2016-10-03 Helene Hellmark Knutsson, högskole- och forskningsminister

Nytt avtal: Sverige och USA ska samarbeta om cancerforskning

Att förstå, behandla och förhoppningsvis bota cancer är en global utmaning, skriver högskole- och forskningsminister Helene Hellmark Knutsson. Förra veckan skrev hon under ett bilateralt samarbetsavtal med USA kring cancerforskning. USA får möjlighet att använda våra register och biobanker, samtidigt som Sverige får nya forskarkontakter.

Helen Hellmark Knutsson, högskole- och forskningsminister

Helen Hellmark Knutsson, högskole- och forskningsminister

De flesta av oss känner någon som drabbats av cancer. Idag är en cancerdiagnos inte alltid liktydigt med en dödsdom. En allt större andel av de svenskar som drabbas av cancer lever fem år efter beskedet – men vi är många som hjälplöst sett en vän eller anhörig som drabbats tyna bort och till slut duka under och lämna oss. Globalt är cancer direkt kopplat till minst åtta miljoner människors förtida död varje år. I USA dör cirka 650 000 och i Sverige cirka 23 000 människor årligen.

Att förstå, förbättra behandlingen och förhoppningsvis bota cancer är följaktligen en i allra högsta grad global utmaning. De senaste årens landvinningar inom grundforskningen – som kartläggningen av människans DNA, framsteg inom molekylärbiologin och ökad förståelse av hur virus som HPA och Hepatit B kan ge upphov till cancer – har ökat vår kunskap och lett till flera nya behandlingar och sätt att förebygga sjukdomen. Trots framstegen är världen dock långt från målet att förstå cancer och hitta botemedel, eller för den delen förebyggande insatser, mot alla de över 400 olika cancersjukdomar vi idag känner till.

Sverige har precis som andra stater ett moraliskt ansvar att, efter förmåga och tillgängliga resurser, bidra till cancerforskningen. Såväl nuvarande som tidigare regeringar har också satsat stora resurser på cancerforskning, men det är naturligtvis ytterst osannolikt att den svenska forskningen ensam kommer att lösa cancerns gåta. Cancer är en oerhört komplex utmaning och det kommer krävas stora resurser men framförallt ökat kunskapsutbyte och forskningssamarbete om substantiella framsteg ska nås.

Ökat kunskapsutbyte och forskningssamarbete är vid sidan av ökade resurser till forskningen grunden för president Obamas och vice president Joe Bidens projekt Cancer Moonshot, som har den ytterst djärva målsättningen att lösa cancerns gåta till år 2030.

Vicepresident Biden förlorade i maj 2015 sin son i cancer och delar där ett öde med alltför många andra föräldrar. Han döljer inte att detta har bidragit till hans stora engagemang för forskning och nya behandlingsmetoder inom cancerområdet. Vid Bidens besök i Stockholm i augusti 2016 tog han upp Cancer Moonshot  i samtalen med Stefan Löfvén.USA och Sverige har sedan dess diskuterat möjligheten att genom ett samarbetsavtal öka vår samverkan inom cancerforskning.

I den kommande forskningspropositionen kommer vi att presentera en satsning på livsvetenskap om ytterligare 115 miljoner kronor, vari ingår en satsning att bättre använda våra register och biobanker.

Det behövs mer resurser till forskningen om cancerns orsaker för att hitta nya behandlingar. Jag delar dock vicepresident Bidens bedömning att det inte primärt är bristande resurser för cancerforskning som är problemet idag utan även att befintliga resurser inte används så effektivt som de skulle kunna göra.

Den amerikanska regeringen avser därför att inom satsningen på Cancer Moonshot förutom att öka insatserna för forskning även öka samarbete mellan forskare och utbytet av data, prover, register och kunskap. I det arbetet har de identifierat några länder som är särskilt intressanta att arbeta med. Glädjande nog är ett av dessa länder Sverige. Svensk medicinsk forskning tillhör världen främsta och flera världsledande forskningsmiljöer inom cancerområdet finns i Sverige. Sveriges register och biobanker tillhör världens bästa och långsiktiga studier är viktiga för att bättre förstå orsakerna bakom hur cancer uppkommer.

Vi vet att svensk medicin är framstående och att banbrytande forskning inom cancerområdet görs här. Genom ett avtal kan USA få fler samarbeten med våra bästa forskningsmiljöer och genom dem även använda våra register och biobanker. Sverige som ett litet land får i gengäld fler och närmare kontakter med USA inom cancerforskningsområdet, vilket förhoppningsvis också kommer leda till att nya banbrytande behandlingsmetoder, efter noggrann prövning, snabbt kan introduceras i Sverige.

I Sverige avsätter vi stora belopp på medicinsk forskning. Universitet och högskolor avsätter årligen mer än 11 miljarder kronor för medicinsk forskning. I den kommande forskningspropositionen kommer vi att presentera en satsning på livsvetenskap om ytterligare 115 miljoner kronor, vari ingår en satsning att bättre använda våra register och biobanker. Vidare ökar basanslagen till universitet och högskolor med 1,9 miljarder kronor, varav mer än 600 miljoner kronor uppskattningsvis kommer att tillföras medicin. Föregående regering tillförde medel för flera starka forskningsmiljöer inom cancerområdet. En utvärdering av denna satsning på strategiska forskningsområden, där cancer var ett av åtta områden inom medicin och hälsa, gav mycket goda omdömen till flera medicinska forskningsmiljöer inklusive flera inom cancer.

Nu när avtalet om cancerforskningssamarbete är undertecknat finns förutsättningar för ännu effektivare användning av de medel som Sverige årligen satsar på cancerforskning. Samtidigt blir vårt potentiella bidrag till att lösa cancerns gåtor större. Givetvis avspeglar också undertecknandet av avtalet med USA regeringens ambition att prioritera forskning på cancer.

Cancer är en fruktansvärd sjukdom och det enda sättet att bättre förstå och behandla cancer är ökad forskning och intensivare forskningssamarbete för att snabbare kunna tillämpa nya behandlingsmetoder. Nu har vi tagit ett viktigt steg på vägen.

Helene Hellmark Knutsson
Högskole- och forskningsminister

Hellmark Biden

USA:s vice president Joe Biden och Sveriges högskole- och forskningsminister Helene Hellmark Knutsson har undertecknat ett samarbetsavtal om cancerforskning. (Foto: David Lienemann)

Ta del av information om behandlingen av dina personuppgifter