2017-12-15 Gästblogg

Feltänkt om kurser i högskolepedagogik?

Först i högskolelagen anges att universitet och högskolor ska anordna utbildning som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Universitetslärare bereds möjlighet att forska mycket just för att säkerställa utbildningens vetenskapliga grund. Många universitetslärare ser dock forskningen som sin främsta uppgift, i synnerhet eftersom forskningsprestationer värderas högst vid anställning och befordran. Mot denna bakgrund är ...