2017-11-16 Anders Söderholm och Karin Järplid-Linde, generaldirektör resp. avdelningschef för utvärderingsavdelningen, UKÄ

Äntligen en sammanhållen kvalitetssäkring av forskning och utbildning

Äntligen får Sverige ett sammanhållet system för kvalitetssäkring där utbildning och forskning hänger samman, skriver Anders Söderholm och Karin Järplid-Linde på UKÄ om sitt nya regeringsuppdrag.

Anders Söderholm och Karin Järplid-Linde

Av många anledningar finns det skäl att utropa Äntligen! när det gäller kvalitetssäkring inom högskolesektorn. Ett grundläggande skifte pågår i synen på hur kvaliteten ska säkras och på hur kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling hänger ihop. Det motiverar det positiva utropet och kommer att ge många fördelar jämfört med tidigare.

För det första så har regeringen tagit ett viktigt beslut genom att ge Universitetskanslersämbetet i uppdrag att ansvara för den nationella kvalitetssäkringen av både forskning och utbildning. Systemet har sedan tidigare utvecklats (och pilottestats) för utbildning men ska nu formas för att också kunna inkludera forskning. Uppdraget att utveckla det nya systemet ska göras i samverkan mellan UKÄ och Vetenskapsrådet. Det innebär en kraftfull markering av att utbildning och forskning hänger samman och att den spricka som kan finnas mellan de två verksamhetsområdena i alla fall inte ska färga av sig på utvärderingssystemet. Det är samtidigt en markering av att både UKÄ:s och Vetenskapsrådets kompetens är av central vikt för det nya systemet.

Det innebär en kraftfull markering av att utbildning och forskning hänger samman.

Det innebär också en tydlig ambition om att gå från att olika myndigheter utvärderar kvaliteten med olika metoder vid olika tillfällen till ett mer enhetligt och sammanhållet system som inte trasar sönder verksamheten genom förekomsten av flera parallella utvärderingssystem. Detta är viktigt för att betona det samlade ansvaret för både forskning och utbildning och för att inte i onödan skapa konflikterande styrsignaler inom högskolesektorn.

För det andra så bygger de nya systemen på en tydlig rollfördelning mellan granskningsmyndigheten och lärosätena. Det är universitet och högskolor som har ansvaret för kvaliteten i verksamheten och detta ansvar inkluderar såväl kontroll av kvalitet som kvalitetsutveckling. UKÄ:s centrala uppgift blir att säkerställa att lärosätena tar detta ansvar genom att lärosätenas egna kvalitetssystem fungerar på avsett sätt. Det innebär att varje lärosäte måste kunna följa den egna kvaliteten genom att granska sina utbildningsprogram, kurser och sin forskningsverksamhet och också definiera och genomföra kvalitetshöjande åtgärder där så är nödvändigt.

Många lärosäten har redan aviserat att man redan nu använder, eller kommer att använda sig av extern peer review i det egna arbetet för att garantera skärpan i de egna prövningarna. Det nya systemet innebär med andra ord inte att kvalitetskraven mjukas upp eller att den externa prövningen med nödvändighet uteblir. Däremot innebär det att universitet och högskolor måste ta detta ansvar själva och klara av att genomföra granskningar och att koppla dessa till utvecklingsinsatser. UKÄ och Vetenskapsrådet kommer att arbeta hårt för att forma metoder som garanterar att så sker. Skärpan i systemet ligger därför inte främst i att underkänna enskilda program utan att säkerställa att lärosätena fullt ut tar sitt ansvar.

Det ska dock sägas att vissa prövningar på programnivå även fortsatt kommer att göras av UKÄ. Det gäller bland annat lärarutbildningarna och ett urval av forskarutbildningarna. Detta förändrar dock inte vad som ovan sagts om att den stora förändringen inom ramen för det nya systemet är det tydliggjorda lärosätesansvaret och UKÄ:s granskningar på lärosätesnivå.

För det tredje innebär det nya systemet att Sverige kan påbörja arbetet med att åter komma med som en fullvärdig medlem i ENQA (European Association for Quality Assurance in Higher Education) och på nytt bli en kraft att räkna med i det internationella samarbetet. Den minnesgode läsaren minns att Sverige för några år sedan uteslöts ur ENQA på grund av att det tidigare systemet för kvalitetssäkring helt enkelt inte levde upp till de standards som överenskommits inom det europeiska samarbetet.

Äntligen får Sverige ett sammanhållet system för kvalitetssäkring där utbildning och forskning hänger samman. Äntligen myndigförklaras svenska lärosäten genom att ansvaret för kvalitetsarbetet tydliggörs och äntligen kan Sverige åter komma med i den internationella gemenskapen på detta område!

Anders Söderholm
Generaldirektör UKÄ

Karin Järplid-Linde
Avdelningschef för utvärderingsavdelningen

Ta del av information om behandlingen av dina personuppgifter