2014-04-03 Göran Blomqvist, vd Riksbankens Jubileumsfond

Sabbatsterminer för lektorer och professorer

Att skriva en syntes kräver lång erfarenhet av forskning och fordrar tid. Svenska lektorer och professorer inom humaniora och samhällsvetenskap måste få möjlighet att slutföra redan påbörjad forskning och skriva större verk och synteser, skriver Göran Blomqvist.

Göran Blomqvist
Foto: RJ

Vid ledande forskningsuniversitet utomlands är det vanligt med system för ”sabbatical leave” (sabbatical), sabbatsterminer. För universitetslärarna innebär dessa perioder goda möjligheter att slutföra viktiga vetenskapliga arbeten eller att vara gästforskare utomlands under en längre tid. Lärosätena å sin sida vet av erfarenhet att sabbaticals kommer att resultera i ökad effektivitet i forskningen och undervisningen, ja utgöra en grund för intellektuell utveckling och framtida prestationer. Trots svenska lärosätens ambitioner att hålla världsklass saknas ofta sabbaticals.

Flera svenska forskningsfinansiärer har under senare år genomfört elitsatsningar inriktade antingen på juniora eller på seniora forskare som i båda fallen tilldelas mycket stora anslag. Samtidigt har många deltagare i debatten om forskningsfinansiering höjt ett varnande finger för att alla finansiärer går i samma riktning. Ett mer differentierat system för forskningsstöd efterlyses.

Välkänt internationellt mönster

Riksbankens Jubileumsfond (RJ) har täta kontakter med forskare och lärosäten, både i Sverige och internationellt, om vilka åtgärder som behövs. När insatserna ska utformas är det viktigt att ta del av de analyser som gjorts till exempel av åldersstrukturen inom den akademiska karriären, däribland av doktorsexamination och pensionsavgångar inom humaniora och samhällsvetenskap. RJ:s slutsats är att en satsning på forskning riktad till lektorer och professorer kan tillgodose flera viktiga behov. RJ har beslutat att pröva sabbatsterminer under en 3-årig försöksverksamhet. Vi kallar dem RJ sabbaticals för att anknyta till det välkända internationella mönstret.

Vi vet att många kvalificerade forskare har forskningsarbeten som av olika anledningar inte avslutats. Det kan vara forskare som haft externa anslag eller som har bedrivit forskning med fakultetsmedel. Undervisning och administration har tagit överhanden och tiden saknas för att få möjlighet att skriva den avslutande artikeln eller den övergripande syntesen. Att slutföra och tillgängliggöra forskningsresultaten är viktigt för såväl individen som för forskarsamhället och samhället i stort. Även ur finansiärsperspektiv är detta centralt.

Få tid att slutföra forskningsverk

Vi vet också att tidskriftsartiklar numera prioriteras i forskarsamhällets belöningssystem, men denna publiceringsform passar inte för alla resultat. Att skriva en syntes kräver lång erfarenhet av forskning, och arbetet fordrar tid. Internationellt sett skriver många inflytelserika forskare inom humaniora och samhällsvetenskap fortfarande monografier, och dessa blir ofta viktiga inspirationer för kollegerna. Svenska forskare måste – precis som de internationella – få möjlighet att avsluta och skriva dessa avgörande verk. Det tar tid.

Vår slutsats är att vi finansiärer kan göra mera för de högt kvalificerade lektorerna och professorerna! Bland dem finns en potential som dagens forskningspolitiska prioriteringar inte uppmärksammar och tar till vara. Det är slöseri med de resurser som redan i dag finns i systemet. Stora pensionsavgångar är att vänta inom forskarsamhället, detta gäller inte minst humaniora och samhällsvetenskap. Koncentrerad tid för egen forskning för lektorer och professorer som befinner sig mitt i karriären ger dem möjlighet att förbereda sig för att ta över efter den äldre generationen inom handledningen av doktorander. En sådan satsning kan därtill ge positiva bidrag till grundutbildningens forskningsanknytning.

Med RJ sabbatical vill vi göra det möjligt för tillsvidareanställda lektorer och professorer inom humaniora och samhällsvetenskap att på heltid i upp till två år slutföra redan påbörjad forskning och att skriva större verk och synteser. Vi är övertygade om att ett mera flexibelt system för forskningsfinansiering än dagens kan bli kvalitetshöjande och öka det internationella genomslaget för svensk forskning.

Göran Blomqvist
VD Riksbankens Jubileumsfond

Ta del av information om behandlingen av dina personuppgifter