Samisk forskning med internationell bärkraft

2012-09-03

Det finns 5 000 urfolk i över 70 länder, sammantaget utgör de närmare 400 miljoner människor. På många håll i världen möter de stora svårigheter och blickar vi bakåt kan vi konstatera att åtskilliga urfolk inte längre finns kvar. Det finns ett stort behov av forskningsbaserad kunskap och internationellt samarbete för att åstadkomma förbättringar för urfolk. Det handlar om möjligheterna till en hållbar och demokratisk utveckling och i vissa fall om möjligheten att överleva.

Samerna har fått sin status som urfolk eftersom deras traditionella land, Sápmi, har koloniserats och för att de idag är en befolkning i minoritet med språk, kultur, näringar och identitet som skiljer sig från övriga samhället. Av FN:s rapportör Paul Hunt, av FN:s  kommitté för mänskliga rättigheter, av deras kommitté för rasdiskriminering och av Europarådet har Sverige fått kritik för hur vi hanterar de samiska frågorna. Problemet är emellertid många gånger att vi saknar kunskap för att kunna agera. Vi har aldrig utrett hur kolonisationen egentligen förlöpte, eller hur samerna mår idag. Forskningens samhällsnytta har också ett samiskt perspektiv. Varje år är renägare parter i omfattande rättegångar med skogs- och gruvnäringar om rätten att använda land och vatten, här saknas nödvändiga forskningsinsatser.

Samernas strävan efter en hållbar utveckling i Sápmi hotas av snabba miljöförändringar. Här kan forskningens insatser bli helt avgörande för utvecklingen. Psykisk hälsa är idag ett problem för unga samer, renskötaren har Sveriges farligaste yrke och bekymmersamma utflyttningstal är andra omständigheter som gör att man från samiskt håll efterlyser mer och bättre forskning. Resultaten ska skapa nya utgångspunkter för hälsa, miljö, kultur och folkrätt i Sápmi och därmed också förbättra förutsättningarna för Skandinaviens sista urfolk. Det som vi i Sverige lär oss om samiska förhållanden är nämligen av stort värde för urfolk i andra länder som länge sett samernas utveckling som en förebild, bland annat när det gäller hälsa, organisering och rättigheter. Till exempel är samerna det enda urfolk som har haft en positiv hälsoutveckling och som idag lever lika länge som majoritetsbefolkningen. En satsning på samisk forskning och kultur är därför av stort värde och en ledstjärna, inte bara för Sverige och samerna, utan för urfolk i hela världen.

 

Ta del av information om behandlingen av dina personuppgifter