Logotyp Curie - samtal om forskningens villkor

debatt

Gör det tydligare för doktoranderna vem som har ansvar för dem

Över hälften av doktoranderna i vår undersökning ”Hur mår doktoranden?” uppger att de inte vet vem som ansvarar för frågor som rör deras anställningsvillkor, arbetsmiljö, lönesättning, medarbetarsamtal etcetera. Det är en siffra som skulle te sig fullkomligt osannolik på de flesta andra arbetsplatser. Det skriver företrädare för fackförbundet ST och Sveriges Förenade Studentkårer som efterlyser större tydlighet kring vem som är ansvarig för de forskarstuderandes anställning.

collage av porträttbilder på skribenterna

Britta Lejon, EvaLena Moser, Simon Edström, Pil Saugmann.

Efter att ha analyserat enkätresultaten som ligger till grund för rapporten Hur mår doktoranden – en rapport från Fackförbundet ST och SFS doktorandkommitté om forskarstuderandes psykosociala arbetsmiljö, är vi övertygade om att rättigheter och skyldigheter för forskarstuderande behöver bli tydligare. I dag är alltför många osäkra på vilka arbets- och utbildningsrättsliga ramar de verkar inom.

Doktorandanställningar är en speciell typ av anställning. Doktoranden är även student och kan ibland ses som lärling (och handledaren blir då mästaren), och i andra sammanhang som anställd. Det senare gäller särskilt vid institutionstjänstgöring och undervisning. Ansvaret för doktoranden är tydligt uttalat dels i Högskoleförordningen, dels i lärosätenas styrdokument om forskarutbildningen. Men vår undersökning visar att det trots detta är otydligt för doktoranderna vem som är ytterst ansvarig.

Osäkerheten gäller inte bara vem som har chefsansvaret. En femtedel av doktoranderna som besvarade enkäten uppgav att de inte fått någon information alls om vare sig rättigheter eller skyldigheter. Nästan en tiondel av de svarande blev kontaktade av jobbet då de var lediga flera gånger per vecka och drygt en femtedel uppgav att de inte haft möjlighet att ta semester.

Möjligen finns samma osäkerhet bland doktorandernas handledare – eller borde de kanske döpas om till vetenskapliga handledare? Ett sådant namnbyte skulle förhoppningsvis göra det tydligare vad som ingår i uppdraget att handleda en doktorand, att det handlar om att leda i vetenskapliga frågor, inte att ta ansvar för sådant som rör anställningsvillkor och arbetsrätt. Det kräver förstås att handledarna görs medvetna om sin specifika funktion i relation till den forskarstuderande.

Till vardags spelar ju handledaren en avgörande roll för doktorandens utbildning, utveckling och avhandlingsarbete. Det formella arbetsgivaransvaret har dock prefekten eller institutionschefen. Därför behöver handledarens roll förtydligas – var börjar och slutar ansvaret? Med ökad tydlighet skulle doktoranden slippa att försöka gissa sig till vad som gäller som anställd doktorand. Det skulle frigöra tid för både handledaren och doktoranden så att de kan ägna sig åt det som de är satta att göra – forska.

All otydlighet och osäkerhet går ju givetvis inte att ta bort med regler. Att doktorander hyser blandade känslor inför sin arbetssituation är kanske inte så konstigt. Forskarutbildningen är inte vilken högskoleutbildning som helst. Den är högspecialiserad och ställer doktoranderna inför svåra prov. Kravet på att befinna sig vid forskningsfronten innebär att kämpa för att leva upp både till andras och egna förväntningar. Det är en utbildning med toppar och dalar. Doktoranden får tampas med sina demoner – klarar jag av detta mästerprov eller kommer jag att tillhöra dem som aldrig blev färdiga med sin avhandling? Självtvivlet följer en fram till dess att disputationsakten är avklarad och betygsnämnden gett klartecken. En doktorand tvingas också lära sig den svåra konsten att ta emot kritik och inte blanda ihop de kritiska synpunkterna med sin person.

Men om det som kan göras tydligt blir tydligt, är vår övertygelse att fler kommer att hantera doktorandtidens utmaningar bättre. Även doktorander behöver få vara lediga, kunna koppla av från arbetet en stund och veta vart de ska vända sig när arbetsmiljön brister.

Vi föreslår därför att regeringen och lärosätena ser till

  • Att det skapas en nationell informationsplats, där doktorander och blivande doktorander kan hitta sammanställd information om vilka regler som gäller under studie- och anställningstiden under forskarutbildningen.
  • Att lärosätena garanterar att alla nyanställda doktorander genomgår en introduktionskurs med information om de rättigheter och skyldigheter som en doktorand har vid lärosätet.
  • Att lärosätena utbildar chefer om deras arbetsgivaransvar och om doktoranders särskilt utsatta position. Det måste bli tydligt för doktoranderna vem som bestämmer om deras arbetsförhållanden.
  • Att lärosätena ökar informationen och kunskapen om den individuella studieplanens betydelse både vad gäller rättigheter och skyldigheter. Detta är inte minst viktigt för att skapa ett stödjande ramverk för att avhandlingsarbetet ska fortskrida enligt förväntningarna.

Britta Lejon, förbundsordförande Fackförbundet ST
Simon Edström, ordförande Sveriges förenade studentkårer (SFS)
EvaLena Moser, ordförande ST inom universitets- och högskoleområdet
Pil Saugmann, ordförande Sveriges förenade studentkårers doktorandkommitteé (SFS-DK)

Hur mår doktoranden? - en rapport från Fackförbundet ST och SFS doktorandkommitté om forskarstuderandes psykosociala arbetsmiljö Länk till annan webbplats.

Håller du med? Skriv en replik eller ett eget inlägg

Välkommen att skriva en replik eller ett annat inlägg om forskningens villkor! Mejla din text med kontaktuppgifter till: debatt@tidningencurie.se

Mer om vad som gäller för att skriva i Curie

Du kan också kommentera på LinkedIn Länk till annan webbplats., Facebook Länk till annan webbplats. och X. Länk till annan webbplats.

Läs hela debattråden

Du kanske också vill läsa

Nyhet 11 mars 2024

Natalie von der Lehr

Hur handleder man doktorander och hur påverkar deras studieplan det fria kunskapssökandet? Curie har pratat med några forskare som fördjupat sig i handledarrollen och de utmaningar...

Nyhet 16 januari 2024

Natalie von der Lehr

När doktoranden disputerar står en doktorstitel på spel. Det händer dock ytterst sällan att en avhandling underkänns. Varför är det så och borde regelverket kring disputationer för...

Krönika 16 augusti 2023

Givetvis borde vi lägga fram manus som kan ändras efter disputationen. Då spelar ju faktiskt opponentens och betygsnämndens synpunkter roll, skriver Bengt Johansson.