Information av behandling av personuppgifter (för kommentarer)

Behandling av personuppgifter

I enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (EU 2016/679), GDPR, och kompletterande nationell lagstiftning lämnar Vetenskapsrådet följande information för behandlingen av dina personuppgifter.

Ändamål och rättslig grund

Ditt namn och din e-postadress samlas in för att vi vid behov ska kunna komma i kontakt med dig när du lämnat en kommentar till en artikel. Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är att utföra en uppgift av allmänt intresse.

Hanteringen av och skyddet för personuppgifterna

Ditt namn, din e-postadress och kommentarstexten sparas i kommentarsfunktionen och gallras när de är inaktuella. Uppgifterna skyddas med relevanta tekniska och organisatoriska åtgärder.

Kommentarstexten och de personuppgifter du angivit i din kommentar kan komma att delas med andra – exempelvis på andra webbplatser och via Facebook.

Vetenskapsrådet är en statlig myndighet, vilket innebär att dina uppgifter kan komma att bli föremål för utlämnande till tredjeman vid en begäran om att få ta del av myndighetens allmänna handlingar (2 kap. tryckfrihetsförordningen). Innan Vetenskapsrådet lämnar ut allmänna handlingar görs alltid en sekretessprövning.

Dina rättigheter

Du har rätt att få information om de uppgifter som behandlas om dig, få felaktiga personuppgifter rättade och komplettera ofullständiga personuppgifter. Vidare har du rätt att under vissa förutsättningar få dina uppgifter raderade eller invända mot en behandling av dina personuppgifter samt rätt att inge klagomål till Datainspektionen.

Personuppgiftsansvarig

Vetenskapsrådet, vetenskapsradet@vr.se, telefonnummer +46 8 546 44 000, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Hos Vetenskapsrådet finns ett dataskyddsombud som kan nås via dataskyddsombudet@vr.se eller telefonnummer +46 8 546 44 031.