2017-10-02 UKÄ:s bedömargrupp

Sätt fart på universitetens hållbarhetsarbete

Lärosätenas arbete med att integrera hållbar utveckling i utbildningen behöver bli bättre. Det skriver en rad forskare som ingått i UKÄS:s bedömargrupp som utvärderat hur väl lärosätena lyckats. Bara en fjärdedel får högsta omdömet.

Enligt Högskolelagen ska universitet och högskolor främja en hållbar utveckling. När detta nu för första gången utvärderas framträder tydliga brister. Lärosätenas arbete med att integrera hållbar utveckling i utbildningen måste bli tydligare och gå snabbare.

Den andra oktober överlämnar Universitetskanslersämbetet (UKÄ) rapporten ”Universitet och högskolors arbete med att främja en hållbar utveckling” till regeringen. Det är en tematisk utvärdering fokuserad på utbildning.

Högskolelagens skrivning om att universitet och högskolor ska främja en hållbar utveckling infördes 2006. När lärosätenas arbete nu utvärderas ungefär tio år senare är det en blandad bild som framträder. Till det positiva hör att de flesta lärosätena kan ge exempel på kurser eller utbildningsprogram där hållbar utveckling har integrerats. Till det negativa hör att mindre än hälften har övergripande mål för hållbar utveckling inom utbildning, eller utför systematisk uppföljning av dessa mål eller arbetar aktivt med kompetensutveckling för sina lärare kopplat till hållbar utveckling.

UKÄ ger ett omdöme om alla lärosäten. De två omdömesnivåerna är att lärosätet antingen har en väl utvecklad process för arbetet med hållbar utveckling inom utbildning eller att lärosätets process för arbetet med hållbar utveckling inom utbildning är i behov av utveckling.

Totalt sett så har 12 av 47 lärosäten fått det högre omdömet som UKÄ ger. Resterande 35 lärosäten får omdömet att de behöver utveckla sina processer. Ett tydligt resultat av utvärderingen är betydelsen av att ledningen tar ansvar och på ett medvetet och engagerat sätt adresserar hållbar utveckling. Det inkluderar såväl styrelse som rektor och olika centrala organ. Men det inkluderar också regeringen, som kan göra mer för att stimulera lärosätena. Här är några av våra förslag:

 • Regeringen ger lärosätena i uppdrag att inom ett år redovisa hur de har tagit till sig utvärderingen och hur de nu arbetar med att integrera hållbar utveckling i utbildningen. Utvärderingen visar att det inte räcker med att införa en lagstiftning. Den behöver också följas upp. I frånvaro av uppföljning, sanktioner eller belöningar, t.ex. i form av resurstilldelningar, finns en risk att utveckling och åtgärder uteblir. Det illustreras av att flera lärosäten tagit beslut och infört processer sedan det blev känt att denna utvärdering skulle göras.
 • Den statliga utredningen ”Styrning för starka och ansvarsfulla lärosäten”, bör komma med förslag som ger lärosätena incitament att arbeta med hållbarhetsfrågor. Utredningen ska föreslå ett styr- och resurstilldelningssystem som stöder universitet och högskolor och ger dem incitament att utveckla verksamheten i enlighet med kraven i Högskolelagen. Denna utvärdering visar att det finns brister och det behövs därför nya incitament.
 • Högskoleförordningens examensordning ses över så att alla studenter får de kunskaper och färdigheter som behövs för att främja en hållbar utveckling. I dagsläget finns det tydliga krav i examensordningen att hållbar utveckling ska integreras men bara för vissa examina.
 • Kunnande om och intresse för hållbar utveckling blir ett av flera kriterier vid rekrytering av rektorer och styrelser. Regeringen tillsätter rektorer och universitetsstyrelser. Denna utvärdering understryker att ledningens engagemang är en nyckelfråga.
 • Skapa mötesplatser som ger samtliga lärosäten i landet tillgång till kunskap och erfarenheter. Utvärderingen visar att det finns ett utvecklingsbehov, men också att det bedrivs ett gott arbete på flera lärosäten. Det finns därmed stora möjligheter för samverkan och lärandeprocesser lärosätena emellan.

Universitet och högskolor kan agera redan nu inom de uppdrag och resurser de har. Här är några av våra förslag på vad de kan göra:

 • Sätt tydliga mål och se till att de följs upp.
 • Organisera arbetet med hållbar utveckling inom utbildning så att det omfattar hela lärosätet och inte bara specifika ämnen eller institutioner.
 • Skapa en organisation för främjande av hållbar utveckling. Förekomsten av instanser med särskilt ansvar för hållbar utveckling är utmärkande för de flesta lärosäten som i utvärderingen fått det högre omdömet.
 • Lyft kunnande om och engagemang för hållbar utveckling vid rekrytering av ledande personer.
 • Skapa strukturer för samverkan med studenter, arbetsliv och mellan olika discipliner.
 • Stöd lärares kompetensutveckling för hållbar utveckling och inkludera även det pedagogiska uttrycket i arbetet med hållbar utveckling..

För att klara klimatavtal och de globala hållbarhetsmålen krävs en omställning av samhället. Universitet och högskolor har här en nyckelroll eftersom vi utbildar människor som ska leda arbetet i decennier framåt. Det är nu dags att ta denna roll på allvar.

Professor Göran Finnveden, vicerektor för hållbar utveckling, KTH, ordförande, sakkunnig
Fil doktor Eva Friman, föreståndare Swedesd, Svenskt internationellt centrum för utbildning för hållbar utveckling, Uppsala universitet, sakkunnig
Docent Sofia Lundberg, rektor Handelshögskolan vid Umeå universitet, sakkunnig
Konstnärlig professor Henrietta Palmer, Chalmers, sakkunnig
Med doktor Barbro Robertsson, miljösamordnare Göteborgs universitet, sakkunnig
Tekn doktor Håkan Rodhe, universitetslektor Lunds universitet, sakkunnig
Docent Per Sund, universitetslektor vid Karlstads universitet och Stockholms universitet, sakkunnig
Fil doktor Göran Carstedt, egenföretagare och rådgivare med inriktning mot ledarskap för en hållbar framtid och hållbar affärsutveckling, arbetslivsföreträdare
Doktorand Anna Mogren, Karlstads universitet, studeranderepresentant
Studerande Linn Svärd, Lunds universitet, studeranderepresentant

Samtliga ingick i UKÄ:s bedömargrupp för den tematiska utvärderingen

1 kommentar

Tack för din kommentar. Den kan komma att modereras innan den publiceras.

 • Andreas Johansen

  Det är en viktig social hållbarhetsfråga att arbeta inkluderande.
  Högskolor och universitet måste tillgänglighetsintegreras - i likhet med att de nu jämställdhetsintegreras. Myndigheten för delaktighet visar varje år att brister i utbildningskvalitén hindrar personer med olika svårigheter, vilket har en negativ effekt på resten av deras yrkesliv.
  Det är en viktig social hållbarhetsfråga att arbeta inkluderande - men var lyfts denna i aspekt i utvärderingen? Ingenstans.

  2017.10.30

Ta del av information om behandlingen av dina personuppgifter