2021-08-18 Vetenskapsrådets ämnesråd för naturvetenskap och teknikvetenskap

Så ska Vetenskapsrådet åtgärda snedfördelningen inom astrofysik

Kvinnor har signifikant lägre beviljandegrad än män inom astrofysik. Det visar en undersökning av hur forskningsmedlen fördelats mellan könen. Nu vidtar Vetenskapsrådet en rad åtgärder för att komma tillrätta med obalansen.

Att kvinnliga astrofysiker kan ha blivit förfördelade vid Vetenskapsrådets fördelning av projekt- och etableringsbidrag har tidigare uppmärksammats i Curie. Vi tar dessa indikationer på största allvar. Vetenskapsrådets uppdrag är att finansiera forskning av högsta kvalitet och all eventuell skevhet i bedömningen av ansökningar riskerar att påverka detta uppdrag. Därför är  jämställdhet en viktig kvalitetsfråga för oss.

För att göra en djupare analys av utfallet inom beredningen av astrofysikområdet  har Vetenskapsrådet, efter samråd med representanter för Female Astrophysicists Network Sweden, granskat utfallsstatistiken flera år tillbaka och fram till nu, och jämfört med data från andra beredningsgrupper. Undersökningen visade att det har funnits en signifikant skillnad i beviljandegraden mellan män och kvinnor inom svensk astrofysik, till kvinnors nackdel. Orsaken till denna skillnad är ännu oklar,   men för att komma till rätta med situationen har Vetenskapsrådets ämnesråd för naturvetenskap och teknikvetenskap vidtagit en rad åtgärder inför årets beredningsprocess:

 • De astrofysiker som i år kommer att bedöma ansökningar har inte deltagit i tidigare bedömningar. Beredningsgruppen är dessutom större än tidigare år och ordföranden är astrofysiker.
 • Ämnesrådet har fört täta diskussioner om tidigare års utfall med beredningsgruppens ordförande och vice ordförande. Samtliga ledamöter har fått förtydligad information och en genomgång av statistiken.
 • Två jämställdhetsobservatörer kommer att följa årets beredningsarbete.
 • Beviljandegraderna för relevanta SCB-koder med tillräckligt antal sökande kommer att följas upp årligen, och användas för vidare analys.

Vetenskapsrådet planerar även sedan tidigare en översyn av bedömningskriterier för meriter, där kön ingår som en central fråga.

Målsättningen är att dessa åtgärder inte enbart ska leda till kvalitetssäkring av beredningsprocessen, utan även ge oss ytterligare information om orsaker till diskrepansen.

Den kunskap vi får kan även bidra till Vetenskapsrådets övergripande och ständigt pågående förbättringsarbete. Vårt mål är att det alltid är de ansökningar som har högst kvalitet som tilldelas medel.

Vetenskapsrådets ämnesråd för naturvetenskap och teknikvetenskap:
Dag Hanstorp, ordf.
Maria Selmer, vice ordf.
Lennart Bergström
Lars Tranvik
Karl Henrik Johansson
David Sands
Emma Sparr
Åsa Strand
Anna-Karin Tornberg

Mattias Marklund, huvudsekreterare för naturvetenskap och teknikvetenskap

1 kommentar

Tack för din kommentar. Den kan komma att modereras innan den publiceras.

 • Jonas Tegenfeldt

  Själv upplever jag det vanskligt att granska något om jag samtidigt vet identiteten (namn, kön, kändiskap etc) hos den granskade. Det gäller allt från tjänste- eller anslagsansökningar till manuskript till konferensabstrakt. Fokus hamnar då lätt på egna och andras förväntningar kopplade till identiteten hos den granskade snarare än på det vetenskapliga.

  Jag skulle därför vilja uppmana VR (och andra!) att så långt det är möjligt anonymisera författarna och de sökande i denna typ av bedömningar. Även om det fortfarande kan vara möjligt att luska ut något om författaren så torde effekten på utfallet av ovidkommande faktorer minska betydligt. Effekten bör dessutom kunna mätas i relativt enkla experiment för att därefter sättas i relevant sammanhang och utvärderas i vilken omfattning anonymiseringen faktiskt uppfyller förväntningarna.

  Ett lyckat exempel nämns i Caroline Criado Perez' bok "Invisible Women". Det belyser vad som hände vid ett fall inom musikbranschen före och efter en anonymisering. När granskarna kunde se vem som provspelade valdes i stort enbart män ut. Med anonymisering, dvs en skärm mellan den som spelade och granskarna, slutade särbehandlingen. Boken nämner också andra exempel av anonymisering som kan vara värda att hämta inspiration från.

  2021.08.20