2017-02-20 Frank Johansson, professor i evolutionsbiologi, Uppsala universitet

Ge oss feedback på ansökan!

Återkoppling på ansökan om forskningsmedel skulle stärka kvaliteten på svensk forskning, menar Frank Johansson, professor vid Uppsala universitet. Han undrar varför inte Vetenskapsrådet ger skriftlig utvärdering även till de forskare som inte beviljats projektmedel.

Frank Johansson

Frank Johansson

Under de senaste åren har Vetenskapsrådet slutat distribuera skriftliga yttranden till en stor del av de avslagna ansökningarna. Jag anser att detta är mycket olyckligt och menar att denna rutin måste ses över. Alla har rätt att få ta del av den utvärdering som sker av ens ansökan. Information om varför en viss ansökan inte bedöms vara fullt tillräcklig för att finansieras finns tillgänglig i någon form i slutskedet av beredningsprocessen. Jag är övertygad om att den genomsnittliga kvaliteten på svensk forskning på sikt stärks om denna information formuleras och sätts på pränt så att alla sökande får tillgång till åtminstone en sammanfattande skriftlig utvärdering.

Alla har rätt att få ta del av den utvärdering som sker av sin ansökan.

I dagsläget famlar de som inte fått en skriftlig utvärdering i blindo. Vari låg bristerna med min ansökan? Var det mitt CV, min frågeställning, mina metoder eller något annat? Med tanke på den tid och kraft som läggs ner på många ansökningar är det i högsta grad rimligt att någon form av återkoppling sker. En sådan ”feedback”, som är rutin i många andra länders nationella forskningsråd, leder förhoppningsvis till bättre ansökningar i framtiden vilket bör höja kvaliteten på svensk forskning.

Jag är väl medveten om att det ligger många timmars arbete bakom utvärderingarna av ansökningarna och att många forskare arbetar mer eller mindre ideellt för att utvärderingsprocessen ska fungera på bästa sätt. Jag vet också att det, i slutskedet av processen, finns utkast till omdömen för de flesta av alla ansökningar. Jag menar att de extra timmar som varje medlem i kommittén skulle behöva lägga för att formulera åtminstone ett kort omdöme är en väl satsad resurs sett ur ett svenskt forskningskvalitetsperspektiv. Man skulle ju till och med kunna vända på det hela och tycka att de som beviljats medel är de som har minst behov av en utvärdering. Forskarna i den här kategorin är i regel väl medvetna om sin meritmässiga ställning och styrkan i deras ansats. Om man däremot varken får anslag eller utvärdering är det en stor utmaning att på ett konstruktivt sätt förbättra sin ansökan till nästa ansökningsomgång och finna motivation för att fortsätta sin forskning.

Man kan fundera över varför Vetenskapsrådet har nuvarande rutin. Kanske det är på grund av tidsbrist. Vi har ju alla mycket att göra, och genom att inte göra en sammanställning av kommittémedlemmarnas synpunkter sparar man lite tid för varje medlem och för Vetenskapsrådets administration. Kanske är det för att man inte vill riskera att kritisera lågt rankade ansökningar utifrån en risk för att påverka den sökande i en negativ, icke-konstruktiv riktning. Det kan också vara så att man undviker att ge konstruktiv kritik eftersom det kan ge falska förhoppningar för den sökande. Om de sökande väljer att formulera en liknande ansökan efterföljande år med en justering mot den återkoppling man fått och trots detta får avslag, kanske den sökande blir uppgiven inför uppgiften vilket inte gynnar kreativitet och nytänkande. Jag har dock svårt att tro att det sistnämnda scenariot är värre än den totala tystnad som råder idag. Det kan finnas fler skäl, men jag menar att någon form av återkoppling till alla ansökningar är i högsta grad rimlig och bör på sikt gynna svensk forskning.

Frank Johansson
Professor i bevarandebiologi, Uppsala universitet

2 kommentarer

Tack för din kommentar. Den kan komma att modereras innan den publiceras.

 • Alberto Tiscornia

  Mycket bra. Det vore mycket viktigt att veta om en ansökan fick högsta betyg fast pengarna räckte inte till att bevilja medel. En institutionsledning kan använda denna information för att premiera forskaren med t ex mer forskningstid i tjänsten. Har hört att detta används på någon institution men förstår inte hur de vet vem som fick mycket hög kvalitet som bedömning utan att få anslag.

  2017.02.21

 • Anders Eklund

  Bra förslag men skriftliga utvärderingar är ingen garanti för konstruktiv kritik. För några år sedan sökte jag VR's "internationell postdok" och fick en skriftligt utvärdering som bara var en sammanfattning av min ansökan. Utvärderingen innehöll inget negativt, men jag fick ändå inga pengar.

  Det enklaste vore om VR alltid skickade ut de skriftliga utvärderingar som redan finns från granskarna, det skulle inte innebära något extra arbete.

  2017.02.23