Logotyp Curie - samtal om forskningens villkor

debatt

Sverige behöver en medveten politik för humaniora

De humanistiska forskningsfrågorna blir allt viktigare i en global, digital och på många sätt splittrad värld. Fenomen som polarisering, faktaresistens och kulturella konflikter kräver humanvetenskapliga analyser. Det skriver tre representanter för tankesmedjan Humtank inför den kommande forskningspropositionen.

Collage av de tre debattörernas porträttbilder.

Jenny Larsson, Isak Hammar, Leif Runefelt

Vi ser idag en positiv inställning till svensk humanistisk forskning. I Vetenskapsrådets forskningsöversikt från 2019, framhålls att ”allt fler inser vikten av humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning för att komma till rätta med dagens samhällsutmaningar.” I den förra forskningspropositionen betonade regeringen att humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning och kunskap ”bidrar väsentligt till en ökad förståelse av samhället och dess utmaningar och kan bidra till att finna lösningar på dessa”. Regeringen ökade också budgeten för humaniora och samhällsvetenskap med sammanlagt 60 miljoner.

Nu är det viktigt att fortsätta på den inslagna vägen. Vi uppmanar därför regeringen att med kraft betona den humanistiska forskningens relevans och verka för att finansieringen även fortsättningsvis stärks.

Varje samhällsfråga har en humanistisk dimension. Vi är övertygande om att Sverige behöver högkvalitativ forskning i historia, språk, religion, kultur, litteratur och filosofi för att skapa det kunskapsunderlag som krävs för att kunna tackla de utmaningar vårt demokratiska samhälle står inför.

Humanvetenskaperna behöver spela en större roll och integreras med övriga kunskapsområden, något som den förra forskningspropositionen betonade. I europeisk forskningspolitik beskrivs detta som SSH-integration och innebär att humaniora och samhällsvetenskap på ett självklart sätt ingår i såväl problemformulering som genomförande av kunskapssatsningar riktade mot samhällsutmaningar, vare sig det gäller klimat, hälsa, migration/ integration eller digitalisering.

Inför arbetet med den kommande forskningspropositionen uppmanar Humtank till:

Tydlig och medveten humaniorapolitik

Humtank värnar särskilt den svenska humanistiska grundforskningen. De humanistiska forskningsfrågorna blir allt viktigare i en global, digital och på många sätt splittrad värld. Fenomen som polarisering, faktaresistens och kulturella konflikter kräver humanvetenskapliga analyser. Man kan i det sammanhanget oroas över att läs- och språkförståelsen sviktar och att de historiska kunskaperna är hotade. Vi är övertygade om att den fria forskningen kommer vara avgörande för såväl individ som beslutsfattare inför framtiden. Ett viktigt led i detta är en utökad forskarutbildning för att säkra återväxten för de humanistiska ämnena.

Bredare samverkansbegrepp

Som Humtank nyligen betonat i rapporten Humaniora i samhället (Ragnerstam och Runefelt, 2019) är det nödvändigt att forskningspolitiken på allvar anammar det bredare samverkansbegrepp som den förra forskningspropositionen öppnade för. Det behövs en förskjutning bort från ett ensidigt fokus på tillväxt och konkurrenskraft. Frågor som rör social och ekologisk hållbarhet, integration och demokrati kan inte lösas utan täta ömsesidiga band mellan humaniora/samhällsvetenskap och institutioner och aktörer inom stat, förvaltning och civilsamhälle.

Som Vetenskapsrådet påpekade i forskningsöversikten från 2019 är humanistiska och samhällsvetenskapliga forskare redan ofta påfallande relevansinriktade. Däremot har kunskapen om vad särskilt humanister gör hamnat i skymundan. Därför krävs en bättre utvecklad och finansierad infrastruktur både för att få till olika samverkansformer inom humaniora och samhällsvetenskap, och för att forskarna ska kunna sprida sina resultat till allmänheten, myndigheter och organisationer.

Isak Hammar, fil. dr i historia och verksamhetsledare för Humtank
Jenny Larsson, professor i baltiska språk och verksamhetsledare för Humtank
Leif Runefelt, professor i idéhistoria och medlem av Humtank

Håller du med? Skriv en replik eller ett eget inlägg

Välkommen att skriva en replik eller ett annat inlägg om forskningens villkor! Mejla din text med kontaktuppgifter till: debatt@tidningencurie.se

Mer om vad som gäller för att skriva i Curie

Du kan också kommentera på LinkedIn Länk till annan webbplats., Facebook Länk till annan webbplats. och X. Länk till annan webbplats.

Läs hela debattråden

Du kanske också vill läsa

Debatt 3 april 2024

Lovisa Brännstedt, Linus Salö, Humtank

Forskningen inom humaniora går som på räls. Fortfarande är den dock en outnyttjad resurs. Det menar tankesmedjan Humtank som efterlyser en forskningspolitik som tar tillvara humani...

Debatt 19 mars 2024

Frida Lundmark, Lif

Forskningspolitiken måste stärka branschens konkurrenskraft och utveckla sjukvården. Det kräver samverkan på internationell, nationell och regional nivå inom sektorns alla fält, sk...

Debatt 4 mars 2024

Johan Kuylenstierna, Formas

Omställningen till ett fossilfritt samhälle är i full gång. Samtidigt behöver den civila beredskapen stärkas, till exempel genom säkrad livsmedelsförsörjning och robust infrastrukt...