanna Wolk och Ka...

Debatt 2 november 2023

Sveriges unga akademi

Stärk den fria forskningen, gör Sverige mer attraktivt för internationella talanger och ge forskare goda förutsättningar för att samverka med det omgivande samhället. Det skriver S...

Debatt 18 oktober 2023

Emil Görnerup, Svenskt Näringsliv

Kraftsamla på forskningsområden som är långsiktigt viktiga för Sverige. Och sätt in åtgärder mot kompetensbristen som hotar den svenska konkurrenskraften och innovationsförmågen. D...

Nyhet 17 oktober 2023

Helena Östlund

Den nya forskningsberedningen har precis börjat sitt arbete. Femton personer från olika delar av akademi och innovation ska diskutera finansieringsformer, forskningsinriktning, exc...

Krönika 12 april 2021

Krönika av Hampus Östh Gustafsson, forskare i idé- och lärdomshistoria vid Uppsala universitet, som nyligen disputerade på en avhandling om humanioras legitimitet i svensk kunskaps...

Debatt 6 april 2021

Ingemund Hägg

Trots talet om att om att akademisk frihet ska gälla allt i lärosätenas verksamhet verkar regeringen anse att den högre utbildningen ska styras och hanteras på andra sätt än forskn...

Nyhet 17 december 2020

Natalie von der Lehr

Pandemin har satt sin prägel på forskningspropositionen som också innehåller flera andra satsningar på samhällsutmaningar. Regeringen höjer även basanslagen till lärosätena och öka...

Debatt 6 oktober 2020

SFS, Sveriges förenade studentkårer

Forskning och utbildning hör ihop. Utbildning behöver inkluderas i forskningspropositionen. Då kan vi höja kvaliteten på båda verksamheterna och därmed göra Sverige till en ännu st...

Debatt 9 september 2020

Marika Hedin, Riksbankens Julileumsfond

Covid-19 pandemin visar tydligt hur viktiga analyser av samhälle och kultur är för att hantera de stora utmaningar världen står inför. Humaniora och samhällsvetenskap måste därför ...

Nyhet 3 juni 2020

Natalie von der Lehr

Hon kallar sig själv för en forskningspolitisk nörd. Hör latinlektorn Moa Ekbom berätta om hur coronakrisen påverkat hennes undervisning och vad hon skulle säga om hon fick en minu...

Debatt 1 juni 2020

Mikael Dahlgren, ABB

Innovation och forskning är nyckeln till svensk industris framtida konkurrenskraft – men bara om forskningen kan omsättas till industrins behov och kommersialiseras framgångsrikt. ...

Debatt 13 maj 2020

Lars Stenqvist, Volvokoncernen

För att möta världens stora utmaningar, till exempel klimatomställningen, krävs ökat samarbete och ökad samfinansiering mellan industri, akademi och samhälle. Det skriver Volvokonc...

Debatt 17 mars 2020

Anders Blanck, LIF

Sverige har stora möjligheter att bibehålla styrkan inom akademisk forskning, och växa inom Life Science. Men för att det ska ske behöver akademi, hälso- och sjukvård samt företag ...

Debatt 19 februari 2020

Tuula Teeri och Martin Wikström, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien

Sverige saknar en tydlig strategi för att utveckla lärosäten till den absoluta internationella toppen. För att uppnå detta behövs fokus på kvalitet och mer kunskapsöverföring mella...

Debatt 5 februari 2020

Humtank

De humanistiska forskningsfrågorna blir allt viktigare i en global, digital och på många sätt splittrad värld. Fenomen som polarisering, faktaresistens och kulturella konflikter kr...

Debatt 22 januari 2020

Sveriges unga akademi

Om forskningen i Sverige ska kunna bidra med lösningar på de globala utmaningarna måste de bästa forskningsprojekten finansieras, tydliga karriärvägar implementeras, internationali...

Debatt 16 december 2019

Mats Ericson och Karin Åmossa, Sulf

För att kunna skapa ny kunskap och bidra till att lösa samhällsutmaningar måste forskare och universitetslärare ha stor individuell frihet, både när det gäller att välja forsknings...

Debatt 19 november 2019

Per Klingbjer och Tobias Lundquist, Naturvetarna

För att möta nationella och globala samhällsutmaningar krävs stora satsningar på naturvetenskaplig utbildning och forskning. Det skriver Per Klingbjer och Tobias Lundquist, förbund...

Nyhet 2 oktober 2019

Natalie von der Lehr

Forskning är alltid närvarande för en politiker, det menar Matilda Ernkrans som är minister för högre utbildning och forskning. Nu ska hon formulera de viktigaste forskningsfrågorn...

Debatt 29 januari 2019

Öppet brev från 133 samhällsvetare och humanister

Öppet tillgänglig forskning främjar kunskapsutbyte och är en viktig byggsten i det demokratiska samhället. Men en för snabb övergång till open access i enlighet med Plan S riskerar...

Nyhet 20 juni 2017

Natalie von der Lehr

Hon är lektor i latin, har ett brinnande intresse för forskningspolitik och betonar vikten av att våga säga ifrån.

Nyhet 14 februari 2017

Siv Engelmark

När nya medel till forskning och utbildning fördelas ska också samverkan vägas in. I höstens budgetproposition kommer förslag om hur det ska gå till, baserat bland annat på en mode...

Nyhet 1 december 2016

Siv Engelmark

Forskningen ska hjälpa samhället att möta utmaningar inom digitalisering, klimat- och hälsoområdena. Lärosätenas samverkan med det omgivande samhället ska öka – och premieras. Det ...

Nyhet 28 oktober 2015

Eva Barkeman

Nu drar arbetet med den kommande forskningspropositionen i gång på allvar. Men hur går det egentligen till att ta fram en omfattande plan för den svenska forskningspolitiken? Curie...

Nyhet 27 oktober 2015

Eva Barkeman

Nästa höst är det dags för en ny forskningsproposition, men redan i veckan gör forskarvärldens aktörer sina inspel till regeringen. Den nya propositionen väntas få en nära koppling...

Debatt 13 oktober 2015

Harriet Wallberg

Nya tider kräver nya arbetssätt. Om Sverige ska fortsätta att vara en forskningsnation i världsklass krävs en långsiktig satsning på interdisciplinär forskning och integrerad veten...

Nyhet 11 juni 2015

Ragnhild Romanus

Mer än hundra forskare runt om i landet har bidragit till sju översikter om svensk forskning. Översikterna ingår i Vetenskapsrådets underlag till forskningspropositionen. Curie har...

Krönika 1 juni 2015

I 1993 års forskningsproposition nämndes ett antal ”strategiska teknologiområden” som regeringen ansåg det vara värt att satsa extra på. De var: energiteknik, transportteknik, prod...

Nyhet 11 september 2012

Peter Tillhammar

Regeringen satsar totalt 11,5 nya miljarder kronor på forskning och innovation under åren 2013-2016. Satsningen rör bland annat life science-området, forskning som ska leda till pr...

Nyhet 31 augusti 2012

Ragnhild Romanus

Tre miljarder under 10 år vill regeringen satsa på elitforskning, enligt utbildnings- och forskningsminister Jan Björklund. Curie har frågat SUHF:s ordförande Pam Fredman, tillika ...

Nyhet 8 juni 2012

Ann-Marie Dock

Den kliniska forskningen står inför stora utmaningar. Sjukvården brottas med allt snävare tidsmarginaler och utrymmet för forskning har krympt. Nedläggningen av Astra Zeneca i Söde...