2017-09-26 Lennart Levi och Bo Rothstein, professor emeritus i psykosocial miljömedicin, KI, resp. professor i statsvetenskap, Göteborgs universitet

Etiksäkra all högre utbildning

Högre utbildning måste ge framtida beslutsfattare träning i att tänka både kritiskt och etiskt. Det skriver Lennart Levi och Bo Rothstein, som föreslår en internationell, tvärvetenskaplig analys av hur detta ska gå till.

Lennart Levi och Bo Rothstein

I World Economic ForumsGlobal Risks Report 2017” och Global Challenge Foundations rapport ”Global Catastrophic Risks 2017” presenteras hela kataloger av mycket substantiella  hot mot mänskligheten. Det är lätt att sätta morgonkaffet i halsen.

Läsaren kan dock finna viss tröst i FN:s Agenda 2030 och dess 17 globala mål för hållbar utveckling, som anger hur dessa och andra hot kan hanteras och avvärjas.

Världssamfundets mål är lika ambitiösa som livsviktiga: Ingen fattigdom. Ingen hunger. Hälsa och välbefinnande. God utbildning för alla. Bekämpa klimatförändringen. Rent vatten och sanitet. Fredliga och inkluderande samhällen. Med mera, med mera.  17 mål, och 169 delmål.

Som sagt, livsviktigt, och klokt och väldokumenterat.  Men – kräver inte detta att framtidens beslutsfattare bibringats både vilja och förmåga att tänka och handla både kritiskt och etiskt? Ett sätt att kunna bidra till detta är att all högre utbildning innefattar träning i just detta. Något som visserligen sedan länge stadgas i vår Högskoleförordning, men enligt UKÄ:s egna utvärderingar uppvisar stora brister.

Kunskapsförakt och stuprörstänkande
Det förefaller oss som att alltför många av dagens beslutsfattare världen över präglas av ekonomism, egoism, kunskapsförakt, kortsiktighet och stuprörstänkande. Vi har därför föreslagit att all högre utbildning – över fakultets- och ämnesområdesgränserna – måste behovsanpassas till att också ge

  • en vilja och förmåga att verka för måluppfyllelsen (etiskt tänkande);
  • en vilja och förmåga att hantera egna och andras ”önskesanningar” (kritiskt tänkande);
  • ett betydande systemtekniskt kunnande (för att kunna hantera ”etiska dilemman”).

Vi har med stöd från FORTE tagit fram ett förslag till deklaration om ”Whole-of-University Promotion of Social Capital, Health and Development”.  Den diskuterades och antogs 2014 enhälligt av universitetsnätverket The Compostela Group of Universities och har sedan rönt instämmande från organisationer som Transparency International, Quality of Government Institute, World University Consortium, World Academy of Art and Science, och många andra.

Året därpå initierade vi tre seminarier om samma tema för en fördjupad analys, organiserade av Finska Vetenskaps-Societeten (Helsingfors), Svenska Läkaresällskapet (Stockholm) och Adam Mickiewicz-universitetet (Poznan).

Inga quick fixes
I fjol var tiden mogen för en högnivåkonferens på Kungliga vetenskapsakademien, under medverkan av en rad akademiker men också av flera rikspolitiker och av ordförandena för SACO, TCO, LO och Svenskt Näringsliv.  Detta ledde till att ordförandena för de tre fackliga centralorganisationerna skrev en gemensam skrivelse till Sveriges Universitets- och Högskoleförbund (SUHF) med en hemställan om att lärosätena ska ”etiksäkra alla de utbildningar de har ansvar för, såväl vad gäller utbildningarnas omfattning och täckningsgrad som deras kvalitet, eftersom kritik och etik är viktiga för framtidens arbetstagare och i civilsamhället.”

Men detta går inte att åstadkomma genom någon form av politiskt attraktiva ”quick fixes”. De 17 hållbarhetsmålen och 169 delmålen är svårgripbara genom sin mångfald, komplexitet och inbördes svårförenlighet. En grundförutsättning för framgång är enligt vårt sätt att se att framtida beslutsfattare i sin högre utbildning bibringas en vilja och förmåga till kritiskt och etiskt tänkande.

Ett första steg i den riktningen föreslår vi vara en internationell och interdisciplinär högnivåkonferens med uppgift att analysera både vad som ska läras ut, och hur detta ska läras ut.

Lennart Levi
Professor emeritus i psykosocial miljömedicin, Karolinska institutet
Bo Rothstein
Professor i statsvetenskap, Göteborgs universitet

Litteratur:
– Jarrick, A.: Det finns inga häxor – en bok om kunskap. Stockholm: Weyler, 2017.
– Sporrong, E. och Tikkanen, K.W. (red.): Kritiskt tänkande — i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur, 2016.
– Sternberg, R. J.: What Universities Can Be – A New Model for Preparing Students for Active Concerned Citizenship and Ethical Leadership. New York: Cornell University Press, 2016.
– Summers, D. and Cutting, R. (eds.): Education for Sustainable Development in Further Education. London: Palgrave Macmillan, 2016.

Ta del av information om behandlingen av dina personuppgifter