2015-12-16 Ewa Ställdal, generaldirektör Forte

Framtidens forskning måste vara flervetenskaplig

Många av de globala utmaningar vi ser idag måste mötas med forskning. Därför krävs nya innovativa forskningsinsatser och bättre samverkan, skriver Fortes generaldirektör Ewa Ställdal, inför den kommande forskningspropositionen.

Ewa Ställdal
Foto: Forte

Vi lever i en orolig tid. Just nu ställs samhället inför svåra utmaningar. Ökade flyktingströmmar till Europa och ett allt otryggare säkerhetsläge i världen ställer höga krav på samhällssystemen. Kortsiktigt krävs samverkanslösningar på olika nivåer, långsiktigt krävs nya och breda forskningsbaserade modeller för att hitta lösningar inom såväl välfärds- och hälsosystemen som inom skola och arbetsliv.

För att tydligare svara upp mot samhällets behov måste därför framtidens forskning vara flervetenskaplig och tvärsektoriell. Incitament måste skapas för bättre dialog mellan forskare och olika samhällsaktörer så att resultaten kan bli användbara och snabbare kan omsättas i praktisk verksamhet och i myndigheternas policyarbete.
Det är något som Forte föreslår i sitt underlag till regeringens framtida forskningspolitik.

Som framstående forsknings- och kunskapsnation anser jag att det behövs kraftfulla åtgärder för att korta tiden från forskning till praktik. Enligt Socialstyrelsen genomförs i genomsnitt 80 procent av det planerade förändringsarbetet efter tre år, om kunskap om implementering finns. Utan sådan kunskap genomförs endast14 procent av förändringsarbetet efter i genomsnitt 17 år. Därför är kunskap om implementering avgörande för att öka nyttiggörandet av forskningsresultat. Forte vill bidra till att tiden från forskningsresultat till omsättning i praktisk verksamhet har halverats år 2027, jämfört med hur det ser ut i dag. För att lyckas måste tydligare krav ställas på nya arbetssätt och forskningsprocesser inom ramen för forskningsrådens uppdrag. Brukare, profession och andra samhällsaktörer måste involveras redan i planeringen av utlysningar och relevansbedömning av forskningsstöd. Då kan nya kompetenser och erfarenheter tas tillvara i forskningen och sannolikt även bidra till att forskningsresultaten snabbare kan nyttjas i verksamheter och organisationer.

Många av de globala utmaningar vi ser, måste mötas med forskning. Därför föreslår vi till regeringen en ökad satsning för att kunna bygga upp multidisciplinära och sektorsövergripande program inom prioriterade samhällsområden: demografiutvecklingens konsekvenser, arbetslivets omdaning, välfärdssystemens kvalitet och organisering, migration samt jämlika levnadsvillkor och hälsa.
Genom en förstärkning på forskning inom dessa områden skapas förutsättningar för Sverige att bättre möta nya krav och utmaningar.

För att kunna behålla vår ledande position internationellt behövs också fler samarbeten med andra länder runt om i världen. Med det grundmurade förtroendet för den svenska välfärdsmodellen kan forskningssamarbeten med länder som Kina, Indien och Sydafrika ta svenska lösningar ut i världen och bidra till ett hållbart välfärdssystem, ökad tillväxt och ökat handelsutbyte. Dessa samarbeten ger även förutsättningar för en ny generation forskare att studera globala hälsopanoraman och stora variationer i sociala levnadsförhållanden. Forte vill att strategisk forskning och innovation, som idag oftast är fokuserad på teknik och ekonomi, breddas till hela välfärdssektorn. Sociala innovationer bidrar till social hållbarhet och tillväxt i samhället samt ökad hälsa hos befolkningen och lägger grunden för en fredlig global samverkan.

Jag anser att Sverige behöver ett strategiskt forskningsråd; ett Forte som har till uppgift att med nya former av forskningsstöd, arbetssätt och internationell samverkan finansiera forskning. Forskning som både kan möta identifierade samhällsutmaningar, men också har beredskap att möta oväntade forskningsbehov. Det blir alltmer uppenbart att medborgarnas hälsa, jobben och välfärden står i centrum för samhällsutvecklingen inte bara i Sverige utan även i ett globalt perspektiv.

Jag hoppas att beslutsfattarna ser vikten av strategisk, sektorsövergripande och integrerad forskning, som ökar nyttiggörandet av kvalitetssäkrad kunskap och som kan bidra till hållbar välfärd och kreativa innovationer. Svensk forskning inom hälsa, arbetsliv och välfärd håller hög kvalitet. Långsiktig och strategisk forskning ska genom nya programformer, arbetssätt och samverkan mellan berörda parter rusta Sverige för att kunna möta nya samhällsutmaningar.

Nu måste vi kraftsamla, tänka nytt och samverka mer!

Ewa Ställdal
Generaldirektör Forte

1 kommentar

Tack för din kommentar. Den kan komma att modereras innan den publiceras.

  • Per Aspenberg

    Det verkar som att Ewa Ställdal skriver om utredningsverksamhet snarare än forskning.

    2015.12.18

Ta del av information om behandlingen av dina personuppgifter