Logotyp Curie - samtal om forskningens villkor
Porträttbild Jonas Björck

En av satsningar som Forte förespråkar är ett tioårigt nationellt forskningsprogram med fokus på barn och ungas uppväxtvillkor. Foto: Annie Spratt/Unsplash

debatt

Satsa på forskningspolitik för ett socialt hållbart Sverige

Ökande ojämlikhet, sociala spänningar, digitalisering och demografiska förändringar. Forskning inom hälsa, arbetsliv och välfärd är avgörande för att möta dessa utmaningar och bygga en robust grund för ett socialt hållbart samhälle, skriver Jonas Björck generaldirektör för Forte inför den kommande forskningspropositionen.

Porträttbild Jonas Björck

Jonas Björck. Foto: Rickard L. Eriksson

Många samhällsproblem är i grunden inte nya, och framtidens utmaningar är redan i dag i hög grad kända. Men eftersom sociala sammanhang, teknologi och värderingar ständigt förändras så förändras också de sociala problemen i sig och lösningarna på dem. Forskningen inom Fortes områden hälsa, arbetsliv och välfärdbehöver därför både behålla fokus på centrala utmaningar och utvecklas i takt med dem.

För att möta dessa behov föreslår Forte följande forskningssatsningar, till regeringens kommande forskningsproposition.

  • Ett tioårigt nationellt forskningsprogram med fokus på barn och ungas uppväxtvillkor. Investeringar på detta område har stor betydelse inte bara för barn och unga, utan även för samhället i stort, och leder till förbättrad folkhälsa, minskad kriminalitet och ökad produktivitet över tid.
  • En särskild satsning på forskning om kvinnors hälsa och sjukdomar. Här behövs forskning som belyser och adresserar könsbaserade hälsoklyftor, där kvinnor kan möta specifika utmaningar och risker.
  • En särskild satsning på forskning och utveckling av en nära vård. Detta behövs för att Sverige ska kunna ställa om till en mer tillgänglig och personcentrerad hälso- och sjukvård, där primärvården utgör navet i vården.
  • En sexårig satsning på forskning om våld i nära relationer. Detta är ett allvarligt samhällsproblem med långtgående konsekvenser för de drabbades fysiska och psykiska hälsa. För att bättre förstå, förebygga och adressera våld i nära relationer behövs en storskalig satsning.
  • En särskild satsning på forskning om demens. Forskningen spelar en central roll för att bättre behandla och förhoppningsvis förebygga demenssjukdomar som blir allt vanligare när befolkningen åldras.

Detta medför en risk att bedömningen snedvrids och fokuserar mer på forskarsamhället än på samhällets utveckling.

Vi förordar även att pågående satsningar inom psykisk hälsa, äldreomsorg, prevention och folkhälsa, arbetsliv samt tillämpad välfärdsforskning bör fortsätta och i vissa fall förstärkas. Genom att bygga vidare på befintlig forskning skapar vi kontinuitet och fördjupar vår förståelse för dessa komplexa områden.

... excellens bör ha en bredare definition, som inte bara omfattar hög vetenskaplig kvalitet utan även bidrag till samhället och ökad kvalitet i välfärdssystemet.

Fokus för regeringens forskningspolitik är excellens, innovation och internationalisering. Begreppet excellens inom forskningen avser vanligtvis internationellt framstående forskning, traditionellt mätt genom bibliometriska mått som citeringar i internationella tidskrifter. Detta medför en risk att bedömningen snedvrids och fokuserar mer på forskarsamhället än på samhällets utveckling. Vi anser därför att excellens bör ha en bredare definition, som inte bara omfattar hög vetenskaplig kvalitet utan även bidrag till samhället och ökad kvalitet i välfärdssystemet.

För att stärka Sveriges position som en ledande forskningsnation bör forskningsstrategin fokusera på att främja pluralism, återväxt och nytänkande. En viktig grogrund för detta är starka forsknings- och innovationsmiljöer. Regeringen behöver avsätta långsiktiga resurser för att lärosätena ska få förutsättningar att bygga upp sådana miljöer.

En viktig grogrund för detta är starka forsknings- och innovationsmiljöer.

Både breda och behovsstyrda satsningar behövs för den kunskapsutveckling som krävs. Behovsstyrda forskningssatsningar bör vara långsiktiga, flexibla och ha god framförhållning för att kunna skapa goda förutsättningar för forskarna, för samverkan och för att identifiera forsknings- och utvecklingsbehov.

För att ytterligare stärka forskningens samhällsanknytning rekommenderar vi fler aktiviteter som bidrar till samverkan, implementering och nyttiggörande av forskningsresultat. Genom att överbrygga klyftan mellan forskning och omgivande samhälle kan vi säkerställa att vetenskapliga insikter används för att påverka och förbättra samhället.

För att säkra Sveriges framtid och möta de utmaningar vi står inför måste vi investera i kunskap och forskning. Forskning är nyckeln till en bättre framtid, och genom att agera nu formar vi ett samhälle som står starkt inför de utmaningar som kommer att prägla morgondagen.

Jonas Björck, generaldirektör Forte

Håller du med? Skriv en replik eller ett eget inlägg

Välkommen att skriva en replik eller ett annat inlägg om forskningens villkor! Mejla din text med kontaktuppgifter till: debatt@tidningencurie.se

Mer om vad som gäller för att skriva i Curie

Du kan också kommentera på LinkedIn Länk till annan webbplats., Facebook Länk till annan webbplats. och X. Länk till annan webbplats.

Läs hela debattråden

Du kanske också vill läsa

Debatt 3 april 2024

Lovisa Brännstedt, Linus Salö, Humtank

Forskningen inom humaniora går som på räls. Fortfarande är den dock en outnyttjad resurs. Det menar tankesmedjan Humtank som efterlyser en forskningspolitik som tar tillvara humani...

Debatt 19 mars 2024

Frida Lundmark, Lif

Forskningspolitiken måste stärka branschens konkurrenskraft och utveckla sjukvården. Det kräver samverkan på internationell, nationell och regional nivå inom sektorns alla fält, sk...

Debatt 4 mars 2024

Johan Kuylenstierna, Formas

Omställningen till ett fossilfritt samhälle är i full gång. Samtidigt behöver den civila beredskapen stärkas, till exempel genom säkrad livsmedelsförsörjning och robust infrastrukt...