2015-11-25 Olof Sandberg, chefsstrateg vid RISE AB

Förstärk infrastrukturen för innovation!

Forskningsinstituten kan bidra till att stärka innovationssystemet i Sverige genom att nyttja och utveckla forsknings- och innovationsinfrastruktur, skriver RISE, Research Institutes of Sweden, inför den kommande forskningspropositionen.

Olof Sandberg
Foto: RISE

Konkurrensen om företagens forskning hårdnar. Under den senaste 10-årsperioden har näringslivets FoU i Sverige minskat. Samtidigt har regeringen satsat stora resurser på forskning i de senaste propositionerna och stora investeringar har gjorts i forskningsinfrastruktur, bland annat MAX IV, ESS och SciLifeLab. Även vid forskningsinstituten har gjorts satsningar, bland annat ASTA Zero, en testbana för aktiv trafiksäkerhet.

I de flesta branscher kommer företag till ett steg i innovationskedjan där de måste testa sin produkt, eller en viss teknik, i full skala eller i en så nära verklig miljö som möjligt: i en test- och demonstrationsmiljö. Ett enskilt företag har inte ett kontinuerligt behov av att driva en sådan miljö, och är troligen inte heller intresserat av att bära hela kostnaden utan kan tänka sig att dela den med andra. Här kan forskningsinstituten genom test- och demonstrationsanläggningar lämna ett viktigt bidrag till innovationsinfrastrukturen, särskilt för små och medelstora företag. Denna typ av anläggningar behövs för att verifiera användbarhet i forskningsresultat och påskynda innovationsprocessen.

Sedan 2013 har RISE framgångsrikt drivit ett projekt med fokus på tillgängliggörande av test- och demonstrationsanläggningar och utvecklat ett erbjudande som lett till ett ökat antal användare. Detta arbete måste fortsätta och små och medelstora företag bör ges möjlighet till att söka finansiering för att utnyttja anläggningarna.

Utveckling av nya test- och demonstrationsmiljöer

Idag finns processer och resurser för etablering av ny forskningsinfrastruktur, vilket hanteras av Rådet för forskningens infrastruktur vid Vetenskapsrådet. Motsvarande process saknas för etablering av test- och demoanläggningar. Det är RISE:s uppfattning att en sådan process behöver etableras så att tillkomsten av nya anläggningar kan göras så effektivt som möjligt. RISE har föreslagit att vi, i samverkan med andra institut, företag, Vinnova och Vetenskapsrådet, ges ett uppdrag att ta fram en plan för detta.

Tillgängliggörande av forskningsinfrastruktur

Etableringen av forskningsinfrastruktur som MAX IV, ESS och SciLifeLab innebär stora möjligheter, inte bara för grundforskningen utan också för att stärka näringslivets konkurrenskraft. Många aktörer i vår omvärld har insett detta och deras intresse för att utnyttja anläggningarna är växande. Även det svenska näringslivet har stort intresse av att utnyttja anläggningarna. Planer finns redan inom exempelvis skogsindustrin men också stål- och livsmedelsindustrin. Den ILO-funktion som upphandlats av Vinnova för ändamålet är otillräcklig. Vi tror att RISE-instituten, som har nära kontakter med näringslivet och erfarenhet av att tillgängliggöra test- och demonstrationsanläggningar, kan spela en viktig roll här. I diskussioner med anläggningarna har vi också sett att det finns intresse från dem. Vi har därför föreslagit att vi också får resurser så att forskningsanläggningarna kan utnyttjas fullt av näringslivet, inte minst av små och medelstora företag.

För att fortsatt attrahera näringslivets forskning till Sverige behöver företagen få tillgång till forsknings- och innovationsinfrastruktur. RISE utgör en infrastruktur för innovation som vi tycker ska utnyttjas mer. Låt oss få chansen att visa vad vi kan!

Olof Sandberg
Chefsstrateg vid RISE AB

Ta del av information om behandlingen av dina personuppgifter