Logotyp Curie - samtal om forskningens villkor
Ryggtavlan av en man med svart-vit-randig tröja som pekar med hela armen åt vänster.

Nämnden för prövning av oredlighet i forskning har friat de flesta som anmälts. Men vad händer de forskare som fällts? Foto: Nathan Shively/Unsplash

NYHET

Vad händer när forskaren fällts för oredlighet?

Ett hundratal anmälningar om oredlighet har utretts de fyra senaste åren. Vad blir konsekvenserna av en fällning? Och vilket ansvar har en medförfattare för innehållet i en vetenskaplig artikel?

I fyra år har Nämnden för prövning av oredlighet i forskning (Npof) fällt och friat anmälda forskare. För den som anmälts kan processen väcka nya frågor. Kan man verkligen fällas för en opublicerad text? Är jag ansvarig också för det som mina medförfattare skriver? Svaret är ja, på båda frågorna.

Också opublicerade texter kan fällas för oredlighet. Det fick en forskare vid ett svenskt lärosäte erfara när två av hennes opublicerade manuskript anmäldes till nämnden år 2021.

– Det var en chock att bli anklagad för plagiat, säger forskaren, som vill vara anonym.

Oredlighet räknas under hela forskningsprocessen

Forskaren medger att hon har slarvat med citat och referenser, men menar att det inte funnits uppsåt att fuska och att alla källorna har funnits på plats. Inför nämnden menade hon att hon inte bör bedömas lika hårt för texter som inte är publicerade. Nämnden påpekade att begreppet oredlighet avser avvikelser under hela forskningsprocessen vilken i lagen definieras som planering, genomförande eller rapportering av forskning.

Att jag blev fälld för opublicerade texter skapade stor oro hos mina kolleger.

Nio månader efter anmälan kom fällningen.

– Att jag blev fälld för opublicerade texter skapade stor oro hos mina kolleger, säger hon. De undrar om vem som helst kan ta din seminarietext och skicka till nämnden.

Fick inte leda forskning efter fällning

Som en följd av fällningen fråntogs hon handledningen av en doktorand och förbjöds att leda forskning. Personalansvarsnämnden ansåg däremot att förseelsen var ringa och avstod från att utdela varning eller löneavdrag.

Fällningen orsakade också en sjukskrivning för utmattningssyndrom.

– Jag jobbade hårt under tiden som jag väntade på beslutet och det blev helt enkelt för mycket.

Efter ett år togs sanktionerna bort och forskaren kan nu återigen handleda och leda forskning. För ett par månader sedan skickade hon för första gången sedan anmälan in en artikel till en tidskrift.

– Skräcken för att återigen ha missat referenser gjorde att jag körde texten en massa gånger i vårt system för textmatchning; det kändes nästan som en fobi.

Läs också i Curie: Textmatchning – Jakten på plagiat kan leda fel Länk till annan webbplats.

Flera av de forskare som anmälts till Npof anser att någon annan har varit ansvarig för de delar som granskas. I ett ärende menade flera av författarna att de inte hade haft ansvar för de delar i artiklarna som misstänktes för oredlighet. En hävdade att experimenten huvudsakligen genomfördes av huvudförfattaren, en annan att hen inte haft kännedom om misstagen i artikeln förrän den publicerats, en tredje att hen inte direkt bidragit till de delar som har kritiserats.

Nämnden påpekade att artikeln inte specificerar medförfattarnas bidrag och fällde samtliga för oredlighet i forskning.

Npof prövar fabricering, förfalskning och plagiering

Nämnden för prövning av oredlighet i forskning (Npof) Länk till annan webbplats. är en statlig myndighet under utbildningsdepartementet. Nämnden inrättades 1 januari 2020 och tog då över prövningen av oredlighet i forskning från lärosätena.

Det som nämnden prövar är om forskaren har gjort sig skyldig till fabricering, förfalskning eller plagiering. För att fällas krävs en allvarlig avvikelse från god forskningssed som dessutom har begåtts med uppsåt eller av grov oaktsamhet.

Nämnden består av en ordförande och nio ledamöter som utses av regeringen för fyra år i taget. Nämnden prövar endast det som definieras som oredlighet i forskning. Andra avvikelser från god forskningssed än de som definieras i lagen prövas av lärosätena själva.

Npof kan dock göra undantag. Till exempel om det framgår i artikeln vilka som har ansvar för vad. I ett beslut från mars 2022 fälldes två av 14 forskare för förfalskning och plagiering i en artikel inom hälsovetenskap. Det var artikelns försteförfattare – som var huvudansvarig, och sista författare – som var forskningsledare och korresponderande författare, som fälldes. Övriga författare hade haft avskilda ansvarsområden vilket också framgick av artikeln och ansågs därför inte ansvariga.

Fyra av fem forskare friades

I ett annat beslut, från maj 2022, friades fyra av fem artikelförfattare som under granskningsprocessen begärt att få manuskriptet tillbakadraget. En av dem bedömdes inte ha så ingående insyn i den fällda forskarens arbete och övriga var delaktiga i en avgränsad del av experimenten.

Korthårig man i tunna glasögon, kostym och slips.

Thomas Bull. Foto: Micke Lundström

Thomas Bull, ordförande i Nämnden för prövning av oredlighet i forskning, säger att nämndens utgångspunkt är att den som har satt sitt namn på en artikel, och därmed får del av den renommé som den kan tänkas ge, också är ansvarig för det som står i den.

Den som har satt sitt namn på en artikel, och därmed får del av renommén, är också ansvarig för det som står i den.

– Vi försöker hålla oss till de internationella principerna och där är utgångspunkten att sätter du ditt namn på en produkt så är du ansvarig. Sedan finns det definitioner som försteförfattare och labbpersonal, där de senare har befriats från ansvar i vissa fall. Vi har försökt göra undantag för dem som inte har haft någon möjlighet att påverka, till exempel om det är ett tvärvetenskapligt samarbete mellan fysiker och historiker och fysikern skriver något tekniskt med beräkningar som kan vara svåra att förstå.

Hur vanligt är det att forskare menar att de inte är ansvariga för allt?

– Hur många de är vet jag inte, men det förekommer definitivt att forskare inte har övervägt att de är ansvariga för andras brister utan bara för sin lilla del. När vi frågar, kan de säga att de gjorde nästan ingenting – men de satte ändå dit sitt namn. Men jag tror att vi börjar nå ut med det här och många känner nog till det, så det kan vara en efterhandskonstruktion, säger Thomas Bull.

Sedan starten för fyra år sedan har Npof prövat ett hundratal ärenden. En femtedel av dem har lett till fällande beslut. Anmälningarna har i de flesta fall kommit från en enskild person. Inte sällan en doktorand som anmält sin handledare eller vice versa.

Forskningsfusk – Vem kan anmäla vad?

Prövningsärenden vid Nämnden för prövning av oredlighet i forskning (Npof) kan initieras på tre olika sätt:

  • En forskningshuvudman, till exempel rektor, lämnar över ett ärende till Npof.
  • Enskilda personer eller andra gör en anmälan, till exempel en kollega.
  • Npof tar själv upp en fråga om oredlighet i forskning som nämnen har fått kännedom om på något annat sätt.

Anmälaren betraktas inte som part i målet och kan inte överklaga beslutet till förvaltningsrätten.

– Det är många handledare och doktorander som anmäler varandra, så tydligen finns en del problem i sådana arbetsrelationer, säger Thomas Bull.

I ett beslut fälldes både huvudförfattaren och en senior forskare vid samma universitet, för plagiering. De är oense om ansvaret och båda har överklagat fällningen till förvaltningsrätten.

I ett av sina yttranden medger den seniora forskaren att han inte kontrollerade slutversionen av artikeln, men menar att det är vanligt inom forskningen. Det skulle vara orimligt, och i praktiken omöjligt, att kräva att alla forskare ska säkerställa att alla andra uppfyller de krav som ställs.

Läs också i Curie: Konflikter orsakar anmälningar om fusk

Fällningen gjort honom försiktigare med att skriva under artiklar med sitt namn. Något som han menar har gjort det svårare att hjälpa doktorander som vill ha stöd i artikelskrivandet.

– Under en period bestämde jag mig för att inte ha mitt namn med alls. Jag har till och med skrivit en stor del av en artikel utan att ha mitt namn med, säger den seniora forskaren som vill vara anonym.

Fälldes först, friades sen

Efter en fällning är det lärosätena själva som beslutar om eventuella åtgärder mot forskaren. Att universitetet går vidare med åtal eller uppsägning är högst ovanligt, men en fällning kan trots det vara ett hårt slag.

En av de första som fälldes av Npof var Karolinska institutets dåvarande prorektor Karin Dahlman-Wright. Hon anmäldes 2018 och fälldes två år senare av Npof, ett beslut som överklagades.

Hon friades i förvaltningsrätten och kammarrätten. Npof överklagade men i maj 2023 beslutade Högsta förvaltningsdomstolen att inte bevilja prövningstillstånd. Den friande domen står alltså fast.

Karin Dahlman-Wright intervjuas i artikeln Forskare som anmälts för forskningsfusk får inte hjälp

Enskilda fel eller samlad bedömning?

I sin avslagna överklagan till Högsta förvaltningsdomstolen framhöll Npof att fallet inte är unikt och att kammarrättens tolkning innebär att väldigt få forskare kommer att kunna fällas.

– Vi såg en risk att det skulle bli svårt att fälla i framtiden, säger Thomas Bull.

Enligt Thomas Bull beror de olika besluten på att nämnden har gjort en samlad bedömning av de fel som konstaterats, medan kammarrätten har tittat på varje fel för sig och hittat förmildrande omständigheter. Nu ska Npof försöka bli mer utförliga i sina beslut.

– Vi har att förhålla oss till kammarrättens avgörande och ska bli mer noggranna, men vi tycker fortfarande att vi kan göra en samlad bedömning i vissa fall. Nu försöker vi vara så precisa som det bara går.

Forskning bygger på tillit

Vithårig man med kort vitt skäggstubb och mörka glasögonbågar.

Stefan Eriksson. Foto: Uppsala universitet

Stefan Eriksson är docent och lektor i forskningsetik vid Uppsala universitet och föreståndare för Centrum för forsknings- & bioetik. Han menar att forskning ofta oundvikligen bygger på arbetsdelning och tillit till andras arbete.

– Då förefaller det märkligt om jag som medförfattare ska stå till svars för något fel andra begått, säger han och fortsätter:

– Om det upptäcks avvikelser från god forskningssed är jag ansvarig om jag utförde avvikelsen, kände till den men blundade, eller borde anat problemen men inte ställde de frågor som borde ha ställts. Egentligen är detta bara grundläggande rättsprinciper som vi applicerar på mängder av andra förseelser.

Två skäl till att nämnden bildades

Npof bildades i princip av två anledningar, enligt Stefan Eriksson.

– Den ena var att oredlighet definierades på olika sätt på olika lärosäten. Den andra var att de här frågorna hanterades på universiteten vilket kunde väcka misstanken att en professor som anmälts av en doktorand blir friad för att han utreds av sina kolleger. Med Npof skulle vi få en oberoende part.

Det fanns också en förväntan hos lärosätena att nämnden skulle befria dem från de här frågorna.

Har det nya systemet med hantering av oredlighet levt upp till förväntningarna?

– Ja, i viss mening. När det gäller själva oberoendet har man lyckats, men att arbetet har plockats bort från lärosätena är inte riktigt sant, säger Stefan Eriksson.

– Definitionen av oredlighet blev väldigt snäv: fabricering, förfalskning och plagiering, som inte så tydligt definierades.

Stefan Eriksson menar att det finns flera typer av oredlighet i ALLEA:s europeiska kodex för forskningens integritet som inte togs med, men som kan vara lika allvarliga. Följden är att lärosätena, som ska hantera det som faller utanför definitionen, får en större arbetsbörda. Lärosätena måste också bedöma huruvida en anmälan ska avskrivas eller skickas vidare till Npof.

Bedömning sker stegvis - 7 månaders handläggning

När en anmälan har kommit in till Nämnden för prövning av oredlighet i forskning (Npof) Länk till annan webbplats. sker bedömningen stegvis.

Handläggningstiden varierar men är i medel drygt sju månader. Vissa ärenden kan avgöras på en månad men det finns också ärenden där nämnden har tagit runt 20 månader på sig att komma till ett beslut.

Ja, alla forskare är anvariga

Alla forskare som skrivit under en vetenskaplig artikel är ansvariga för innehållet. Till stöd för sin tolkning hänvisar Nämnden för prövning av oredlighet i forskning (Npof) till internationella och svenska regelsamlingar.

ALLEA:s europeiska kodex för forskningens integritet anger att alla parter i ett samarbete ska ta ansvar för forskningens integritet. Det står också att alla författare har fullt ansvar för innehållet om inte annat anges.

Vancouverreglerna betonar att en medförfattare har ansvar för sitt eget bidrag men även för den vetenskapliga integriteten i andra medförfattares bidrag.

Vetenskapsrådet framhåller i sin skrift God forskningssed att författare är ansvariga inte bara för manuskriptets och textens kvalitet utan för allt som rör själva projektet – tillvägagångssättet, tillförlitligheten i resultatet och så vidare.

The European Code of Conduct for Research Integrity - ALLEA Länk till annan webbplats.

God forskningssed - Vetenskapsrådet (vr.se) Länk till annan webbplats.

Etik i forskningen | Göteborgs universitet (gu.se) Länk till annan webbplats.

Du kanske också vill läsa

Nyhet 20 mars 2024

Johan Frisk

Nämnden för prövning av oredlighet i forskning har avlastat lärosätena i arbetet kring anklagelser om forskningsfusk. Men både nämnden och de anmälda forskarna efterlyser mer stöd ...

Nyhet 5 februari 2024

Charlie Olofsson

Allt mer forskning som berör samer görs i samverkan med samiska organisationer, men det är ingen självklarhet. I länder som Australien, Nya Zeeland och Kanada är samverkan däremot ...

Debatt 13 november 2023

Oskar MacGregor

Sverige behöver utveckla en etikprövning som hanterar olika discipliner på olika sätt. Och som inte bygger på en svartvit legalistisk syn på etik. Det skriver Oskar MacGregor, etik...