2014-09-17 Sven Stafström, generaldirektör Vetenskapsrådet

Med forskning som drivs av nyfikenhet bidrar vi till samhällsutvecklingen

Vetenskapsrådets generaldirektör Sven Stafström är sist ut i tidningen Curies debattserie om forskningspolitiken i samband med riksdagsvalet i september 2014. Han betonar vikten av långsiktig och konkurrensutsatt finansiering samt grundläggande forskning initierad av forskarna själva.

Sven Stafström
Foto: Kristian Pohl

Vetenskapsrådets uppdrag är att stödja grundläggande forskning av högsta vetenskapliga kvalité. Vi gör det genom öppna utlysningar där olika forskningsidéer vägs mot varandra och väljs ut med hjälp av kollegial bedömning och utan andra hänsyn än kvalitet, nytänkande och originalitet. Det tror vi är den framgångsrika vägen att identifiera den bästa forskningen, den som leder till vetenskapliga genombrott.

Grundläggande forskning innebär att systematiskt och metodiskt söka efter kunskap utan att någon speciell tillämpning åsyftas. Sådan forskning utgör förutsättningen för stora kunskapssteg och framtida innovationer. Tillsammans med satsningar på tillämpad forskning och innovation, samt med hänsyn tagen till etiska frågeställningar, skapas ett forsknings- och innovationssystem som på bästa sätt bidrar till samhällets utveckling.

Beskrivning av svensk forskning

Vetenskapsrådet har i uppdrag att vara regeringens rådgivare i forskningspolitiska frågor. Som ett led i detta har våra ämnesråd, råd och kommittéer under våren och sommaren  tagit fram beskrivningar av tillståndet för svensk forskning. Arbetet, som har gjorts inom såväl ämnesområden som på tvärvetenskaplig nivå, går under namnet ”Forskningens framtid!” Beskrivningarna har tagits fram av ett hundratal forskare runt om i landet, och under hösten arrangerar Vetenskapsrådet hearings och öppna webbfora för att få in synpunkter på texterna från forskarsamhället och andra aktörer. Detta arbetssätt avspeglar återigen Vetenskapsrådets inställning att det är forskarna själva som bäst klarar av att identifiera den mest lovande och intressanta forskningen. På basis av beskrivningarna tas ett underlag fram som används både i Vetenskapsrådets egen framtida planering av forskningsfinansiering  och för mer övergripande forskningspolitiska rekommendationer för svensk forskning de närmaste åren.

Kvalitetsdrivande modell för kollegial bedömning

Vetenskapsrådet fick i mars 2013 i uppdrag att – i samråd med forskningsfinansiärerna Forte, Formas och Vinnova – utreda och lämna förslag till en modell för resursfördelning till universitet och högskolor som innefattar kollegial bedömning av forskningens kvalitet och relevans. Uppdraget innefattar att göra det möjligt att fördela resurser på ett sådant sätt att det premierar kvalitet och prestation i forskning. Vårt mål är att utforma en modell som är så informativ, tydlig och begriplig att den också kan användas på lärosätesnivå som hjälp för att utforma strategier för att höja forskningskvalitén, det vill säga modellen ska när den tillämpas vara kvalitetsdrivande.

Nu efter valet har vi nya politiska förutsättningar. För Vetenskapsrådet är dock inriktningen och målen desamma. Långsiktighet är den avgörande förutsättningen för banbrytande forskning, för vetenskaplig förnyelse och hög kvalitet. Både forskningsfinansiärer och forskningsutförare måste ge de allra bästa villkoren till de mest lovande bland de yngre forskarna och de mest framstående etablerade forskarna med de bästa forskningsidéerna. Som generaldirektör för Vetenskapsrådet är jag övertygad om att detta är vägen till höjd forskningskvalitet. Det är på så vis vi kan få till stånd forskningsresultat som både är banbrytande och till nytta för hela samhället.

Några av de viktigaste utmaningarna jag ser framför oss är:

  • Att upprätta en nationell överenskommelse om forskares karriärvägar och anställningsförhållanden, ett svenskt tenure-track system.
  • Att öka forskningskvaliteten genom långsiktiga satsningar på forskningsmiljöer uppbyggda kring våra bästa forskare.
  • Att öka jämställdheten i forskningen.
  • Att fortsätta att tillsammans med lärosätena förbättra förutsättningarna för finansiering och drift av såväl lokal som nationell och internationell forskningsinfrastruktur.

Sven Stafström
Generaldirektör Vetenskapsrådet

Ta del av information om behandlingen av dina personuppgifter