2012-11-20 Thomas Strand, (S), ledamot i riksdagens utbildningsutskott

Forskningspolitik kräver samverkan  

Samverkan över partigränser för att åstadkomma en långsiktig forskningspolitik. Samverkan mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor för att gynna hållbar ekonomisk tillväxt. Stöd till unga forskare och en jämställdhetsbonus för lärosäten som förbättrar jämställdheten. Så vill Socialdemokraterna vitalisera svensk forskning, skriver Thomas Strand (S), ledamot i riksdagens utbildningsutskott, med anledning av att regeringen presenterat sin forsknings- och innovationsproposition.

Thomas Strand (S)
Foto: Socialdemokraterna

Sverige behöver välja en väg för sin forsknings- och innovationspolitik som främjar svenskt deltagande i den främsta internationella kunskapsutvecklingen och som främjar ett konkurrenskraftigt näringsliv samtidigt som den möter hela bredden av utmaningar, såväl i det svenska samhället som globalt. För att åstadkomma det krävs långsiktighet, samverkan, jämställdhet och bättre villkor för de yngre forskarna.

Forsknings- och innovationspropositionen är en mycket viktig proposition. I den presenteras de framtida investeringar som, rätt avvägda, kan bygga Sverige starkt för framtiden. Forskning är en långsiktig verksamhet. Det tar lång tid att bygga upp framstående forskningsmiljöer, och forskningsprojekt har i stort sett alltid en längre tidshorisont än fyra år. Trots det styrs forskningspolitiken genom de fyraåriga propositionerna.

Socialdemokraterna menar att det krävs mer av långsiktighet och därmed samverkan över de partipolitiska gränserna om forskningen ska ges stabila förutsättningar att leverera goda resultat.

Sveriges framskjutna plats i världsekonomin vilar på våra gemensamma investeringar i kunskap, forskning och utveckling. Vår konkurrenskraft kan inte tas för given, utan måste ständigt tryggas. Genom en nära samverkan mellan akademin, näringslivet och offentlig sektor kan vi utveckla den kunskapsbaserade delen av ekonomin där Sverige har konkurrensfördelar.

Vi är övertygade om att Sverige inte ska möta den allt hårdare internationella konkurrensen med lägre löner eller försämrade arbetsvillkor. För att stå starka i framtiden måste vi ha strategier för att konkurrera med hög kompetens och goda arbetsvillkor. Socialdemokraterna föreslår flera viktiga delar för stärkt samverkan. Samverkan ska vara en indikator, jämte bibliometri och externa medel, när resurser fördelas till högskolor och universitet. Ett innovationsråd på högsta politiska nivå bör bildas och strategiska samverkansprogram bör initieras. Företagsnära forskning med en nationell samordning där branschorganisationer, enskilda företag och fackliga organisationer medverkar i problemformulering, beredning och prioriteringar har varit mycket framgångsrik.

Utvecklingen mot en jämställd akademi går allt för långsamt. Om Sverige ska vara en framstående forskningsnation krävs en mer jämställd akademi där såväl mäns som kvinnors kompetens tas till vara. Vi vill införa en jämställdhetsbonus för lärosäten som når resultat avseende ökad jämställdhet, vi vill förbättra uppföljningen av rekryteringsmålen avseende professorer, vi vill utvärdera systemet för fördelning av forskningsanslag utifrån jämställdhetssynpunkt. Det är en uppenbart att nuvarande system inte håller tillräckligt hög kvalitet. Vi vill därför skärpa instruktionerna för de tre forskningsråden Vetenskapsrådet, Fas och Formas samt Vinnova och tydliggöra kraven att främja jämställdhet mellan kvinnor och män.

Forskningsgenombrott sker ofta tidigt i forskarkarriären. För att yngre forskare ska kunna vara självständiga i sin forskning och ha möjlighet att bryta ny mark krävs att de har trygga villkor under sin doktorandtid och att det finns tydliga karriärvägar för nydisputerade. Regeringen har valt att inte prioritera de yngre forskarnas villkor i sin proposition. Socialdemokraterna ser att det krävs investeringar i de yngre forskarna om Sverige ska vara en framstående forskningsnation nu och i framtiden.

Vi föreslår därför att alla doktorander ska ges anställning från första dagen. Utbildningsbidragen ska avskaffas. Vi föreslår också att regeringen tillsammans med lärosäten och externa finansiärer ska utarbeta en överenskommelse för hur stipendiefinansiering av forskarutbildning kan ersättas av lön och sociala avgifter. Utländska doktorander ska ges samma ersättningar och sociala skyddsnät som sina svenska kolleger.

Detta är fyra viktiga delar för en bättre forsknings- och innovationspolitik. I vår nya omfattande forsknings- och innovationsmotion lyfter vi många fler viktiga frågor. Ta gärna del av den här

 

Ta del av information om behandlingen av dina personuppgifter