2012-11-08 Anne Carlsson, förbundsordförande, Reumatikerförbundet

Sätt patienten i centrum

Ny kunskap är en förutsättning för att lösa framtidens utmaningar inom hälso- och sjukvården. Därför är forskningens framtid en ständigt aktuell fråga, inte bara i dessa forskningspropositionstider. En levande strategi för livsvetenskap med patienten i centrum är nödvändig. Det skriver Anne Carlsson, förbundsordförande för Reumatikerförbundet.

Anne Carlsson
Foto: Reumatikerförbundet

Som patientorganisation är vi synnerligen medvetna om var behoven finns. Idag råder inte jämlik vård, vi har fortfarande problem med tillgänglighet, patientsäkerheten är ett stort problem, alltför många är sjukskrivna på grund av ohälsa och sjukdom. Listan kan göras lång. Reumatikerförbundets vision är ”Ett bra liv för alla reumatiker och lösningen på reumatismens gåta”. För att nå dit är den medicinska forskningen grundstenen och i den är patienten en viktig faktor.

Det har länge varit självklart att patienter deltar som försökspersoner i olika studier. Men för en forskning i yppersta världsklass krävs också att patienter tar en aktiv del i hela forskningsprocessen, från ax till limpa– ja, även som initiativtagare. Reumatikerförbundet har under många år utbildat forskningspartner, eller brukare, som medverkar i hela forskningsprocessen. Vi har även tagit initiativ till ett projekt om brukarinitierad forskning och medverkat till att utveckla forskningen inom reumatologin i ett stort samarbetsprojekt mellan patienter, vård, akademi och företag.

Låt patienten vara medaktör

Men vi vill mer än så. Vi vill ta större ansvar över vår hälsa och vår sjukdomsutveckling. För att det ska vara möjligt måste även hälso- och sjukvården ta till sig de medicinska och tekniska innovationerna, och låta patienten vara en medaktör. Socialdepartementets rapport ”Den ljusnande framtid är vård” visar på vårdens många brister och ineffektivitet och argumenterar för att i dagens IT-samhälle skulle patienterna själva kunna ha koll på sin hälsa, göra enklare kontroller och dokumentera. Vi kan bara hålla med och många av våra medlemmar gör redan det genom ett verktyg där patienten inför sitt läkarbesök svarar på ett antal frågor om sitt hälsoläge just nu. Resultatet diskuteras sedan vid läkarbesöket.

En annan outtömlig källa för klinisk forskning och kvalitetsutveckling är de nationella kvalitetsregistren. Här kan patienten bidra med sin del, professionen med sin och läkemedelsindustrin och akademin med sina delar. Allt i syfte att  ge bästa möjliga vård och behandling.

Ta större helhetsperspektiv

Reumatikerförbundet vill även att framtida forskningssatsningar tar ett större helhetsperspektiv och fokuserar mer på samhällsnyttan. Vi tror inte på att ställa angelägna områden mot varandra.

De stora folksjukdomarna måste lyftas fram gemensamt. Ledgångsreumatism och diabetes medför en ökad risk för hjärt-kärlsjukdomar med 50 procent. Långvariga smärttillstånd ökar risken för hjärt-kärlsjukdomar. Artros och andra smärttillstånd minskar rörligheten och kan medföra ökad risk för fetma, som kan leda till diabetes osv. Flera inflammatoriska sjukdomar som artriter, psoriasis och Crohns sjukdom behandlas även med samma läkemedel.

De stora folksjukdomarna begränsar livskvaliteten, dödar i förtid och slår ut människor från arbetsmarknaden. Det sista är en viktig aspekt i ett samhälle där färre ska ta hand om allt fler äldre.

Fokus på sjukdomar i rörelseorganen

Många lämnar arbetslivet i förtid på grund av ohälsa. En av de största grupperna som uppbär sjukersättning, det som tidigare bennämndes förtidspension, är de med sjukdomar i rörelseorganen. I ålderspensionsutredningen lyfts detta fram som ett av problemen för svensk arbetsmarknad. Debatten om att fler måste arbeta längre upp i åren är inte relevant enligt utredningen. Den stora frågan är hur vi ska kunna få fler att vara kvar i arbete fram till ålderspensionen. Därför anser vi att man i en strategi för livsvetenskaper bör lägga forskningsresurser på sjukdomar i rörelseorganen. Det kan vara allt från klinisk forskning om uppkomst, orsaker och behandling av artros, till effektiva rehabiliteringsmetoder för dessa sjukdomsgrupper. Samhällsekonomiskt och mänskligt skulle det ha stor betydelse.

Med andra ord vill vi säga att nu får det vara slutpratat. Riksdag och regering måste ta ett helhetsgrepp, ta fram en strategi för livsvetenskap och lägga riktade forskningsresurser på rörelseorganens sjukdomar.

Ta del av information om behandlingen av dina personuppgifter