2020-11-17 Sanna Koskiniemi, Mia Phillipson & Sebastian Westenhoff, Sveriges unga akademi

Återupprätta det akademiska ledarskapet!

Sverige tappar mark till de ledande forskningsnationerna och den högre utbildningens kvalitet har successivt försämrats under flera decennier. Anledningarna till den olyckliga utvecklingen är flera, men ett av huvudproblemen är ett bristfälligt och svårmanövrerat akademiskt ledarskap. För att vända den negativa utvecklingen behövs kloka och beslutsamma ledare som vågar stå emot jantelagen, skyddar akademisk frihet, återupprättar undervisningens kvalitet och formulerar vassa forskningsstrategier. Det menar Sveriges unga akademi.

Sanna Koskiniemi, Mia Phillipson & Sebastian Westenhoff. Foto: Erik Thor & Mikael Wallerstedt

Universiteten och högskolorna har en unik ställning i samhället som kunskapens och den fria tankens väktare. Huvuduppgiften är att söka ny kunskap och samtidigt kritiskt granska och förmedla denna. För att kunna göra detta behöver svenska lärosäten ledas av personer med god inblick i – och högt förtroende från – verksamheten, och med förmågan att inspirera och leda kollegiet.

Därför anser vi i Sveriges unga akademi att det är av högsta vikt att lärosätenas ledare, inklusive rektor, är akademiskt framstående. Vi är övertygade om att det krävs en gedigen vetenskaplig och pedagogisk bakgrund för att framgångsrikt leda en akademisk organisation och ta kloka strategiska beslut. Rektorer, dekaner och prefekter måste ha kollegiets förtroende för att lyckas i sina uppdrag. En kollegialt förankrad rekryteringsprocess är därför nödvändig.

Våra ledare måste även få rätt förutsättningar. Ett stort problem idag är att akademiska ledaruppdrag innebär en avsevärd administrativ börda, speciellt på prefektnivå. Uppdraget som prefekt är ofta det första ledarskapsuppdrag en lärare tar på sig. Detta gör att det är svårt att förmå framstående forskare och välmeriterade lärare att ta sig an dessa viktiga uppdrag.

Vi har identifierat några åtgärder som krävs för att rekrytera de kunniga och entusiastiska ledare våra lärosäten behöver, både idag och i framtiden. Dessa åtgärder är viktiga för att Sverige som land ska kunna bedriva högkvalitativ forskning och utbildning i samklang med samhället, och för att vi som forskare ska vilja och kunna tacka ja till ledaruppdrag. Vi anser att:

 • akademiska ledare bör vara framstående, välmeriterade forskare och lärare med stort engagemang för kärnuppgifterna forskning och undervisning
 • lärsosätesledningens viktigaste roll är att skapa förutsättningar för framstående forskning och utbildning. För att freda dessa akademiska kärnvärden från en växande administrativ börda måste administrationens fokus vara att stötta verksamheten
 • akademiska ledaruppdrag alltid bör inkludera tillräckligt administrativt stöd och avlastning som gör det möjligt för framstående aktiva forskare att inneha ledarskapsposter.
 • möjligheten att återgå till forskning och undervisning på hög nivå efter uppdrag som akademisk ledare måste säkerställas genom tillräckligt omfattande repatrieringsbidrag. Tillräckligt omfattande innebär att de är i storleksordningen av ett projektbidrag från Vetenskapsrådet i det fält forskaren verkar.

Vi uppmanar alla rektorer, dekaner och prefekter att omsätta dessa åtgärder och efterleva det tydliga fokus på kvalitet som de innebär. Vi uppmanar samtidigt våra kollegor att tillsammans med oss ställa krav på att dessa punkter uppfylls när vi som är framtida akademiska ledare tar på oss ledarskapsuppdrag.

För Sveriges unga akademi,
Sanna Koskiniemi, ordförande
Sebastian Westenhoff, vice ordförande
Mia Phillipson, ledamot

3 kommentarer

Tack för din kommentar. Den kan komma att modereras innan den publiceras.

 • Frank Wllheim

  Tydligt budskap som hade varit självklar regel när jag var ung.
  Behöver VERKLIGEN spridas
  Frankly speaking

  2020.11.19

 • Stefan Ekman

  Det skulle vara intressant att veta hur ni såg på behovet av att rektorer, dekaner och prefekter (eller motsvarande) är duktiga chefer med god förmåga att leda eller leda inom statliga myndigheter, med personal- och budgetansvar. Det är inte alltid ett uppenbart överlapp mellan att vara en bra forskare och att vara en duktig chef.

  2020.11.22

 • Nils Dahlbäck

  Jag delar helt grundtanken att det akademiska ledarskapet i första hand måste vara inriktat på att skapa förutsättningar för framstående forskning och utbildning. Jag delar också uppfattningen att en förutsättning för detta är chefers egna erfarenheter av såväl forskning som undervisning. Däremot är jag inte övertygad om att man i en sådan roll måste vara "framstående" forskare och/eller lärare.
  Några av de bästa akademiska chefer jag verkat under var inte framstående forskare/lärare. I ett fall var prefektens ämneskompetens till och med inom ett annat vetenskapligt område än institutionens. Men de var mycket bra chefer, och som gick vidare till andra ledningsuppddrag med stor framgång.
  Det är snarare så att man som framgångsrik chef måste ha tillräckligt hög vetenskaplig kompetens och erfarenhet för att förstå förutsättningarna för framstående forskning och utbildning utan att nödvändigtvis självständigt kunna utföra den.Troligen är vetenskaplig bredd minst lika viktig som djup. Det finns dessutom, som Stefan Ekman påperar, andra aspekter på ledarskap som är minst lika viktiga som ämneskompetens.

  2020.12.16

Ta del av information om behandlingen av dina personuppgifter