2017-12-04 Magnus Larsson, generaldirektör på Myndigheten för tillgängliga medier, MTM

Mer forskning om tillgängliga medier behövs!

Forskningen är spridd över många olika vetenskapliga discipliner, och de olika delområdena kommunicerar inte särskilt mycket med varandra. Det visar en forskningsöversikt om användning av tillgängliga medier, skriver Magnus Larsson, generaldirektör på Myndigheten för tillgängliga medier, MTM.

Magnus Larsson

Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, har regeringens uppdrag att tillgängliggöra medier för personer med läsnedsättning. Myndigheten producerar därför talböcker, litteratur på punktskrift samt lättläst litteratur och lättlästa nyheter. Myndigheten ger också stöd till taltidningar.

MTM har nu kartlagt forskningen om hur personer med läsnedsättning använder tillgängliga medier. Forskningsöversikten visar att det finns en del intressant forskning men att det behövs så mycket mer.

Den forskning som finns på området är spridd över många olika vetenskapliga discipliner. Men de olika delområdena kommunicerar inte särskilt mycket med varandra. Forskningen är liten och splittrad. Det är synd eftersom detta är ett så pass viktigt område, inte bara för den enskilda individen utan för samhället i stort, att alla får tillgång till litteratur och nyheter.

Några av studierna visar att familjens stöd är centralt när det gäller den enskilda individens acceptans för att använda tillgängliga medier. Men det behövs fler läsfrämjande insatser än så. Där är pedagogernas och skolbibliotekariernas arbete oerhört viktigt.

De frågor som behöver ställas om människors användning av tillgängliga medier borde utforskas av multidisciplinära grupper, där forskarna har olika kompetenser. Många studier handlar om teknik och design, medan frågor som handlar om kontext – som den sociala situationen och vardagslivet för de personer som använder tillgängliga medier – ofta inte utforskas.

Det saknas också kritiska perspektiv i forskningen. Ofta tas nyttan av de tillgängliga medierna för given. Det behövs fler studier som vågar ställa frågor kring om och i så fall hur tillgängliga medier faktiskt leder till exempelvis ökad delaktighet och social inkludering. En fråga är också vilka läskompetenser som behövs för att kunna använda tillgängliga medier. Hur blir man till exempel en bra talboksläsare?

Det är av oerhörd vikt att samtliga medborgare får tillgång till de medier de behöver på det sätt som bäst passar dem. Personer med läsnedsättning har rätt till nyheter och litteratur för att kunna ta del av samhället på samma villkor som alla andra. För att de tillgängliga medier som MTM tillhandahåller ska kunna ge läsarna det som de behöver och efterfrågar behöver vi veta mer om både användarnas behov och hur pass väl de tillgängliga medierna fungerar för användarna.

Magnus Larsson
Generaldirektör på Myndigheten för tillgängliga medier, MTM

Rapporten:
Användning av tillgängliga medier: en forskningsöversikt finns i MTM:s rapportserie. Författare: Anna Hampson Lundh

Ta del av information om behandlingen av dina personuppgifter