Logotyp Curie - samtal om forskningens villkor
Magnus Lundgren, Andrea Hinas och Lionel Guys står bredvid varandra. I bakgrunden syns en blå himmel.

Magnus Lundgren, Andrea Hinas och Lionel Guy forskar alla på Biomedicinskt centrum vid Uppsala universitet och ingår i styrgruppen för Junior Faculty. Foto: Mark Harris

NYHET

Ge oss tydligare regler för hur man blir docent

Kraven för att bli docent skiljer sig inte bara åt mellan olika lärosäten. De kan också vara olika på fakulteter vid samma universitet och forskningscentrum. Curie har träffat några unga forskare vid Uppsala universitet som önskar sig ett mer enhetligt och transparant system för att skapa bättre karriärvägar.

De forskar alla på Biomedicinsk centrum vid Uppsala universitet och ingår även i styrgruppen för Junior Faculty. Magnus Lundgren blev docent för ett år sedan vid den teknisk-naturvetenskapliga fakulteten (TekNat) medan Andrea Hinas snart ska söka docentur vid samma fakultet.

Lionel Guy skickade nyligen in sin ansökan om docentur till docenturnämnden för de medicinska och farmaceutiska fakulteterna (MedFarm) och har proceduren i färskt minne. Det är många intyg och dokument som ska bifogas.

– Det tar tid att skriva själva ansökan och speciellt att samla ihop alla dokument och intyg som ska bifogas. Varje steg i ens vetenskapliga karriär ska intygas och vidimeras, jag behövde till exempel intyg från min före detta handledare i Schweiz.

Olika krav på olika fakulteter

För en docentur vid MedFarm krävs bland annat att man publicerat 15 vetenskapliga artiklar som referentgranskats. Det motsvarar ungefär tre doktorsavhandlingar. TekNat har inget specificerat krav på antalet artiklar men det ska motsvara minst två avhandlingar.

– På TekNat görs bedömningen lite mer individuellt. Kravet på 15 artiklar går relativt snabbt att uppnå inom vissa fält, men inte inom andra. Det beror också mycket på vilken grupp man tillhör som doktorand och postdoktor, om det finns många samarbeten eller om man är bra på en speciell metod som gör att man blir medförfattare på många publikationer. Jag upplever att kraven är lite mer stelbenta på MedFarm, säger Andrea Hinas.

Den vetenskapliga självständigheten är en viktig aspekt vid bedömningen av ansökan. Den blivande docenten ska skriva en så kallad självständighetsbiografi som förklarar hur man har uppnått självständighet. Ett tecken på detta är att man har publicerat några arbeten utan den före detta handledaren som medförfattare.

Vid MedFarm finns också regeln att den sökande måste vara första eller sista författare, på två artiklar där den före detta handledaren inte är medförfattare.

– För kliniska forskare kan det faktiskt vara svårt. Det handlar om små forskningsområden och vanligtvis stannar man kvar inom den konstellationen där också den före detta handledaren finns. Så just de här två artiklarna är kanske det hårdaste kravet, menar Lionel Guy.

En titel med oklar betydelse

Under ansökningsprocessen letade Lionel Guy efter en beskrivning eller definition av vad det innebär att vara docent under ansökningsprocessen, men kunde inte hitta någonting enhetligt. Magnus Lundgren instämmer – han firade nyligen ettårsdagen som docent och efterlyser en mer enhetlig definition och tydligare regler kring kraven för en docentur samt vad det innebär att vara docent.

– Man är en självständig forskare innan och man är det efter. Docenttiteln förändrar inte så mycket, vissa detaljer skiljer sig åt men inte ens huvudsakliga arbetsuppgifter. Där är doktorsexamen mer av en brytpunkt, förklarar han.

– Den egentliga brytpunkten är när man får externa medel och blir gruppledare. Men det motsvarar inte en akademisk titel, tillägger Lionel Guy.

Magnus Lundgren tycker att krav och definition borde kunna skrivas in i Högskoleförordningen, på samma sätt som det finns regler för vad en doktorand borde ha uppnått för att få disputera.

Anders Karlén är ordförande för Docenturkommittén vid MedFarm. Han menar att reglerna är mer eller mindre desamma som vid andra medicinska fakulteter i Sverige. Regelfrågor diskuteras en gång per år när de olika nationella kommittéerna träffas.

– Vi vill gärna ha en enhetlig syn på vad som krävs för att bli docent vid de medicinska fakulteterna i Sverige. Ribban för en docentur ska ligga på ungefär samma nivå, oavsett om man blir docent i Lund, Uppsala, Göteborg eller något annat lärosäte. Däremot har vi inte tittat på hur våra regler förhåller sig till Teknat eller HumSam. Men det borde vi kanske göra.

Önskar större transparens och tydlighet

Junior Faculty har tidigare haft ett seminarium om docenturer, men det handlade främst om hur man söker och vad man ska tänka på.

– Det är till exempel inte så enkelt att hitta information om när TekNats docenturnämnd ska ha sammanträden och när det är lämpligt att skicka in en ansökan. Jag skulle önska en större transparens och tydlighet där, kommenterar Andrea Hinas.

Hon funderar över om Junior Faculty kanske borde diskutera proceduren och reglerna kring docenturen mera. Hon tänker främst på kopplingen till karriärvägar för unga forskare.

– Om man vill ha framgångsrika unga gruppledare måste man göra tillvaron attraktivt för dem.

Läs också i Curie: Vägen till docent – stor skillnad mellan lärosätena

Regler för docentur

MedFarm i Uppsala:

15 originalarbeten varav minst två utan någon av de tidigare handledarna och som första eller sista författare.

120 timmars undervisning på olika nivåer (grundnivå, avancerad nivå eller forskarnivå) och i olika former (föreläsningar, seminarier, handledning etc).

Kurser i högskolepedagogik och handledning.


TekNat i Uppsala:

Vetenskapliga publikationer som motsvarar minst två doktorsavhandlingar.

Undervisning och handledning av studenter – omfattning ej specificerat.

Kurser i högskolepedagogik och handledning.

Relaterat innehåll

Nyhet 9 maj 2023

Eva Annell

Under sin långa karriär har Hercules Dalianis sett framtidens verktyg bli vardagsmat. Han är professor i data- och systemvetenskap och forskare inom klinisk textmining. Målet är at...

Nyhet 7 mars 2023

Charlie Olofsson

Vad händer med karriären när forskare och uppfinnare får barn? I ett stort nordiskt projekt undersöks om antalet publiceringar och patent sjunker under småbarnsåren, och hur det i ...

Nyhet 28 februari 2023

Ulla Karlsson-Ottosson

Morfar väckte hans intresse för miljöproblem. Viljan att förstå mekanismerna bakom ledde in på kemi och till akademin. Idag arbetar Fabian Taube som medicinsk forskningsrådgivare i...