2016-03-02 Ewa Ställdal, generaldirektör Forte

Ständig dialog krävs för att initiera ny och relevant forskning

Hur kan vi få ett jämlikt samhälle – på riktigt? Det krävs bred dialog för att utveckla hållbara samhällen för framtida generationer, minska hälsoklyftor och skapa ett jämlikt och inkluderande arbetsliv. Därför arrangerar Forte en tvärvetenskaplig tvådagarskonferens om hälsa, arbetsliv och välfärd – Forte Talks 8-9 mars.

Ewa Ställdal
Foto: Forte

Det är genom långsiktig forskning och kunskapsutveckling som samhällen står bättre rustade för framtiden. Vår förmåga att hantera kriser stärks genom legitimitet och tillit till våra samhällssystem.

Därför krävs långsiktiga och kraftfulla forskningsinsatser inom välfärden för att möta de utmaningar som samhällen över hela världen brottas med – till exempel migration, urbanisering, arbetslivets transformering och demografiutvecklingens konsekvenser.

Genom pågående dialog och samtal kan ny och relevant forskning initieras och genomföras. Därför arrangerar vi Forte Talks. En tvärvetenskaplig tvådagarskonferens om hälsa, arbetsliv och välfärd. Ett tillfälle och en möjlighet för nya samarbeten och överenskommelser att ta fart.

Temat för årets Forte Talks är jämlikhet. Ett åttiotal framstående forskare, beslutsfattare och andra aktörer inom hälsa, arbetliv och välfärd kommer tillsammans med hundratals deltagare att diskutera och utbyta kunskap inom området. Hur kan vi få ett jämlikt samhälle – på riktigt?

Nationella strategiska forskningsinsatser inom välfärdsstaten är av avgörande betydelse för att bidra till att utjämna skillnader, minska hälsoklyftor och skapa förutsättningar för ett mer inkluderande arbetsliv. Långsiktig och tvärsektoriell forskning och en utökad och målmedveten samverkan mellan akademi och andra samhällsaktörer kan bidra till ett mer jämlikt samhälle.

Idag finns det betydande brister i implementeringen av forskningsresultat. Alltför ofta finns det många hinder för att resultaten ska nå fram och kunna tas tillvara i verksamheter och organisationer. Det är något som jag flera gånger lyft fram som angeläget att förändra. Vi måste tillsammans kraftsamla så att värdefulla resultat kommer väl till användning och implementeras mer effektivt. Forte har därför i sitt inspel till den forskningspolitiska propositionen föreslagit åtgärder med målet att uppnå en halvering av implementeringstiden. Det handlar om ledarskap och samverkan inom verksamheter, såväl som kunskaper om vilka faktorer som stimulerar till förändringsarbete och kunskapsutveckling.

All forskning visar att en bred dialog krävs för att utveckla hållbara samhällen för framtida generationer, minska hälsoklyftor och skapa ett jämlikt och inkluderande arbetsliv. Vi måste också skapa en stabilare brygga mellan forskning och de som är berörda av forskningsresultaten – myndigheter, verksamhetsutförare och brukare.

Ett nytt redskap för en sådan dialog och brygga kan ses i det nya Rådet för statlig styrning med kunskap, som samlar åtta myndigheter med policyskapande och reglerande ansvar inom vård-, omsorg- och socialområdet och ett forskningsråd.

Internationella forskningssamarbeten har de senaste åren blivit allt viktigare. Forskning är en del av statens exportstrategi. Vi måste bli bättre på att ta tillvara och utveckla omvärldens intresse för svenska kunskaper, välfärdssystem och innovationer. Därför har Forte inlett samarbeten med såväl Indien som Sydafrika. Samarbeten som ger förutsättningar för en ny generation forskare att studera globala samhällsproblem och nya hälsopanorama.

Internationell samverkan stärker forskningens kvalitet och ökar Sveriges konkurrenskraft samtidigt som vi blir sedda i världen.

Min förhoppning är att de möten och samtal som kommer äga rum under de två dagar Forte Talks pågår banar väg för nya samarbeten och skapar förutsättning för hur forskningen kan bidra till att möta de utmaningar samhället står inför – såväl samtida som långsiktiga.

Ewa Ställdal
Generaldirektör Forte

Ta del av information om behandlingen av dina personuppgifter