Logotyp Curie - samtal om forskningens villkor

debatt

Forskningspolitiken ska syfta till ett samhälle för alla

Om forskningspolitiken inkluderar och utgår från hela befolkningen kan Sverige bli en förebild i strävan efter en hållbar framtid. Det skriver Funktionsrätt Sverige i ett inlägg inför den forskningspolitiska propositionen.

Kvinna irunda glasögon och kort ljus page med lugg.

Elisabeth Wallenius

Med våra 44 medlemsförbunds och ca 400 000 medlemmar representerar Funktionsrätt Sverige hela mångfalden i befolkningen – alla åldrar, kön, hälsotillstånd, funktionsnedsättningar, sociala skikt och etniska bakgrunder. Om samhället fungerar för oss så bidrar det till utveckling, hållbarhet och nytta för alla.

För att uppnå ett samhälle för alla krävs ett ökat stöd till forskning som syftar till att utvärdera och stärka Sveriges möjligheter att nå de globala målen i Agenda 2030 och FN:s funktionsrättskonvention.

Sverige, EU och alla 181 stater som antagit funktionsrättskonventionen Länk till annan webbplats. har samtidigt skrivit under på att forskning och utveckling ska stödja universell utformning. Det innebär att allt nytt som skapas för allmänheten i ett samhälle ska fungera för alla, oavsett funktionsförmåga, utan särskilda anpassningar eller särlösningar.

Teknikutvecklingen, inte minst artificiell intelligens, AI, finns redan i vår vardag och kommer att omforma vårt samhälle i grunden. Implementeringen sker snabbt i kommuner, myndigheter och samhällsservice, utan hänsyn till att den riskerar att utestänga många. I EU:s etiska riktlinjer för utvecklingen av AI betonas tillgänglighet genom universell utformning och inkludering. Men de myndigheter i Sverige som arbetar med innovation och forskning behöver mer kunskap om hur universell utformning ska tillämpas och om vilka effekter det får för hållbarhet.

För att forskningsmedel ska användas till forskning som är inkluderande behöver forskningsfinansiärerna aktivt involvera personer i sina utlysningar som har egen erfarenhet av funktionshinder. Det kan gälla samhällsplanering, ekonomi, pedagogik, teknik, arkitektur, IT, infrastruktur, stadsutveckling, transporter, media, produkt- och tjänstedesign.

Vi hoppas att den kommande forskningspropositionen innehåller:

  • En långsiktig och samlad strategi för att säkerställa att all forskning och utveckling som stöds av offentliga medel ska vara inkluderande och utgå från universell utformning. En liknande strategi är kopplad till EU:s strukturfonder.

  • Riktlinjer för att finansiärer och forskare aktivt ska involvera personer med olika funktionsförmågor i hela forskningsprocessen: Från valet av områden som ska beforskas till finansiering och genomförande.

  • Förutsättningar och riktlinjer för hur funktionsrättsrörelsen ska involveras i arbetet med att inhämta data och redovisa statistik om levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning. Möjligheterna till longitudinella studier liksom studier med ett intersektionellt perspektiv är nödvändiga om Sverige ska kunna nå de globala målen och fullgöra åtaganden i FN:s funktionsrättskonvention.

Elisabeth Wallenius
Ordförande Funktionsrätt Sverige

Håller du med? Skriv en replik eller ett eget inlägg

Välkommen att skriva en replik eller ett annat inlägg om forskningens villkor! Mejla din text med kontaktuppgifter till: debatt@tidningencurie.se

Mer om vad som gäller för att skriva i Curie

Du kan också kommentera på LinkedIn Länk till annan webbplats., Facebook Länk till annan webbplats. och X. Länk till annan webbplats.

Läs hela debattråden

Du kanske också vill läsa

Ingen information tillgänglig