2013-10-14 Ann-Marie Mårtensson-Pendrill, professor i fysik vid Göteborgs universitet, gästprofessor i Hedda Anderssons namn, och föreståndare vid Nationellt resurscentrum för fysik vid Lunds universitet

Nationella resurscentra för natur och teknik hotas – av en satsning på natur och teknik

Ämneskunskaperna riskerar att få en underordnad roll i ett ämnesdidaktiskt centrum, skriver Ann-Marie Mårtensson-Pendrill, idag föreståndare för Nationellt resurscentrum för fysik i Lund.

Ann-Marie Mårtensson-Pendrill
Foto: Göteborgs universitet

Lärare kan sedan många år få stöd för sin undervisning i matematik, naturvetenskap och teknik från fem nationella resurscentra (NRC): Nationellt centrum för matematikutbildning (NCM) vid Göteborgs universitet, Nationellt resurscentrum för fysik (NRCF) vid Lunds universitet, Kemilärarnas resurscentrum (KRC) vid Stockholms universitet, Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik (Bioresurs) vid Uppsala universitet och Centrum för tekniken i skolan (CETIS) vid Linköpings universitet, Campus Norrköping.

De centra som verkar inom naturvetenskap och teknik har olika bakgrund, men har sedan minst tio år statligt stöd från utbildningsdepartementet, som uppgår till 1,8 miljoner kronor per centrum (2013).

Uppdragen ser lite olika ut för olika nationella resurscentra, men alla har det gemensamt att de erbjuder konkret, praktiknära stöd till lärare, till exempel genom fortbildningsdagar, kurser, konferenser och stödmaterial på nätet. Under 2013 har de tre centra som verkar inom naturvetenskapliga ämnen genomfört NO-biennaler, i Växjö, Umeå och Karlstad, där närmare 900 lärare och mer än 50 medverkande har träffats under ett par dagar för föreläsningar, teater, workshops och utställningar med naturvetenskapligt innehåll. Vi har byggt nätverk mellan lärare och forskare inom såväl didaktik som naturvetenskap. NRC har också strävat efter att bygga broar mellan många olika aktörer som arbetar för att stödja lärares arbet. Dessa nationella resurscentra inom naturvetenskap och teknik hotas nu av nedläggning!

I senaste budgetpropositionen, kap 16 sidan 296, föreslås Riksdagen godkänna att ”tidigare ställningstaganden om ämnesdidaktiska centrum i naturvetenskap och teknik ska inte längre gälla” och det står också att ”regeringen avser att se över fördelningen av medel till ämnesdidaktiska centrum inom naturvetenskap och teknik från och med den 1 juli 2014.”

Ett par av oss föreståndare för nationella resurscentra tog under 2012 kontakt med departementet och framförde önskemål om en utredning av möjliga organisationsformer, som skulle kunna ge en mer effektiv verksamhet, samtidigt som upparbetade nätverk och kompetenser togs tillvara. Vi föreslog bland annat ett metacentrum, omfattande ett samarbete mellan alla inblandade lärosäten, med bevarade NRC.

Den 27 juni i år fick Skolverket i uppdrag att senast 1 oktober ge en rekommendation till Utbildningsdepartementet om ett eller högst två lärosäten som skulle få möjlighet att starta ett ämnesdidaktiskt centrum för naturvetenskap och teknik, med syfte att ”stimulera den ämnesdidaktiska forskningen inom naturvetenskap och teknik och sprida dess resultat”. Bilden till höger visar en tidslinje för beredningen.

Den externa bedömningen av fem lärosätens omfattande ansökningar (från Göteborg, Linköping, Lund, Stockholm och Uppsala) om att få inrätta ämnesdidaktiskt centrum skedde under fyra dagar, torsdag-söndag, av fyra ej namngivna nordiska experter (totalt hade 18 experter tillfrågats), som satte poäng på de olika kriterier som tagits fram. Av de fyra experterna prioriterade en Göteborgs universitet, en Stockholms universitet och två Linköpings universitet, vilket också blev Skolverkets rekommendation.

Som tidigare medlem i Fysikutskottet för Naturvetenskapliga forskningsrådet har jag varit med i många olika granskningsprocesser. Från detta arbete är jag van vid en betydligt noggrannare handläggning, större öppenhet och en betydligt större ”interbedömarreliabilitet” än det som framkommer i denna process och betygen för de olika kriterierna. Jag är också van vid att ord har relativt väldefinierad mening, så att de som är med i diskussionen är överens om vad som diskuteras.

I budgetpropositionens text används uttrycken ”nationella resurscentrum” och ”ämnesdidaktiska centrum” omväxlande, trots att det är ganska olika verksamheter. Såväl ämneskunskaper och ämnesnätverk, som praktiknära utveckling av undervisningsmetoder riskerar att få en underordnad roll i ett ämnesdidaktiskt centrum. När begrepp inte definieras finns det en risk att slutresultatet varken stämmer med formuleringarna eller med det som eftersträvas!

Om vi ska ha en god NT-undervisning för framtiden behövs en mer genomarbetad strategi för MINT – Matematik, IT; Naturvetenskap och Teknik, som tas fram med djupare analys och större öppenhet.

Ann-Marie Mårtensson-Pendrill
Professor i fysik vid Göteborgs universitet, gästprofessor i Hedda Anderssons namn, och föreståndare vid Nationellt resurscentrum för fysik vid Lunds universitet

Ta del av information om behandlingen av dina personuppgifter