Regeringens promemoria:

Nya satsningar på forskning

2012-09-11

Regeringen satsar totalt 11,5 nya miljarder kronor på forskning och innovation under åren 2013-2016. Satsningen rör bland annat life science-området, forskning som ska leda till produkter och tjänster samt basfinansiering av universitet och högskolor.

Regeringens forsknings- och innovationsproposition väntas i oktober. Redan i slutet av augusti presenterades dock fyra punkter i den kommande propositionen där regeringen vill satsa tre miljarder kronor under tio år på elitforskning.

Idag presenterade regeringen nya satsningar på forskning och innovation som ska ske under den kommande fyraårsperioden. Satsningarna gäller främst: life science, basfinansiering, spetsforskning, forskningsanläggningar samt områden som kan generera nya produkter och tjänster.

Basfinansiering ökar

En nyhet är att de årliga basanslagen för forskning och utbildning som går direkt till universitet och högskolor höjs stegvis under perioden 2013–2016. År 2016 kommer dessa årliga anslag att ligga på en nivå som är 900 miljoner kronor högre än dagens. Totalt innebär det en ökning med 2,1 miljarder kronor under hela fyraårsperioden.

Regeringen gör även riktade satsningar inom tre områden som bedöms ha särskild betydelse för näringsliv och samhälle. De tre utvalda områdena är gruv-, mineral- och stålforskning, forskning kring ett hållbart samhällsbyggande samt forskning om trä, skogsråvara och biomassa. Satsningarna görs i samverkan mellan akademin och företrädare för samhälle och näringsliv.

Satsning på life science

En särskild satsning görs också inom life science-området på totalt 2,1 nya miljarder kronor för perioden 2013–2016. År 2016 kommer anslagen att ligga på en nivå som är 600 miljoner högre jämfört med dagens nivå.

En stor del av dessa medel går till Science for Life Laboratory. Forskningscentret drivs gemensamt av Karolinska institutet, Kungliga tekniska högskolan, Stockholms universitet och Uppsala universitet. Genom satsningen kommer anslagen till centret att mer än fördubblas.

Sammantaget innebär dessa satsningar att anslagen för forskning och innovation höjs successivt så att de år 2016 ligger på en nivå som är fyra miljarder kronor högre än dagens.

Text: Peter Tillhammar