2017-09-20 Gunnar Svedberg och Martin Wikström, ordförande resp projektledare i IVA-projektet Utsiktsplats forskning

Svensk forskning behöver bättre system för analys och utvärdering

Sveriges förmåga att analysera och utvärdera svensk forskningspolitik måste förstärkas. Idag saknas ett bra system för att avgöra hur reformer, som till exempel satsningar på elitforskare, påverkar forskningen och samhället. Hur ett sådant system kan se ut beskriver Gunnar Svedberg och Martin Wikström på Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA.

Gunnar Svedberg och Martin Wikström

Sverige måste ha bland de bästa förhållandena i världen för forskning, innovation och utbildning för att vara långsiktigt konkurrenskraftigt och nyskapande. Hur man kan åstadkomma detta har vi tittat på i IVA:s projekt Utsiktsplats forskning, som slutfördes i våras. Projektet har via seminarier, workshoppar och analyser belyst och lagt förslag inom det forskningspolitiska området. En genomgående ambition har varit att jämföra svenska och internationella förhållanden och att genom omvärldsanalys lära av initiativ i andra länder.

En av projektets viktigaste slutsatser är att det forskningspolitiska analys- och utvärderingssystemet bör stärkas rejält för att tydligare se vilka effekter olika åtgärder resulterat i. I Sverige finns avsevärda analys- och utvärderingsresurser på enskilda myndigheter, men det är ett svagt sammanhållet system i jämförelse med exempelvis det norska eller tyska. Det räcker dock inte att analys- och utvärderingssystemet förbättras. En enkät som utförts inom projektet visar att även beställarkompetensen behöver förbättras avsevärt, inte minst i Regeringskansliet. Om denna kompetens brister, hjälper det inte hur bra analyserna är.

Följande bör ingå i ett analyssystem för forskningspolitik:
•    Kvalitativa systemanalyser.
•    Kvantitativa systemanalyser med karaktär av ”forskningsbarometer”. Här har Vetenskapsrådet nyligen publicerat andra upplagan av sin barometer vilket utgör en god grund. Även OECD och amerikanska National Science Foundation (NSF) har goda exempel.
•    Identifiering, analys och bedömning av övergripande mål.
•    Makroanalys av utveckling på institutionell och organisatorisk nivå.
•    Mikroanalys av vetenskapliga ämnen, miljöer och program.
•    Internationell policyanalys och omvärldsbevakning.
•    Utvärdering och uppföljning av policy och specifika initiativ.

Det handlar om att, baserat på evidens och utvärderingar, bättre bedöma föreslagna reformer och program, och att utvärdera deras effekter på forskning och samhälle. Ofta är effekterna komplexa och genererar sidoeffekter. Vad betyder exempelvis en satsning på elitforskare för den sammantagna forskningen i landet? Det behövs analysfunktioner för att undvika ogenomtänkta och onödiga reformer och för att skapa ett långsiktigt hållbart system. Analysfunktionerna behövs också för att säkerställa att det svenska och det europeiska systemet för forskningsfinansiering kompletterar och förstärker varandra.

Ett svenskt system för analys och utvärdering av forskningspolitiken kan organiseras på flera olika sätt. En möjlighet är att utveckla den nätverksliknande struktur som finns idag med flera olika aktörer. I sådana fall krävs dock bättre koordinering. Ett annat alternativ är att ge någon eller några av de nationella akademierna i uppdrag att utföra analyser och utvärderingar. Vissa sådana uppdrag förekommer redan idag i andra sammanhang. Ytterligare en möjlighet är att, som i Norge, bygga upp ett institut för analys och utvärdering av forskningspolitiken.

Svenska forskare påpekar ofta att de är trötta på allt mer frekventa utvärderingar av ämnen, forskargrupper och lärosäten. Ett bättre system för analys och utvärdering av forskningen på nationell systemnivå, med internationella utblickar, skulle inte bara stärka den svenska konkurrenskraften för forskning, innovation och utbildning. Det skulle också ge bättre förutsättningar för lärosätenas profileringsarbete samt förändra behoven av forskningsutvärderingar på andra nivåer – till exempel de som ingår i Universitetskanslerämbetets nya uppdrag.

Gunnar Svedberg
Ordförande i IVA-projektet Utsiktsplats forskning

Martin Wikström
Projektledare i IVA-projektet Utsiktsplats forskning