2016-04-07 Ulrica Lundström, Anna Ilar & Moa Ekbom, ordförande SFS Doktorandkommitté, nuvande resp. tidigare ordförande i SULF:s Doktorandförening, SDF

Äntligen förbättras villkoren för doktoranderna

Sveriges två nationella doktorandorganisationer välkomnar förslag som på sikt ska ge landets doktorander bättre villkor. Men de skulle vilja att stipendier som finansieringsform avskaffades snabbare än utredningen föreslår.

Ulrica Lundström, Anna Ilar, Moa Ekbom
Foto:

Den 29 mars offentliggjordes det nya betänkandet Trygghet och attraktivitet – en forskarkarriär för framtiden (SOU 2016:29). Syftet med utredningen har varit att säkra tillväxten av framstående unga forskare i Sverige genom att förbättra villkoren för doktorander och förändra meriteringsanställningen i högskoleförordningen. Som representanter för två av Sveriges största doktorandföreningar välkomnar vi de villkor som föreslås för doktorander.

Idag finns det ungefär 19 000 aktiva doktorander i Sverige. En doktorand kan ha sin försörjning på ett flertal olika sätt. Antalet doktorandanställningar har ökat successivt över tid och är sedan länge den dominerande finansieringsformen. Idag har sex av tio doktorander en doktorandanställning. Det är otroligt glädjande att utredningen föreslår att alla doktorander på sikt ska ges anställning från och med dag ett och att stipendiefinansiering och utbildningsbidrag fasas ut. Åtskilliga högskolor har redan gått i bräschen för detta.

För de ca tio procent av doktoranderna som finansieras av stipendier och de elva procent som finansieras av utbildningsbidrag är situationen betydligt besvärligare än för de anställda. Utbildningsbidrag som finansieringsform har de senaste åren fasats ut och samtliga statliga universitet har idag satt ett datum på när det ska avskaffas. Utredningen föreslår nu att utbildningsbidraget helt avskaffas som finansieringsform från och med den 1 juli 2017. Vi välkomnar detta förslag, då utbildningsbidraget har gett en försämrad ekonomisk situation för många doktorander.

De doktorander som är stipendiefinansierade räknas inte som anställda. Därmed tjänar de inte in någon pension och står delvis utanför det svenska socialförsäkringssystemet Utredningen föreslår förbättringar av den försäkring som universitet och högskolor kan teckna för stipendiefinansierade doktorander. Detta är bra, men otillräckligt. Förutom att en anställning ger trygghet vid exempelvis sjukdom, ger den även möjlighet till pedagogisk meritering, något som är viktigt för att möjliggöra en akademisk karriär. Fram tills dess att stipendier avskaffats som finansieringsform föreslår utredningen att doktorander med stipendiefinansiering med få undantag ska anställas av universitetet senast när det återstår tre års utbildning till doktorsexamen.

Ofta möter vi stipendiefinansierade doktorander med lägre inkomst än sina doktorandanställda kollegor. Utredningen föreslår att när stipendiefinansiering är aktuell så ska beloppsnivån motsvara doktorandlönestegen för anställda doktorander.

En allvarlig problematik är också de oskäliga villkor som emellanåt åläggs stipendiater, såsom krav på återbetalning vid ej uppnådd examen. Utredningen föreslår att i de fall stipendier används bör lärosätet ha tillgång till stipendieavtalen och riktlinjer för hur kraven ska hanteras. Detta är mycket välkommet då kraven inte bara drabbat den enskilde doktoranden utan även inkräktat på lärosätenas rätt att bestämma hur utbildningen bedrivs eller examineras. Förbättringarna till trots är det ändå anmärkningsvärt att utredningen enbart har en långsiktig ambition att avskaffa stipendier som finansieringsform, då det redan idag torde vara en självklarhet att alla doktorander ska vara anställda.

En bra och attraktiv forskarutbildning behövs för att säkra framtiden för högkvalitativ forskning inom den svenska akademien. För att kunna rekrytera motiverade och begåvade personer till forskarutbildningen måste arbets- och anställningsvillkor motsvara dem som erbjuds utanför akademin. Likaså behövs villkor som främjar en transparent och breddad rekrytering, som ger personer med olika förutsättningar och bakgrund möjlighet att doktorera.

Förslagen i utredningen är inte bara ett första steg mot en forskarbildning på lika villkor utan likaså viktiga för att säkerställa Sveriges som en ledande forskningsnation. Vi anser att denna utredning lägger grunden för att skapa trygga och rättvisa villkor, vilket ökar attraktiviteten både för forskarutbildningen och för en framtida akademisk karriär.

Ulrica Lundström, ordförande SFS Doktorandkommitté
Anna Ilar, ordförande SULF:s Doktorandförening, SDF
Moa Ekbom, ordförande SULF:s Doktorandförening år 2013