2013-12-02 Jonas Björck, chef för avdelningen för forskningsfinansiering, Vetenskapsrådet

Vi vill bidra till bra spridning av forskningsresultat

Vi måste fokusera på vår huvuduppgift och beakta hur open access påverkar vetenskaplig publicering. Därför ska vi nu ta fram en avvecklingsplan för vårt tidskriftsstöd, skriver Jonas Björck, chef för avdelningen för forskningsfinansiering vid Vetenskapsrådet.

Jonas Björck
Foto: Kristian Pohl

Vår roll som forskningsfinansiär innebär att vi årligen ser över våra stöd. Det resulterade bland annat i ett beslut om att ta fram en långsiktig avvecklingsplan för bidrag för vetenskapliga tidskrifter inom humaniora och samhällsvetenskap.

En orsak är att vi måste fokusera på vår huvuduppgift att stödja grundläggande forskning av högsta vetenskapliga kvalitet. Vetenskapsrådets bidrag för vetenskapliga tidskrifter inom humaniora och samhällsvetenskap är ett indirekt stöd till forskningens förutsättningar snarare än ett direkt stöd till forskning. Bedömning och beredning av ansökningar till detta bidrag kräver också en hel del resurser. Dessa resurser behövs för att genomföra de regeringsuppdrag som är kopplade till vår huvuduppgift.

Open access ändrar förutsättningarna för puplicering

Ett annat skäl till att se över stödet är att kraven på open access, det vill säga fri tillgång till forskningsresultat, ändrar förutsättningarna för vetenskaplig publicering. Ofta finansieras tidskrifter med open access inte via prenumerationer utan via de forskare som publicerar sina resultat där. Idag kräver många finansiärer – däribland Vetenskapsrådet – att forskare publicerar sig enligt open access, vilket innebär att resultaten öppet tillgängliggörs vid tidpunkten för publicering eller kort därefter (inom 6-12 månader).

Självklart fyller de aktuella tidskrifterna en viktig funktion för forskningen inom humaniora och samhällsvetenskap. Samtidigt kan deras överlevnad inte vara Vetenskapsrådets ansvar. Mot bakgrund av det värde tidskrifterna tillför forskarsamhället, bör det finnas andra vägar att finansiera dem.

Lång och ingående utredning

Arbetet med att utforma en avvecklingsplan har påbörjats. Arbetet innebär en ingående utredning av möjliga lösningar innan beslut fattas.

Diskussionen om hur forskningsresultat sprids är mycket viktig. Därför är det också viktigt att vi är många som deltar i den. På Vetenskapsrådet är vi angelägna om att bidra till spridningen av forskningsresultat på bästa sätt.

Jonas Björck
Chef för avdelningen för forskningsfinansiering, Vetenskapsrådet

Ta del av information om behandlingen av dina personuppgifter