Därför startar Vetenskapsrådet Curie

Curie – ett forum för samtal om forskningens villkor.

Inför regeringens kommande forsknings- och innovationsproposition hör och ser vi många engagerade utspel från landets aktörer inom området.

Man talar om hur svensk forskning bäst ska stödjas för största samhällsnytta, man talar om förhållandena för universitetens lärare och forskare och man diskuterar vem som är bäst lämpad att fatta beslut om vilken forskning som ska bedrivas. Diskussionen är viktig och intressant. Men det är inte utan att man ibland saknar en faktabakgrund till varför och hur olika aktörer nått fram till sina ståndpunkter. En del ”sanningar” etableras utan att man redogör för hur man nått fram till sin åsikt om vad som bäst utvecklar och stärker svensk forskning.

Perspektiven är tidvis också ganska snäva. Man talar om snabba insatser som förväntas ge snabba resultat. Forskningens horisont sträcker sig dock ofta över längre tidsrymder än riksdagens mandatperioder.

Det behövs en mer framåtblickande diskussion. Vad är bäst för svensk forskning på tjugo års sikt? Hur skapar vi de bästa förutsättningarna för de bästa forskarna? Hur åstadkommer vi forskning som har avgörande betydelse inte bara för Sveriges konkurrenskraft, utan också för global utveckling? Hur kan vi i Sverige bidra till att ta oss an utmaningar som Europa och hela världen står inför?

Ett forum för samtal om dessa frågor saknas.

Därför startar vi Curie. I tidningen hittar ni nyheter, fördjupningar och intervjuer med nyckelpersoner inom akademi och andra samhällssektorer med anknytning till forskning. I Curie finns utrymme för åsikter att brytas. Allt i syfte att ta oss ett steg vidare i förståelsen av vad det är som skapar förutsättningar för viktig forskning.

Med Curie vill Vetenskapsrådet skapa ett forum för samtal om de frågor som rör forskningens villkor. Vi bjuder in alla i det svenska forskarsamhället att delta.

Varmt välkomna!

Mille Millnert, generaldirektör Vetenskapsrådet

Stockholm 22 maj 2012