2020-06-01 Mikael Dahlgren, forskningsdirektör ABB Sverige

Utmaningarna kräver samverkan mellan innovation och forskning

Innovation och forskning är nyckeln till svensk industris framtida konkurrenskraft – men bara om forskningen kan omsättas till industrins behov och kommersialiseras framgångsrikt. Därför är samverkan mellan industri och akademi en nyckelfråga i den kommande innovations- och forskningspropositionen, skriver Mikael Dahlgren, forskningsdirektör för ABB Sverige.

Mikael Dahlgren

På ABB tar vi fram lösningar som möjliggör för andra aktörer att implementera hållbar teknologi, lösningar som effektiviserar, optimerar produktivitet och hjälper att hushålla med värdefulla resurser. Våra produkter och tjänster är forskningsintensiva, och framgångarna skapas ofta i samverkan med akademi, stat och näringsliv. Samverkansmodellen är framgångsreceptet för oss och andra industriaktörers konkurrenskraft i Sverige.

Därför är det viktigt att vi slår vakt om fungerande samverkan inom och mellan de akademiska och industriella forskningssystemen även i framtiden. Att industrin tidigt varit med och formulerat problemställningarna är en av framgångsfaktorerna för företags möjligheter att tillgodogöra sig forskningsresultat. Därför bör framgångsrik samverkan mellan industri och akademi vara vägledande då forskningsanslag prioriteras.

Till kommande forskningsproposition har vi chansen att ytterligare positionera Sverige som en av världens vassaste nationer för innovation och forskning, och visa vägen till framtiden genom samverkan mellan politikområden och forskningssfärer. För att detta ska bli möjligt föreslår vi:

  • Ökade resurser till behovsmotiverade forskningsprogram och forskningscentrum där industrin kan påverka forskningsagendan och där industri, akademi och myndigheter samverkar för att ta fram innehåll i forskningsprogrammen.
  • Fortsatt satsning på pilotprojekt och demonstratorer där industrin har huvudrollen. Demonstratorer är utmärkta för att överbrygga gapet mellan akademisk forskning och industriell utveckling, som exempelvis genom samarbetsinitiativen Hybrit och SUM.
  • Satsningar på innovationsupphandling. Det är en viktig modell som möjliggör för industrin att testa ny teknik som i framtiden kan leda till exportframgångar.
  • Vidareutveckla samarbeten mellan startup-företag och stora företag. Vår tillväxthubb SynerLeap är ett mycket framgångsrikt exempel där ABB öppnat upp FoU-miljöer för startup-bolag för att öka både utveckling- och affärssamverkan.
  • Stärka Vinnovas roll som finansiär och samverkansnav och fortsatta investeringar i de strategiska innovationsprogrammen.
  • Stärka och tydliggöra institutens roll i det svenska innovationssystemet. Vi vill se en stärkt institutssektor inom väl valda områden som på ett effektivt sätt kan bidra till samarbeten mellan företag och akademi.

Mikael Dahlgren, forskningsdirektör för ABB Sverige

Ta del av information om behandlingen av dina personuppgifter