Konsten att navigera mellan olika system

2016-01-13

Halvskum belysning i föreläsningssalen. En djupt engagerad professor sätter ord på sin fascination för arkéer – terminologins blindgångare mellan celler och bakterier. Svårt att fånga halvtrötta studenters uppmärksamhet för någonting litet och ofarligt. Han lyckas. Totalt. Ännu 14 år senare vet jag att varje termit bär på 1000 arkéer, vilket ger 100 000 biljoner termitspecifika arkéer på klotet. Svindlande. Arkéerna dominerade de följande rasterna. Varför fångades vi? Var det forskningens relevans? Eller, var det den oväntade nya kunskapen?

Scenen ovan utgör en kanske banal ögonblicksbild av en forskare vid ett universitet. Men är den given? Låt oss ta en titt på rummets centralfigur – ”professorn”, och på dennes funktion i ekosystemet.

En professor idag är en av de 6 354 personer i Sverige som erhållit en professur efter sakkunniggranskning utförd av andra forskare. Professorn är en flitig varelse och jobbar drygt 50 timmar per vecka, av vilka 21 timmar går till forskning och resten till bland annat undervisning och lednings- och granskningsuppdrag. Forskningsprojekten finansieras ofta av en extern finansiär efter bedömning av andra forskare och resultaten publiceras i vetenskapliga tidskrifter, efter granskning av andra forskare. Det akademiska kvalitetssystemet utgörs i varje steg av kollegial granskning, vilken bärs upp av forskarnas egen tid och kompetens.

Under senare år har kraven på vetenskapliga lösningar av stora samhällsutmaningar växt. Intresset för forskning som ”verktyg” har resulterat i att en ökande andel forskningsmedel beviljas enligt nya skalor. Detta system utvecklas parallellt med det gamla. Båda systemen göder forskning, men utifrån fundamentalt olika grundvalar.

Både den målstyrda- och den nyfikenhetsdrivna forskningen har idag etablerade plattformar. Som forskningsrådgivare navigerar jag mellan systemen och sporras av de utmaningar och möjligheter de skapar, vilka jag avser belysa i denna blogg. För hur bibehålls den vetenskapliga integriteten hos universitetsdriven forskning vid målstyrd finansiering? Och hur värnas det kollegiala kvalitetssystem som utgör forskningens garant om andra kriterier värderas högre? Hur kan forskningens inneboende innovationsgrad optimeras i målstyrda projekt? Och – förslår professorns 21 timmars forskningsvecka till att bemästra ytterligare ett system?

Ta del av information om behandlingen av dina personuppgifter