Många unga gruppledare har rekryterats till forskningsprogrammet MIMS och Umeå universitet.

Klimatet som främjar framgångsrika forskare

2016-12-13

Tid, förtroende och resurser för att utforska och bygga upp någonting nytt. Det är tanken bakom forskningsprogrammet MIMS vid Umeå universitet som sedan starten 2007 har rekryterat många nya unga gruppledare. Den allra första rekryteringen var Emmanuelle Charpentier, numera känd världen över för upptäckten av ett revolutionerande verktyg för genredigering.

Bernt-Eric Uhlin

Bernt Eric Uhlin

The Laboratory for Molecular Infection Medicine Sweden, MIMS, vid Umeå universitet är en av de nordiska noderna i ett samarbete med det europeiska molekylärbiologiska laboratoriet EMBL. Målet med satsningen är att förstärka forskningen och öka dynamiken inom molekylär medicin.

Det ska ske genom att rekrytera och stödja unga forskare och låta dem bygga upp mindre grupper. Dessa gruppledare förväntas bidra till en forskningsmiljö med hög kvalitet, kreativitet och utvecklingspotential och utvecklas till forskningsledare av internationell hög klass.

Föreståndaren Bernt Eric Uhlin berättar mer om rekryteringen.

– Den bygger på en procedur som är unik här i landet. Efter internationell utannonsering tillsammans med övriga nordiska partners sker utvärdering av ansökningar, urval av kandidater till respektive nod och intervjuer helt gemensamt. I detta samarbete har EMBL en aktiv och ledande roll.

Nydanande forskning kräver resurser

Fokus ligger på individerna, deras potential och vad de vill göra. Projekten ska leda till nydanande forskning och flytta kunskapsfronten.

– Här är vi lite elitistiska, men det måste man vara om man vill upptäcka någonting nytt. Beslut om föreslagna kandidater till MIMS tas slutligen av en styrelse som lyder direkt under rektor vid Umeå universitet och där ordförande och majoriteten av ledamöter är professorer från andra svenska universitet.

Nydanande forskning tar tid och kräver resurser. Därför ingår ett större baspaket än för de traditionella fakultetstjänsterna för unga forskare, som förutom den egna lönen oftast bara inkluderat små medel för forskningen.

Som MIMS-forskare får man medel och stöd för att rekrytera medarbetare från första dagen. Dessutom deltar MIMS-grupperna direkt i samarbetet med EMBL och de andra nordiska noderna inom olika fält av molekylär medicin. Samarbetet stimuleras via gemensamma symposier och workshops.

– Det behövs en kritisk massa för att skapa en bra dynamik.

Behövde få distans

Emmanuelle Charpentier

Emmanuelle Charpentier

Den första forskaren som rekryterades till MIMS var Emmanuelle Charpentier, numera känd världen över som en av de ledande forskarna bakom det kraftfulla genredigeringsverktyget Crispr/Cas9.

När hon kom till Umeå ville hon, vid sidan av andra projekt, också kartlägga funktionen hos de olika komponenterna av bakteriernas anpassningsbara immunförsvar. Detta försvar ska skydda mot främmande DNA som kan komma från virusangrepp mot bakterier.

Det handlade om högriskforskning utan uppenbara tillämpningar, påpekar hon själv.

– Just då behövde jag få lite distans, jag behövde reflektera och få möjlighet att utföra forskningen på ett annat sätt. Umeå gav mig den möjligheten och det var viktigt.

Fick tid att tänka

Här fick hon det förtroende och de resurser som krävdes för att hon skulle våga ta risker i sin forskning. Det var också i Umeå hon gjorde de avgörande experimenten.

– Jag fick friheten att följa min magkänsla, det har varit det viktigaste stödet. Det är jag mycket tacksam för.

Även forskningsmiljön är en avgörande faktor enligt Emmanuelle Charpentier. Det behövs både en kritisk massa av forskare, en bra infrastruktur och en interaktiv miljö för att kunna diskutera forskningen.

– Allt detta finns i Umeå. Men som forskare behöver man också tid och tystnad för att kunna tänka och utveckla den egna forskningsprofilen. I Umeå fick jag både den viktiga gemenskapen och tillgång till lugn och ro.

Stöder unga forskare

Emmanuelle Charpentier är numera verksam vid Max Planck-institutet för infektionsbiologi i Berlin, Tyskland, men har fortfarande kopplingar och doktorander anknutna till Umeå. Hon är gästprofessor på deltid vid Umeå Centre for Microbial Research. En gång i månaden deltar hon i ett möte med MIMS-gruppledarna via videokonferens.

Att själv ge stöd och råd till unga forskare är någonting hon prioriterar, hon samtalar till exempel gärna med doktorander och postdoktorer i samband med konferenser eller prisutdelningar.

År 2015 instiftade Umeå universitet The MIMS Excellence by Choice Programme, som erbjuder unga utländska forskare möjlighet att bedriva postdoktorala studier vid Umeå universitet i anknytning till forskargrupper som leds av Emmanuelle Charpentier och andra forskare vid MIMS.

– Jag hoppas att jag genom detta program får möjligheten att stödja unga ambitiösa forskare som är villiga att ta sig an högriskprojekt.

Litar på deras förmåga

Bernt Eric Uhlin konstaterar att all nydanande forskning kan ses som högriskprojekt. Eftersom rekryteringen sker med mycket eftertanke litar man på forskarnas förmåga att åstadkomma någonting av betydelse. Oavsett om det blir som det var tänkt från början eller resulterar i en annan upptäckt som visar sig under resans gång.

Men det krävs också att man kan locka till sig de bästa forskarna. Många av dem som söker sig hit får även erbjudanden från andra lärosäten, det har till exempel hänt att forskare tackat nej till MIMS för att de samtidigt fått ett erbjudande från Oxford.

– Vi går ut internationellt och rekryterar och måste kunna erbjuda både intressant forskning och bra möjligheter. Det innebär till exempel en bra infrastruktur och resurser som gör det möjligt att utföra vissa typer av experiment. Därför är det bra att Umeå universitet till exempel fått stöd för att investera i ett nytt kraftfullt elektronmikroskop och att vi genom samverkan fått till stånd många teknikplattformar för andra kostsamma analyser.

Vanligt med samarbeten

Universitetet har en stark tradition inom mikrobiologi. Och vid de teknisk-naturvetenskapliga och medicinska fakulteterna har det alltid varit vanligt med samarbeten över institutions- och fakultetsgränserna, framhåller Bernt Eric Uhlin.

Han har själv verkat på flera olika ställen på universitetet samtidigt och beskriver både sig själv och institutionen som en hybrid forskningsmässigt sett, med ett ben i vardera fakulteten.

– Kopplingen till EMBL och de andra nordiska noderna, som har specialiserat sig på andra medicinska områden som humangenetik, neurovetenskap, cancer och andra komplexa sjukdomar lockar också. Det finns många gemensamma beröringspunkter och möjligheter att samarbeta genom gemensamma symposier och vetenskapliga utbyten. EMBL-modellen passar vår profil inom molekylär infektionsbiologi i Umeå.

De bästa åren i ett forskarliv

Forskarna är anställda vid universitetet, vilket innebär att de kan få möjlighet att undervisa och meritera sig för framtida docenturer och lektorat.

– Kompetenta undervisande forskare höjer även kvalitén på grund- och forskarutbildningen, påpekar Bernt Eric Uhlin.

Efter fem år sker en utvärdering. Precis som vid rekryteringen läggs mycket vikt vid de personliga intervjuerna och vid en utvärdering av den forskning som gjorts och är på gång, istället för att enbart räkna publicerade artiklar och deras impaktfaktorer. EMBL deltar i utvärderingen som sker på ett liknande sätt som utvärderingen av EMBL:s egna gruppledare. Vid en positiv utvärdering kan det bli medel för upp till ytterligare fyra år.

Visionen för EMBL-noden är ett dynamiskt laboratorium med unga gruppledare som verkar vid laboratoriet under en begränsad tid varefter de ger plats åt nya forskningsgrupper.

– Vi får kanske de bästa åren i en forskares karriär. Efter det får forskarna söka nya tjänster, antingen i Umeå, på ett annat svenskt lärosäte eller utomlands och vår erfarenhet är att de finner goda möjligheter för sin fortsatta forskning, säger Bernt Eric Uhlin.

Läs också i Curie:

Bra villkor lockar dem till Umeå

Text: Natalie von der Lehr
Foto: Jan Lindmark

Ta del av information om behandlingen av dina personuppgifter