Logotyp Curie - samtal om forskningens villkor

debatt

Sätt fart på universitetens hållbarhetsarbete

Lärosätenas arbete med att integrera hållbar utveckling i utbildningen behöver bli bättre. Det skriver en rad forskare som ingått i UKÄ:s bedömargrupp som utvärderat hur väl lärosätena lyckats. Bara en fjärdedel får högsta omdömet.

Enligt Högskolelagen ska universitet och högskolor främja en hållbar utveckling. När detta nu för första gången utvärderas framträder tydliga brister. Lärosätenas arbete med att integrera hållbar utveckling i utbildningen måste bli tydligare och gå snabbare.

Den andra oktober överlämnar Universitetskanslersämbetet (UKÄ) rapporten ”Universitet och högskolors arbete med att främja en hållbar utveckling” till regeringen. Det är en tematisk utvärdering fokuserad på utbildning.

Högskolelagens skrivning om att universitet och högskolor ska främja en hållbar utveckling infördes 2006. När lärosätenas arbete nu utvärderas ungefär tio år senare är det en blandad bild som framträder. Till det positiva hör att de flesta lärosätena kan ge exempel på kurser eller utbildningsprogram där hållbar utveckling har integrerats. Till det negativa hör att mindre än hälften har övergripande mål för hållbar utveckling inom utbildning, eller utför systematisk uppföljning av dessa mål eller arbetar aktivt med kompetensutveckling för sina lärare kopplat till hållbar utveckling.

UKÄ ger ett omdöme om alla lärosäten. De två omdömesnivåerna är att lärosätet antingen har en väl utvecklad process för arbetet med hållbar utveckling inom utbildning eller att lärosätets process för arbetet med hållbar utveckling inom utbildning är i behov av utveckling.

Totalt sett så har 12 av 47 lärosäten fått det högre omdömet som UKÄ ger. Resterande 35 lärosäten får omdömet att de behöver utveckla sina processer. Ett tydligt resultat av utvärderingen är betydelsen av att ledningen tar ansvar och på ett medvetet och engagerat sätt adresserar hållbar utveckling. Det inkluderar såväl styrelse som rektor och olika centrala organ. Men det inkluderar också regeringen, som kan göra mer för att stimulera lärosätena. Här är några av våra förslag:

 • Regeringen ger lärosätena i uppdrag att inom ett år redovisa hur de har tagit till sig utvärderingen och hur de nu arbetar med att integrera hållbar utveckling i utbildningen. Utvärderingen visar att det inte räcker med att införa en lagstiftning. Den behöver också följas upp. I frånvaro av uppföljning, sanktioner eller belöningar, t.ex. i form av resurstilldelningar, finns en risk att utveckling och åtgärder uteblir. Det illustreras av att flera lärosäten tagit beslut och infört processer sedan det blev känt att denna utvärdering skulle göras.
 • Den statliga utredningen ”Styrning för starka och ansvarsfulla lärosäten”, bör komma med förslag som ger lärosätena incitament att arbeta med hållbarhetsfrågor. Utredningen ska föreslå ett styr- och resurstilldelningssystem som stöder universitet och högskolor och ger dem incitament att utveckla verksamheten i enlighet med kraven i Högskolelagen. Denna utvärdering visar att det finns brister och det behövs därför nya incitament.
 • Högskoleförordningens examensordning ses över så att alla studenter får de kunskaper och färdigheter som behövs för att främja en hållbar utveckling. I dagsläget finns det tydliga krav i examensordningen att hållbar utveckling ska integreras men bara för vissa examina.
 • Kunnande om och intresse för hållbar utveckling blir ett av flera kriterier vid rekrytering av rektorer och styrelser. Regeringen tillsätter rektorer och universitetsstyrelser. Denna utvärdering understryker att ledningens engagemang är en nyckelfråga.
 • Skapa mötesplatser som ger samtliga lärosäten i landet tillgång till kunskap och erfarenheter. Utvärderingen visar att det finns ett utvecklingsbehov, men också att det bedrivs ett gott arbete på flera lärosäten. Det finns därmed stora möjligheter för samverkan och lärandeprocesser lärosätena emellan.

Universitet och högskolor kan agera redan nu inom de uppdrag och resurser de har. Här är några av våra förslag på vad de kan göra:

 • Sätt tydliga mål och se till att de följs upp.
 • Organisera arbetet med hållbar utveckling inom utbildning så att det omfattar hela lärosätet och inte bara specifika ämnen eller institutioner.
 • Skapa en organisation för främjande av hållbar utveckling. Förekomsten av instanser med särskilt ansvar för hållbar utveckling är utmärkande för de flesta lärosäten som i utvärderingen fått det högre omdömet.
 • Lyft kunnande om och engagemang för hållbar utveckling vid rekrytering av ledande personer.
 • Skapa strukturer för samverkan med studenter, arbetsliv och mellan olika discipliner.
 • Stöd lärares kompetensutveckling för hållbar utveckling och inkludera även det pedagogiska uttrycket i arbetet med hållbar utveckling.

För att klara klimatavtal och de globala hållbarhetsmålen krävs en omställning av samhället. Universitet och högskolor har här en nyckelroll eftersom vi utbildar människor som ska leda arbetet i decennier framåt. Det är nu dags att ta denna roll på allvar.

Professor Göran Finnveden, vicerektor för hållbar utveckling, KTH, ordförande, sakkunnig

Fil doktor Eva Friman, föreståndare Swedesd, Svenskt internationellt centrum för utbildning för hållbar utveckling, Uppsala universitet, sakkunnig

Docent Sofia Lundberg, rektor Handelshögskolan vid Umeå universitet, sakkunnig

Konstnärlig professor Henrietta Palmer, Chalmers, sakkunnig

Med doktor Barbro Robertsson, miljösamordnare Göteborgs universitet, sakkunnig

Tekn doktor Håkan Rodhe, universitetslektor Lunds universitet, sakkunnig

Docent Per Sund, universitetslektor vid Karlstads universitet och Stockholms universitet, sakkunnig

Fil doktor Göran Carstedt, egenföretagare och rådgivare med inriktning mot ledarskap för en hållbar framtid och hållbar affärsutveckling, arbetslivsföreträdare

Doktorand Anna Mogren, Karlstads universitet, studeranderepresentant

Studerande Linn Svärd, Lunds universitet, studeranderepresentant

Samtliga ingick i UKÄ:s bedömargrupp för den tematiska utvärderingen

UKÄ:s utvärdering av arbetet med att främja hållbar utveckling Länk till annan webbplats.

Håller du med? Skriv en replik eller ett eget inlägg

Välkommen att skriva en replik eller ett annat inlägg om forskningens villkor! Mejla din text med kontaktuppgifter till: debatt@tidningencurie.se

Mer om vad som gäller för att skriva i Curie

Du kan också kommentera på LinkedIn Länk till annan webbplats., Facebook Länk till annan webbplats. och X. Länk till annan webbplats.

Läs hela debattråden

Du kanske också vill läsa

Nyhet 23 april 2024

Carina Järvenhag

Turnén om vetenskapsförnekelse besökte över tio lärosäten för att belysa fenomenet och dess konsekvenser för forskning och klimatarbete. En av initiativtagarna, miljöforskaren Mika...

Debatt 4 mars 2024

Johan Kuylenstierna, Formas

Omställningen till ett fossilfritt samhälle är i full gång. Samtidigt behöver den civila beredskapen stärkas, till exempel genom säkrad livsmedelsförsörjning och robust infrastrukt...

Nyhet 13 september 2023

Johan Frisk

Hur tänker forskaren som vill minska sina utsläpp, men inte sluta åka på konferenser? Vi har pratat med två forskare som försöker ersätta jetmotorerna med elkraft. Läs den andra a...