2016-03-23 Bo Öberg, KI-professor och grundare av flera läkemedelsbolag

Samarbete mellan akademi och företag är framgångsrikt

Samverkan mellan företag och universitet/högskolor är en förutsättning för svensk läkemedelsindustri, skriver professor Bo Öberg, som bland annat grundat läkemedelsföretaget Medivir.

Bo Öberg
Foto:

Jag har läst Curies artikelserie om samarbeten mellan akademi och företag. Sådana samarbeten kan naturligtvis ibland erbjuda problem men också stora möjligheter att både resultera i bra vetenskap och framsteg för svenska företag.

Det är viktigt att poängtera att samarbeten mellan universitetsforskare och företag har varit en förutsättning för utvecklingen av svensk läkemedelsindustri.

  • Lokalbedövningsmedlet Xylocain upptäcktes av forskare vid Stockholms Högskola och blev grunden för Astras utveckling.
  • Pharmacia flyttade från Stockholm till Uppsala för att knyta nära forskningskontakter med Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset. Detta resulterade bland annat i blodersättningsmedlet Macrodex som blev grunden för Pharmacias utveckling.
  • Professor Lennart Philipson övertygade på 70-talet Astra att satsa på läkemedel mot virusinfektioner, vilket resulterade i ett samarbete mellan Astra, Uppsala universitet och Karolinska institutet. Detta kom senare att expandera till så många universitetsamarbeten att ledningen på Astra oroade sig för att information skulle läcka från företaget till universitetsforskarna. I själva verket gick informationsflödet till Astra. Läkemedlet Foscarnet mot cytomegalovirus blev ett resultat.

När jag tillsammans med några andra forskare från Astra för 28 år sedan startade Medivir AB, med bara fem personer anställda, var det möjligt att bedriva en omfattande forskning och utveckling tack vare ett stort nätverk av samarbetande universitetsforskare. Medivirs universitetssamarbeten omfattade då totalt 11 professorer, 9 docenter, 17 doktorer, 23 doktorander och 10 laboratorieassistenter, det vill säga en sju gånger större arbetsstyrka vid universiteten än i företaget.

Dessa nära samarbeten gav Medivir en kunskapsbas i bioorganisk kemi, organisk kemi, läkemedelskemi, biokemi, röntgenanalys, molekylärbiologi, virologi, medicinsk mikrobiologi, farmakologi, molekylmodellering och farmakognosi. Denna expertis gjorde att Medivir hade minst lika bra kompetens som de stora läkemedelsbolagen (och ingen byråkrati) trots en forskningsbudget som var mycket blygsam, även om den liksom den egna personalstyrkan växte med åren.

Läkemedlet Zoviduo mot herpesinfektioner utvecklades i egen regi och flera licensavtal med stora bolag ingicks. Ett annat exempel på ett viktigt nytt läkemedel är Simeprevir, som botar patienter med hepatit C. Läkemedlet har utvecklats genom ett nära samarbete mellan forskare vid Stockholms universitet, Uppsala universitet, Linköpings universitet och Medivir, och utlicensierats till Johnson & Johnson.

En nyckel till framgången med Simeprevir var en öppen, förtroendefull och kreativ samverkan mellan de tre universitetsgrupperna med fokus på läkemedelskemi. Och där Medivir, förutom att utförligt testa syntetiserade substanser i relevanta modeller, deltog som den koordinerande parten. Det är viktigt att betona att denna samverkan ledde till vetenskapliga publikationer av hög kvalitet, till ett stort antal examinerade välutbildade doktorer med god insikt i modern läkemedelsutveckling och med utmärkta nätverk till gagn för deras framtida karriärer, samt till licensavtal med betydande exportintäkter till Sverige.

Samverkan mellan företag och lärosäten är lätt i Sverige och en utmärkt väg till innovationsskapande och utveckling av forskningsföretag.

En viktig aspekt på samarbeten mellan akademi och företag i Sverige är det så kallade ”Lärarundantaget” vilket ger en universitetsforskare rätt till sina uppfinningar och frihet att samarbeta med ett företag utan inblandning av en komplicerande universitetsbyråkrati, vilket är förhållandet i de flesta andra länder.

Välutbildade forskare, lärarundantaget, en tradition av samarbete mellan akademi och företag samt en lönenivå som är väsentligt lägre än i USA gör att förutsättningarna för läkemedelsforskning är mycket goda i Sverige.

Svårigheten för nystartade företag är finansieringen där Sverige inte kan konkurrera med USA. De långa ledtiderna vid framtagning av nya läkemedel är ett problem, men det kan hanteras om nya forskningsbolag ses som effektiva underleverantörer av uppfinningar till de stora läkemedelsbolagen. Dessa bolag har visat sig oförmögna att på ett effektivt sätt själva uppfinna nya läkemedel. Därför bör de i framtiden koncentrera sig på resurskrävande kliniska studier samt marknadsföring och inlicensiera lovande läkemedelskandidater och tidiga kliniska projekt.

Vid samarbeten mellan akademi och företag ska det finnas ett gemensamt intresse för projektet. För universitetsgruppen betyder det produktion av ny kunskap, doktorander och publikationer och för företaget värdefulla testsubstanser men främst patenterbara uppfinningar. Erfarenheten från Medivirs omfattande och långa samarbeten är att dessa intressen mycket väl kan samverka.

Den gamla sentensen ”Per aspera ad astra”* bör kanske kompletteras med ”Per cooperationem ad astra”*.

Bo Öberg
En av Medivirs och Ultupharmas grundare, tidigare chef för Astras virus forskning och adjungerad professor vid KI samt farmacie hedersdoktor

* ”Genom svårigheter mot stjärnorna”, ”Genom samarbete mot stjärnorna.