Europa samarbetar kring forskning 

2012-10-31

Nybildade Science Europe beskrivs i Curies artikel Klokare regler och mindre krångel. Organisationen är bara en av många aktörer och initiativ på den sameuropeiska forskningsarenan. Curie ger dig en snabb guidning i akronymdjungeln:

EU:s sjunde ramprogram för forskning och utveckling, förkortat 7RP (sv) eller FP7 (eng) är EU:s dominerande forskningssatsning, med en budget på omkring 50 miljarder euro. Dess fyra huvudavdelningar har fått rubrikerna Samarbete, Idéer, Människor och Kapaciteter. Det sjunde ramprogrammet pågår till och med 2013. Nu pågår förberedelserna för det åttonde, ”Horisont 2020”, som kommer att löpa 2014–2020.

Europeiska forskningsrådet, ERC, är en sameuropeisk forskningsfinansiär som har till uppgift att stödja forskning i Europa av högsta kvalitet. ERC tar därmed inte hänsyn till geografisk spridning eller gynnande av europeiskt samarbete. ERC:s utlysta medel har ökat för varje år. Under 2012 är det ca 1,6 miljarder euro. Totalt beräknas ERC dela ut pengar till runt 5000 forskningsprojekt under perioden 2007–2013. ERC ingår i FP7.

ERA-net är en samarbetsform för internationellt kunskapsutbyte mellan nationella forskningsfinansiärer, däribland forskningsråd. Målet är att identifiera och sprida ”best practice” för olika delar av finansiärers verksamhet.

COST, European Cooperation in Science and Technology, är ett program för etablering av tvärvetenskapliga europeiska nätverk inom ett antal breda FoU-områden. COST syftar till att öka kapaciteten i europeisk forskning genom nätverksbyggande samt att forskning ska ge större avtryck i industriell utveckling och myndigheters beslutsfattande. COST ingår i 7RP. I Sverige är Vinnova ansvarigt för COST.

European Science Foundation, ESF, bildades 1974 som ett av de första europeiska forskningsinitiativen. Avvecklas nu till förmån för nybildade och mer specialiserade aktören Science Europe. Av samma skäl har organisationen Eurohorcs, European Heads of Research Councils, redan lags ner. Läs mer i Curies artikel om Science Europe: Klokare regler och mindre krångel.

ESFRI, European Strategy Forum on Research Infrastructures, är ett vetenskapligt forum, fristående från den europeiska kommissionen, som utvärderar behov av framtida sameuropeisk forskningsinfrastruktur. ESFRI publicerar en lista med förslag på de framtida infrastrukturer som organisationen finner mest angelägna. ESFRI finansierar inte själv någon infrastruktur. Den framtida neutronkällan ESS i Lund, är ett exempel på projekt från ESFRI:s lista som håller på att realiseras.

ERA, European Research Area, är ingen aktör utan ett mål som EU:s forskningspolitik strävar mot. ERA är visionen om Europa som en gemensam forskningsregion, i motsats till ett trettiotal okoordinerade forskningsnationer. En öppen europeisk arbetsmarknad för forskare är en central del av ERA.

Text: Anders Nilsson

Ta del av information om behandlingen av dina personuppgifter