Prenumerera på Curies nyhetsbrev

Nyheter, krönikor och debatter om forskarens vardag och aktuella forskningsfrågor. Varje vecka i din inkorg. Ges ut av Vetenskapsrådet.

Logotyp Curie - samtal om forskningens villkor

Det behövs fler forskarutbildade i skolan - på alla nivåer. Det menar flera av partierna.

NYHET

Hur ska forskarutbildade bäst tas tillvara?

Alla som doktorerar kan eller vill inte forska vidare inom akademin. Hur ska deras kompetens tas tillvara i samhället? Så här svarar riksdagspartierna inför valet 2018.

Centerpartiets logga

Centerpartiet (C)

Centerpartiet (C)

Tätare koppling mellan forskning och näringsliv

– Idag försvinner många färdiga doktorander från akademin eftersom för få anställningar finns att tillgå. Det behövs satsningar på tydliga karriärvägar för unga forskare. Dessa måste vara transparenta samt skapa trygghet och incitament för en fortsatt karriär inom akademin. Forskning och näringsliv bör i större utsträckning integreras och bli mer verklighetsnära.

I USA har man under de senaste 40 åren analyserat de 100 viktigaste innovationerna varje år, och endast sex procent av de viktigaste innovationerna står akademin för. Istället var små forskningsintensiva företag samt enskilda uppfinnare och företagare en allt viktigare källa till innovationer.

Det här visar på att forskarutbildade har en plats, och gör stor nytta för samhällsutvecklingen, även utanför akademin. Det ska vara lättare och mer förtjänstfullt att gå från forskningsvärlden till näringslivet och vice versa. Det bör även vara meriterande för forskare och professorer att ha varit verksamma i näringslivet.

Kristdemokraternas logga

Kristdemokraterna (KD)

Kristdemokraterna (KD)

Ökat samarbete mellan akademi och skola

– Det behövs ökade möjligheter till karriärvägar inom forskningen. Det är viktigt att möjliggöra för forskare att ha kombinationsanställningar med gymnasieskolor. På så vis får vi både en ökad kompetens inom skolan och kan inspirera gymnasieelever till forskning samtidigt som forskaren får en tryggare anställning. Försök som tidigare gjorts med att inrätta forskarskolor för att få ut fler forskare i skolverksamheten gav dock dålig utdelning då de flesta forskare stannade i akademin därför att kommuner inte anställde dem. Här krävs ett samarbete mellan akademi och skola.

Liberalernas logga

Liberalerna (L)

Liberalerna (L)

Pedagogisk utbildning och fler kombinationstjänster

– Satsa på särskild kompletterande pedagogisk utbildning av till exempel den modell som i USA går under namnet Teach for America. Akademiker som har arbetat ett tag och tagit en examen inom ett annat område, till exempel civilingenjörer, kan läsa en kortare kompletterande pedagogisk utbildning för att nå en ämneslärarexamen samtidigt som de arbetar i skolan. Organisationen Teach for Sweden och ett antal universitet och högskolor har tagit initiativ till att arbeta på detta sätt. Ett sätt att stärka forskarstuderandes ställning på arbetsmarknaden är att se över möjligheten att skapa fler kombinationstjänster tillsammans med till exempel kommuner, landsting och regioner.

Miljöpartiets logga

Miljöpartiet (MP)

Miljöpartiet (MP)

Praktik i doktorandtjänsten

– Banden mellan akademin och resten av samhället måste bli starkare. Forskning har en viktig roll att spela i skapandet av ett hållbart samhällsbyggande. Doktorander bör ges möjlighet att ha en kombinerad anställning, där praktik på arbetsplatser utanför akademin ingår i doktorandtjänsten. Akademin bör bedriva nära samverkan med både näringsliv och samhället i stort, för att göra vägen ut på arbetsmarknaden enklare för forskarutbildade.

Moderaternas logga

Moderaterna (M)

Moderaterna (M)

Fler forskarutbildade i skolan

– Vi vill att mobiliteten bland svenska forskare ska öka såväl mellan lärosäten som mellan lärosäten och näringsliv samt offentlig verksamhet. Forskarutbildade är självklart viktiga även utanför akademin. Därför är det viktigt att akademin skapar strukturer för att dessa ”gränsgångare” kan meriteras. Vi tror till exempel att avsaknaden av forskarutbildade inom grund- och gymnasieskolan har haft en negativ effekt på skolresultaten. Alliansregeringens satsning på karriärtjänster var ett led i att åtgärda detta.

Moderaterna tycker också att det behövs en strategi för hur vi kan nyttiggöra och utveckla svensk forskningsinfrastruktur. Vi anser till exempel att denna infrastruktur bör tillgängliggöras för relevanta aktörer i samhället så att de statliga investeringar som har gjorts i forskningsinfrastruktur kan göra maximal nytta. Detta vill vi att Vetenskapsrådet tillsammans med berörda lärosäten utreder och analyserar.

Socialdemokraternas logga

Socialdemokraterna (S)

Socialdemokraterna (S)

Fler forskarutbildade i skolan och praktiknära forskning

– En utgångspunkt för regeringen är att värna den fria forskningen samtidigt som forskningspolitiken svarar mot globala och nationella samhällsutmaningar. Prioriterade utmaningar är klimat och miljö, hälsa, ökad digitalisering, hållbart samhälle och förbättrade kunskapsresultat i det svenska skol- och utbildningssystemet. Från politiskt håll kan man genomföra satsningar för att öka efterfrågan på forskarutbildade inom skolans område. I regeringens forskningspolitiska proposition tas två viktiga initiativ fram för att stärka den vetenskapliga grunden i skolan. För att öka antalet disputerade lärare vid lärarutbildningen föreslås en försöksverksamhet för att stärka praktiknära forskning och samverkan mellan skola och högskola. En utredning om praktiknära skolforskning har tillsatts där slutbetänkandet nu bereds inom Regeringskansliet. Detta är viktiga pusselbitar i regeringens långsiktiga arbete för att stärka den svenska skolan och svara upp mot våra nationella samhällsutmaningar.

Sverigedemokraternas logga

Sverigedemokraterna (KD)

Sverigedemokraterna (SD)

Ta plats i undervisningssystemet

– Självklart är det meningen att forskarutbildade ska fortsätta forska och undervisa på högskolan. Får de inga anslag är det naturligt att de tar plats i undervisningssystemet. Det är väl inte osannolikt att på vissa områden kan antalet forskare bli mättat och bara de mest framgångsrika får möjlighet till vidare forskning. Det borde också bli lättare för forskare att återkomma efter en tid i näringslivet. Där finns en stor möjlighet för dem som under avslutad forskarutbildning inte får anslag direkt.

Vänsterpartiets logga

Vänsterpartiet (V)

Vänsterpartiet (V)

Reglerade arbetsvillkor redan under doktorandtiden

– För Vänsterpartiet är det självklart att den som utför arbete ska vara anställd och ha lön och övriga arbetsvillkor reglerade i kollektivavtal. En stor fördel med att anställa doktorander redan från första dagen på forskarutbildningen är att det kan leda till en större öppenhet i antagningen. Informationen om lediga platser kommer att spridas till fler, vilket leder till fler kvalificerade sökande. Det kommer förhoppningsvis även att leda till att fler med utomeuropeisk bakgrund och fler från arbetarklassen antas samt att könsfördelningen kan bli jämnare i fler ämnen. Med ett öppnare antagningssystem finns också bättre möjligheter att bryta beroendeförhållanden mellan doktorander och handledare. För dem som efter examen söker sig utanför högskolevärlden för att arbeta är det också en bättre merit att ha varit anställd. Doktorandanställningar ökar forskarutbildades attraktionskraft på arbetsmarknaden. För en ökad trygghet är det viktigt att det finns finansiering för hela doktorandtiden. Det är också viktigt att det finns en bättre planering efter disputationen. Det är alltför många doktorer som går från disputationen till Arbetsförmedlingen, det är ett oerhört stort resursslöseri. Det är tydligt att både akademin och arbetslivet behöver tillvarata värdet av en disputerad på ett bättre sätt.

Vad vill partierna med svensk forskning i valet 2018?

Vilken forskningspolitik vill de politiska partierna föra efter riksdagsvalet 2018? Curie har ställt fem aktuella frågor om forskning till de åtta riksdagspartierna. Svaren kommer från de forskningspolitiska talespersonerna.

Läs mer i Curie:

Vilken är den viktigaste forskningspolitiska frågan? (Curie)
Hur får vi ökad jämställdhet inom akademin? (Curie)
Hur ska Sverige få fler Nobelpris? (Curie)
Hur ska man motverka forskningsfusk? (Curie)
Hur ska forskarutbildade bäst tas tillvara? (Curie)

Du kanske också vill läsa

Debatt 24 april 2024

Pär Ågerfalk, Uppsala universitet

Debatten om kompetensbrist och relevant utbildning för framtiden väcker en central fråga: hur kan vi effektivt integrera STEM och samhällsvetenskap för att möta framtidens utmaning...

Nyhet 22 april 2024

Redaktionen

Han skriver om unga forskares villkor och vad en forskarutbildning egentligen är. Jonatan Nästesjö forskar om akademiska karriärer vid Lunds universitet. På sin fritid leker han he...

Nyhet 9 april 2024

Ulrika Ernström

Han kämpar för världens förbisedda svampar. Mykologen Henrik Nilsson undviker medvetet högrankade tidskrifter, men är en av världens mest citerade forskare. Och han har ett tydligt...