2013-07-02 Stefan Bengtsson, Rektor vid Malmö högskola

Sex steg som ökar interaktionen mellan lärosäten och samhället

Stöd ett breddat innovationsbegrepp, ge basanslag till samverkansuppgiften och värdera färdigheter i extern samverkan högre vid anställning och befordran. Det är några insatser som skulle kunna bidra till ökad interaktion mellan landets universitet och högskolor och övriga aktörer i samhället, skriver Stefan Bengtsson, rektor vid Malmö högskola. 

Stefan Bengtsson
Foto: Malmö Högskola

Vårt samhälle står idag inför en rad komplexa utmaningar. Några exempel är den ökade efterfrågan på energi, klimatförändringarna, och den växande och åldrande befolkningen.

För att vi ska stå bättre rustade i sökandet efter hållbara lösningar på omfattande och komplexa utmaningar som dessa, behöver våra lärosäten i än högre grad än i dag samarbeta och samproducera resultat tillsammans med andra aktörer i samhället.

Nya utmaningar kräver nya arbetssätt för att nå hållbara lösningar.

Framtidens lärosäten behöver i ökad grad kombinera sökandet efter ny kunskap med rollen som en viktig aktör i samhällsutvecklingen. De måste mer tydligt kombinera akademisk kvalitet med fler- och tvärvetenskapliga angreppssätt, samtidigt som de utvecklar ett effektivt samarbete med fler aktörer.

Om vi ska klara denna utveckling måste såväl riksdag och regering som lärosätena ta sin del av ansvaret för förändringen.

Riksdagen och regeringen behöver:

  • Betrakta samverkansuppgiften som så viktig för lärosätena att den renderar ett särskilt basanslag. Regeringen behöver också understödja ett breddat innovationsbegrepp som täcker in alla typer av nya idéer som leder till mervärde för samhället.
  • Ge lärosätena möjlighet att skaffa de nödvändiga verktygen för samverkan, till exempel rätt att starta holdingbolag för de lärosäten som nu saknar sådant tillstånd.
  • Förstärka forskningsanslagen för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning så att förutsättningar finns för flervetenskaplig forskningen med bidrag från medicin, teknik, naturvetenskap, samhällsvetenskap och humaniora. Humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning är avgörande för att lärosätena effektivt ska kunna ta sig an flervetenskaplig forskning och utbildning med bäring på samhällets utmaningar.

Lärosätena å sin sida behöver arbeta med sina interna strukturer. Många vackra ord sägs vid våra lärosäten om samverkan och flervetenskaplighet. Samtidigt vet vi att arbetet med att överbrygga interna ämnesgränser såväl som gränsen till det omgivande samhället av olika orsaker går långsamt.

Lärosätena behöver:

  • Utveckla nya samverkansarenor och nya arbetssätt för forskning och utbildning i samproduktion med aktörer utanför lärosätet.
  • Komplettera det akademiska meriteringssystemet med tydliga kriterier för bedömning av färdigheter i extern samverkan vid anställning och befordran av medarbetare.
  • Utveckla metoder för kvalitetssäkring av samverkan i utbildningen.

Vad menar vi då med nya samverkansarenor och nya arbetssätt?

Låt mig nämna ett konkret exempel.  I slutet av 2012 beslutade regeringen att Malmö högskola ska vara ett nationellt kunskapscentrum för samhällsentreprenörskap och social innovation. Mötesplatsen fungerar idag som en arena för kunskapsutbyte, information och diskussion mellan ett stort antal nationella och internationella aktörer med intresse för social innovation. Detta arbetssätt kan och bör utvecklas även inom andra områden.

Stefan Bengtsson
Rektor vid Malmö högskola

Fotnot: I Almedalen på lördag 6 juli 13:30 till 15:00 håller Malmö högskola ett seminarium ”Så lyfter lärosäten det omgivande samhället: Ideal och verklighet” i Öresundshuset.