Logotyp Curie - samtal om forskningens villkor

Krönika

På spaning efter framtidens forskningsfrågor

Året närmar sig sitt slut, och vi är många som ser fram emot en välbehövlig julledighet. Det återstår dock ännu lite tid för att ta itu med oavslutade arbetsuppgifter och planera det kommande året, skriver Ruth Mannelqvist.

Det är just friheten att utforma forsknings- och doktorandprojekt, seminarier och konferenser, samt undervisning och samverkan, som är essensen av och den stora glädjen med att arbeta som universitetslärare. Att utifrån aktuell samhällsdiskussion, kreativt tänkande och vetenskaplig förankring kunna formulera och bedriva sitt arbete kan verkligen beskrivas som en förmån.

Med detta sagt, vad ser jag då framför mig det kommande året? Att kunskap om olika samhällsfenomen och hållbarhetsutmaningar även fortsättningsvis är viktigt och behövligt är nog en ganska självklar utgångspunkt. I tider av falska och snabba nyheter kan utbildning och vetenskap bidra med allsidig och samordnad diskussion och insikt. Här kan samhällsvetenskaplig forskning erbjuda analyser av och förslag på lösningar till olika samhällsproblem.

Inom rättsvetenskapen finns ett flertal angelägna frågor kopplade till pågående eller förutsebara samhällsförändringar. Frågor som bland annat utmanar grundlagsfästa principer om demokrati, legalitet och rättvisa. Hur påverkas egentligen svensk grundlag och det nationella självbestämmandet i tider av Brexit eller ökade sociala och ekonomiska klyftor i Europa? Vilka följder ger en striktare reglering av invandring och migration? Vad händer med skyddsnätet för arbetstagare när det rättsliga anställningsskyddet riskerar att luckras upp? Och vilka konsekvenser innebär egentligen ett alltmer automatiserat beslutsfattande vid våra myndigheter i AI:s kölvatten? Detta är bara några av de frågor som behöver undersökas, analyseras och problematiseras och där rättsvetenskapen kan bidra med nödvändig kunskap och ökad kompetens.

Inom mitt eget forskningsfält – socialförsäkring i allmänhet och sjukförsäkring i synnerhet – är frågor om samarbeten för att motverka att människor faller mellan stolarna eller igenom skyddsnätet alltjämt av yttersta vikt. Här kan forskningen bidra med att synliggöra luckor, kollisioner och motsägelser inom försäkringen samt föreslå möjliga lösningar för framtiden.

Samhällsutmaningarna är många och forskningsfrågorna likaså. Den fria forskningen kommer även i framtiden vara en förutsättning för såväl kunskaps- som samhällsutveckling. För egen del vet jag att det kommande året innehåller forskning och samverkan kring brister inom och utvecklingsbehov av sjukförsäkringen. Och direkt efter årsskiftet fortsätter arbetet med att utforma ett forskningsprojekt om samverkan mellan Försäkringskassan och arbetsgivare för att åstadkomma återgång i arbetet. Men först väntar en härlig julledighet. God jul!

Mer om skribenten

  • Professor

    Hon skriver om forskning och forskningsbehov inom rättsvetenskap och sjukförsäkring. Ruth Mannelqvist forskar om sjukförsäkringen, arbetsförmåga och rättssäkerhet.

Relaterat innehåll

Krönika 17 april 2023

Hon höll sig långt borta från fikarum och ovala bord när hon skrev sin avhandling. Ulrika Carlsson skriver om behovet av att få utveckla sina idéer ifred, innan de skärskådas av...

Debatt 17 januari 2023

Louise Bringselius

Stimulera forskares medverkan i det offentliga samtalet. Öka samhällsanknytningen i forskning och utbildning. Ge yrkeserfarenhet från världen utanför akademin ett högre meritvärde....

Debatt 22 november 2022

Chalmers, ESS, SSF, Teknikföretagen

Bredda användningen av forskningsanläggningarna ESS och MAX IV till nya forskningsområden och till forskare och grupperingar utanför akademin. Det skulle öka företagens konkurrensk...