2016-03-14 Ingrid Petersson, generaldirektör, Formas

Framtidens utmaningar kräver mer resurser och bättre samordning

Den globala konkurrensen om talang, idéer och kapital är hård. För att Sverige ska nå sina mål och kunna bidra med lösningar till framtidens utmaningar behövs ökade resurser till forskningen. Men det räcker inte för att skapa en ledande forskningsnation. Det behövs också en tydligare rollfördelning mellan dagens alla forskningsfinansiärer för att undvika överlapp och glapp, skriver Formas.

Ingrid Petersson
Foto: Formas

Det går bra för Sveriges ekonomi. Konjunkturinstitutet räknar med att BNP växer med nästan 4 procent i år och 2,5 procent nästa år, men samtidigt är trycket på de offentliga finanserna hårt. Överskottsmålet är i praktiken överspelat och utgiftstaket hotas att sprängas, vilket lämnar ett osäkert politiskt och ekonomiskt läge runt den kommande propositionen om forskning, innovation och utbildning. Men trots att dagspolitiken tränger på får vi inte glömma framtidens utmaningar, som kommer bli oerhört svåra om vi inte hittar lösningar på dem. Och för att hitta lösningarna behöver vi satsa på forskningen.

I september 2015 beslutade världens ledare om 17 globala hållbarhetsmål som ska uppnås till 2030. För att nå målen krävs fortsatt kunskapsuppbyggnad och kunskapsförmedling, där vi på Formas ser tre områden för särskilda satsningar; klimat, livsmedel och urbanisering. Klimat- och miljö-problematiken tornar upp sig, och det blir alltmer akut att hitta lösningar.

De offentliga satsningarna på forskning och utveckling har ökat under senare år, men de väger inte upp företagens minskade satsningar på forskning och utveckling i Sverige. Även om Sverige fortfarande är bland de länder i världen som satsar mest på forskning är gapet stort till den politiska målsättningen om att investera 4 procent av BNP år 2020. För att nå det målet och för att Sverige ska förbli en konkurrenskraftig kunskapsnation behövs kraftfulla satsningar på högre utbildning, forskning och innovation då den globala konkurrensen om både talang, idéer och kapital är hänsynslös.

Ökade resurser räcker däremot inte. Sverige har idag en mångfald av forskningsfinansiärer och forskningsutförare, både offentliga och privata, vilket i grunden är berikande och bra. Mångfalden medför dock en samverkansutmaning så det varken blir oönskade överlapp eller (än värre) glapp. Ansvarsfördelningen mellan aktörerna och rollfördelningen mellan finansiärerna är idag oklar, och det är bara genom stabilitet och förutsägbarhet i finansieringen som vi kan ta oss an de stora utmaningarna.

Rollfördelningen måste bli tydligare för att tillsammans skapa förutsättningar för en forskningsnation i världsklass, vilket kräver ett ökat inslag av samordning. Vi på Formas är beredda att ta en ledande samordningsroll kring våra områden, inte minst kring den nödvändiga och akuta forskningen om klimatförändringar och klimatanpassning. På motsvarande sätt bör andra forskningsfinansiärer ges samordningsuppdrag inom respektive kärnområde.

Formas är redo att hitta nya former för dialog och samverkan mellan olika discipliner och intressenter. I vårt arbete vill vi fokusera på interdisciplinär forskning och integrerad vetenskap, samtidigt som vi satsar på mobilitet och nyttiggörandet av forskningens resultat.

Forskningen för ett bättre samhälle är nu viktigare än någonsin. För ett kraftfullt Sverige som kan möta framtidens utmaningar ser därför Formas fram emot en forskningsproposition i höst som innehåller;

  • resursförstärkning till forskningen,
  • ett tydliggörande av forskningsfinansiärernas och lärosätenas roller,
  • samordningsuppdrag kring forskning om viktiga samhällsutmaningar,
  • ökade satsningar på interdisciplinär och integrerad vetenskap,
  • stort fokus på nyttiggörande, samt
  • satsningar på mobilitet och möten mellan människor.

Trots det svåra dagsläget har vi inte råd att låta framtiden styras av kortsiktighet, utan situationen kräver att vi satsar långsiktigt. Nu. Endast på det sättet kommer Sverige stå redo när framtiden är här.

Ingrid Petersson
Generaldirektör, Formas