2012-10-10 Andreas Åkerlund, forskare vid historiska institutionen, Uppsala universitet, Wenner-Gren postdoktor vid Universidad Nacional de Rosario, Argentina

Du kan röra på dig utan att byta arbetsplats

För att kunna hävda att svenska forskare rör på sig för lite, särskilt internationellt, krävs bättre kartläggning än Naturvetarnas undersökning ”Jag kan inte men andra borde”. Kartläggning av mobilitet måste baseras på andra kriterier än endast byte av arbetsplats. Det skriver Andreas Åkerlund, historieforskare som just nu är Wenner-Gren postdoktor vid Universidad Nacional de Rosario, Argentina. Tidigare inlägg i debatten om mobilitet har skrivits av representanter för Naturvetarna, Sulf och Vetenskapsrådet. 

bild på Elisabet Nihlfors

Andreas Åkerlund
Foto: Uppsala universitet

Svenska forskare är dåliga på att röra på sig. Det har länge varit en etablerad sanning, nu senast stödd av en undersökning Naturvetarna gjort som debatteras i tidningen Curie. I denna debatt finns en tendens att blanda ihop två olika aspekter av akademisk mobilitet som var och en följer sin egen logik. Den ena är rörligheten mellan svenska lärosäten, mellan universitet och näringsliv samt mellan Sverige och utlandet i form av byte av anställning och arbetsgivare. Det är denna rörlighet Naturvetarna har undersökt och som presenteras i rapporten ”Jag kan inte men andra borde”. Mobilitet definieras i denna rapport som ”hur ofta man byter arbetsplats” (s. 7). Huruvida Naturvetarnas enkätstudie stämmer in på universitetssektorn i stort är omöjligt att bedöma, även om man ur Högskoleverkets senaste undersökning av mobilitet mellan svenska högskolor kan komma till andra slutsatser (se t.ex. artikeln ”Tjänst på annat lärosäte lockar oftare än väntat” i Universitetsläraren 2/12).

Osynliga utlandsvistelser

I de svar som Sofie Anderssons inlägg har fått från Karina Åmossa (SULF) och Elisabeth Nihlfors (Vetenskapsrådet) berörs dock även en annan typ av mobilitet, nämligen bredare definierad som ”utlandsvistelser”. Här kan det vara på sin plats att påpeka att en stor del av de resurser som finns för utlandsvistelser, främst för yngre forskare, är i form av stipendier. Detta gäller främst bidrag från stiftelser och akademier, men även Vetenskapsrådet och FAS gav fram tills nyligen endast stipendiemedel för utlandsvistelse. Därmed faller dessa personer utanför den av Naturvetarna genomförda undersökningen, då de ju per definition inte är anställda. Även Vetenskapsrådets nya bidragsform internationell postdoktor skulle inte synas i undersökningen om den som tilldelas bidraget fortsätter att vara anställd på det svenska lärosäte där personen ifråga disputerade.

Det finns med andra ord en rad former av internationell mobilitet som inte omfattas av Naturvetarförbundets undersökning. En är stipendiefinansierade utlandsvistelser, en annan det lärarutbyte som är möjligt via Erasmus-programmet eller via STINT. Jag själv är för tillfället tjänstledig från min forskartjänst i Uppsala för en tremånadersvistelse vid Universidad Nacional de Rosario i Argentina. En vistelse som inte heller den skulle synas i Naturvetarnas undersökning då jag inte har bytt arbetsgivare.

Internationell input utan att byta arbetsplats

Poängen är att forskare och lärare som deltar i utbyte inom tjänsten eller som gästforskar vid utländska lärosäten eller akademier när de är tjänstlediga från sitt ordinarie arbete även de får erfarenheter från andra länder och miljöer. Detta ignorerar Naturvetarna i följande kortslutning mellan byte av arbetsplats och rörlighet: ”Att så många universitetsanställda forskare väljer att stanna kvar på ett och samma lärosäte under hela sin akademiska karriär innebär att de går miste om den form av input till nya idéer och synsätt som möten med nya människor och verksamheter nödvändiggör.” (s. 17). För att kunna hävda att svenska forskare rör på sig för lite, särskilt internationellt, krävs med andra ord en bättre kartläggning av andra typer av mobilitet som måste baseras på andra kriterier än endast byte av arbetsplats.