2013-04-12 Stefan Lindgren, professor Lunds universitet, statens utredare av läkarutbildningen

Målen måste uppfyllas

Mitt förslag handlar om hur vi på bästa sätt kan förbereda läkarstudenterna för kraven de kommer att möta i sin kommande yrkesverksamhet, skriver Stefan Lindgen, som gjort den statliga utredningen av läkarutbildningen.

Stefan Lindgren

Emma Furberg och jag delar uppfattningen att den grundläggande läkarutbildningens uppläggning ska styras av behoven i dagens och morgondagens hälso-och sjukvård, kunskapssamhälle och den medicinska forskningen. Därav följer betoningen av professionalitet, förmåga till samverkan, vetenskaplighet och ständig strävan efter förbättring och utveckling. Svaret på de frågor Emma ställer finns i rapporten.  Det är behoven och den kompetensprofil, inklusive professionellt förhållningssätt, som följer av behoven som är utgångspunkterna i mitt förslag, inte de pedagogiska metoderna. Innehållet i utbildningen måste fortlöpande anpassas och hållas aktuellt i förhållande till dessa behov och till den medicinska kunskapsutvecklingen. Det kan inte innefatta att på ett ytligt plan ge en exposé över hela medicinens innehåll utan istället fokusera på djuplärande, mekanismer, principer och patofysiologiska samt psykosociala förklaringsmodeller. Detta är lärosätenas ansvar, i samverkan med hälso-och sjukvården, andra intressenter, lärare och studenter.

Mitt förslag styr genom de mål som uttrycks i högskoleförordningen och i förslaget till ny examensbeskrivning. Dessa mål ska uppfyllas! Högskoleförordningen ställer tydliga vetenskapliga krav på utbildningar på avancerad nivå, som läkarutbildningen. I övrigt är det lärosätenas uppdrag att stimulera studenternas intresse för forskning. Det är just därför det är så viktigt att hela utbildningen fram till behörighet anförtros högskolan! För övrigt är inte studenternas intresse för forskning eller rekryteringen till forskarutbildningen de störa problemen för den medicinska forskningen, utan snarare att alltför få fortsätter den banan efter disputationen.

Staten ställer alltså krav på att lärosätena uppfyller målen! Däremot avgör lärosätena själva vägen dit och detaljerna beträffande innehållet. Den diskussionen måste föras livligt och fortlöpande vid varje lärosäte. Det viktiga är att övergripande komma överens om vilken kompetens läkarna behöver ha vid examenstillfället, ur ett långsiktigt snarare än kortsiktigt perspektiv. Om vi tydligt dokumenterar den måluppfyllelsen för alla studenter behöver vi inte oroa oss för det som inte finns med under just den grundläggande utbildningen. Min rapport diskuterar ingående de kompetensbehov som morgondagens samhälle ställer och det arbetssätt under studietiden vi bör överväga för att nå dit. Resten kan vi med förtroende låta respektive lärosäte avgöra. Hela förslaget handlar i övrigt om hur vi på bästa sätt kan förbereda studenterna för de krav som kommer att ställas på dem i deras kommande yrkesverksamhet. Inte om de specifikationer vi använde igår.

Ta del av information om behandlingen av dina personuppgifter